Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.3.4 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige afgiftssatser for ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, afgiftsgrundlaget (forsikringspræmien), og hvordan afgiften bliver beregnet, herunder reglerne om minimumsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsgrundlaget - forsikringspræmien
  • Beregning af præmieafgiften
  • Minimumsafgift
  • Regel
  • Beregning af minimumsafgiften.

Afgiftssatser

Afgiften er som hovedregel en afgift, der skal betales som en procentsats af præmien (præmieafgift). Afgiften for knallerter mv. er dog et fast årligt beløb, uanset præmiens størrelse.

Der skal betales følgende afgift af motoransvarsforsikringer:

Køretøjets art  

Afgiftssats

Busser med tilladelse efter lov om buskørsel (busser, der kun udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel)

34,4 % af præmien (præmieafgift)

Andre køretøjer 

42,9 % af præmien (præmieafgift)

Trehjulede eldrevne motorcykler samt knallerter

230 kr. årligt

Se ANSAL § 3, stk. 1.

Afgiftsgrundlaget - forsikringspræmien

Afgiftsgrundlaget for præmieafgiften er forsikringspræmien, dvs. forsikringsselskabets betaling for at påtage sig forsikringen. Med præmien forstås hele ansvarsforsikringspræmien. Det gælder også, selv om forsikringens dækning er større end krævet efter færdselsloven.

Tillægspræmier til lovpligtige ansvarsforsikringer, fx for forhøjet tingsskadedækning og/eller kørsel i udlandet, anses som en del af ansvarsforsikringen og er derfor omfattet af afgiftspligten.

Beregning af præmieafgiften

Ved beregning af procentafgiften af forsikringspræmier (præmieafgiften) beregnes afgiften ved at gange præmien med den angivne procentsats. Afgiften beregnes altså af præmiebeløbet ekskl. afgift.

Minimumsafgift

Ud over præmieafgiften gælder der for hovedparten af ansvarsforsikringerne yderligere en regel om minimumsafgift. Reglerne kan betyde, at forsikringsselskaberne skal indbetale en yderligere afgift (forskelsbeløb), som skal beregnes og indbetales efter årets afslutning.

Regel

Der skal indbetales forskelsbeløb, hvis præmieafgiften for et forsikringsselskab i et kalenderår udgør mindre end:

  • 37,8 % af erstatningerne for busser, hvor afgiften er 34,4 % (turistbusser) eller
  • 47,2 % af erstatningerne for biler, hvor afgiften er 42,9 % (andre køretøjer)

Se ANSAL § 3, stk. 2, 1. pkt. Med erstatningerne menes udbetalte skadeserstatninger.

Minimumsafgiften medfører, at den endelige afgift hvert år kommer til at stå i forhold til de faktiske erstatninger, der udbetales vedrørende skader, som er forvoldt af motorkøretøjer.

Beregning af minimumsafgiften

Minimumsafgiften kan først beregnes efter udgangen af kalenderåret. Herefter skal evt. forskelsbeløb indbetales til Skatteforvaltningen. Se afsnit E.A.6.3.6 Årsopgørelse af evt. forskelsbeløb (minimumsafgift).

Særlige regler for opgørelse af afgiftsgrundlaget for minimumsafgiften

Ved opgørelsen af de udbetalte erstatninger i kalenderåret til brug for beregning af minimumsafgiften, gælder der en række særlige regler. Dels er der fastsat grænser for, hvor meget en enkelt erstatning må tælle med ved opgørelsen. Dels er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige metoder for, i hvilket år en given skade skal tælles med. Endelig er der visse reguleringsmuligheder for efterfølgende år.

Se også

Se også afsnit E.A.6.3.6 Årsopgørelse af evt. forskelsbeløb (minimumsafgift), som indeholder beregningseksempler for minimumsafgiften og forskelsbeløb.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.