Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.2.5 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Godtgørelse og afskrivning
  • Regnskab
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden efter lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Se OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige værdi afhænger af, om der er tale om et forsikringsselskab, en forsikringstager eller en agent.

Forsikringsselskabets opgørelse

Selskabet skal opgøre den afgiftspligtige værdi og omsætning for hver kalendermåned. Se LYSTFAL § 6.

Forsikringstagers opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Forsikringstageren skal efter udgangen af den måned, hvori præmien forfalder til betaling, og senest den 15. i den følgende måned, angive størrelsen af forsikringssummen og afgiften heraf til Skatteforvaltningen. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører. Se LYSTFAL § 7, stk. 2. 

Disse regler gælder også for lystfartøjsforsikringer, der inden den 1. juli 1992 er tegnet i et andet EU-land, hvis forsikringsvirksomheden ikke lader sig repræsentere her i landet. Se LYSTFAL § 7, stk. 5.

Agentens opgørelse (gælder kun for forsikringer tegnet uden for EØS)

Agenter og lignende, der medvirker til, at lystfartøjer som er hjemmehørende i Danmark, forsikres hos selskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. uden for EU-landene samt Liechtenstein, Norge og Island), skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give Skatteforvaltningen meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser. Se LYSTFAL § 7, stk. 3.

Med en agent eller lignende forstås enhver, der medvirker til formidling eller vejledning af ejerne i forbindelse med tegning af forsikringer i lande uden for EU og EØS, herunder forhandlere af lystfartøjer, der formidler eller medvirker ved forsikringstegning. Se LYSTFAL § 7, stk. 4.

Godtgørelse og afskrivning

Forsikringssummen (forholdsmæssigt) for forsikringer, hvis præmie godtgøres forsikringstagere eller afskrives som uerholdelige, kan fradrages i den afgiftspligtige forsikringssum i den måned, i hvilken tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted. Se afsnit D.A.8.1.1.6.4 Tabet skal være konstateret "Tabet skal være konstateret".

Regnskab

Virksomheden skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiftsbeløbet.

Størrelsen af forsikringssummen for den enkelte lystfartøjsforsikring samt præmiens dækningsperiode skal fremgå af regnskabet. Det skal også fremgå af regnskabet, hvilke præmiebeløb der i den enkelte afgiftsperiode er godtgjort forsikringstagerne eller afskrevet som uerholdelige og de hertil svarende forsikringssummer (forholdsmæssigt).

Afregning

Virksomheden og forsikringstageren skal angive og betale afgiftsbeløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se LYSTFAL § 6, § 7, stk. 2, og OPKL § 2, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.