Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.3.3 Virksomheder omfattet af reglerne

►Indhold◄

►Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne, herunder hvordan disse skal anmelde sig til registrering.◄

►Afsnittet indeholder:◄

    • ►Forsikringsvirksomheder◄
    • ►Anmeldelse til registrering◄

Forsikringsvirksomheder

Afgiften skal betales af forsikringsvirksomheder, der tegner de afgiftspligtige ansvarsforsikringer, som er beskrevet under afsnit E.A.6.3.2 Ansvarsforsikringer omfattet af reglerne, dvs. lovpligtige motoransvarsforsikringer. Se ANSAL § 2, stk. 1. Det gælder både danske og udenlandske forsikringsselskaber samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber.

Udenlandske forsikringsvirksomheder - herboende repræsentanter

Reglen i § 2 er justeret fra 1. januar 2016 vedrørende repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder. 

Det følger af ANSAL § 2, stk. 3, at kravet efter de hidtidige regler om en herboende repræsentant opretholdes for de afgiftspligtige selskaber, der er etableret i et land uden for EU, som ikke er omfattet af den nordiske bistandsaftale, eller i et EØS-land, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU. Det vil sige, at der i sådanne tilfælde skal ske registrering ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der er etableret her i landet. Det betyder, at forsikringsvirksomheder etableret i disse lande, og som udøver aktivitet med motoransvarsforsikringer i Danmark, har pligt til at lade sig registrere ved en herboende repræsentant.

Der stilles derimod ikke krav om registrering ved en herboende repræsentant, hvis forsikringsvirksomheden er etableret i et andet EU-land, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU. Dette vil for nuværende omfatte EU-landene, EØS-landene Norge og Island samt de nordiske lande, der ikke er omfattet af en af de foregående kategorier (Færøerne og Grønland). Se ANSAL § 2, stk. 5, hvor det fremgår, at virksomheder i disse lande kan lade sig repræsentere ved en herboende repræsentant.

Anvendelsen af en herboende repræsentant er dermed frivillig for forsikringsvirksomheder etableret i andre EU-lande, i et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (2015/1 - L56 som fremsat), at forskellene i reglerne skal ses i sammenhæng med, at det følger af EU's inddrivelsesdirektiv, at Danmark kan få bistand fra andre EU-lande til at inddrive skatter og afgifter, herunder den omhandlende afgift. Dermed vil en skat eller en afgift kunne inddrives hos virksomheden, hvis denne er etableret i et EU-land. Reglerne i medfør af den nordiske bistandsaftale sidestilles med de gældende regler i EU's inddrivelsesdirektiv.

En herboende repræsentant (fiskal repræsentant) er i ANSAL § 2, stk. 4, defineret som en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der er etableret her i landet, som afgiftspligtige forsikringsvirksomheder efter stk. 1, lader sig repræsentere af.

Anmeldelse til registrering

Forsikringsvirksomheder og repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder skal anmelde sig til registrering hos Skatteforvaltningen. Se ANSAL § 2, stk. 6.

Registreringsblanketten findes på www.virk.dk, blanket nr. 29.032.

Se også

Se også afsnit A.B.2 Registreringspligt om de generelle regler for virksomhedsregistrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.