Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.6.2.4 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af forsikringer på lystfartøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats
  • Beregning af afgiften.

Afgiftssats

Afgiften udgør 1 pct. årlig af den værdi, som lystfartøjet er forsikret for (forsikringssummen).

Afgiftsprocenten fremgår af LYSTFAL § 4, stk. 1.

Der skal kun betales afgift for den periode, hvor lystfartøjet er dækket af en afgiftspligtig forsikring. Se LYSTFAL § 4, stk. 2.

I perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. december 2019 var afgiftssatsen 1,34 pct.

Beregning af afgiften

Afgiftsværdien for en lystfartøjsforsikring er den værdi, som lystfartøjet er forsikret for (forsikringssummen). Den afgiftspligtige forsikringssum er sammensat af de forsikringer, hvis præmie, herunder aconto præmie, forfalder til betaling i den pågældende måned. Det gælder også, selv om der er fastsat en senere dato for sidste rettidige indbetaling. Forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører.

Eksempel

Forsikringssummen på lystfartøjet er 1 million kr. Afgiften heraf er 1 pct. årligt og udgør dermed 10.000 kr. om året.

Forsikringssummen på lystfartøjet er 1 million kr. Forsikringen gælder for et ½ år. Afgiften udgør 5.000 kr.

Forsikringssummen for et mindre fartøj udgør 32.800 kr. Forsikringen gælder for et år. Afgiften udgør 328 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.