Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.6.3.5 Afgiftsperiode, opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om forsikringsselskabernes månedlige opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiften opgøres og indbetales månedligt. Afgiftsperioden/afregningsperioden for afgift af motoransvarsforsikringer er derfor måneden. Minimumsafgiften opgøres dog kun årligt, se nærmere nedenfor.

Opgørelse

Den registrerede virksomhed (forsikringsselskabet eller repræsentanten) skal opgøre afgiftsbeløbet for hver måned. Se ANSAL § 4, stk. 1, og § 5 om, hvad der skal medregnes til den afgiftspligtige forsikringspræmie. Se afsnit E.A.6.3.4 Afgiftens størrelse og beregning.

Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige præmieindtægt, dvs. de afgiftspligtige præmier, herunder aconto-præmier, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Det gælder også, selv om der er fastsat en senere dato for sidste rettidige indbetaling. Opgørelsen skal ske særskilt for de forskellige afgiftsgrupper.

For knallertforsikringer skal virksomheden hver måned opgøre det samlede afgiftsbeløb. Hele den årlige afgift forfalder på forsikringens hovedforfaldsdato. Afgiften må derfor ikke blive opkrævet ad flere gange i takt med fx halvårlige præmieydelser.

Ved tegning af knallertforsikringer vil hovedforfaldsdagen ofte blive fastsat til en senere dato end ikrafttrædelsesdagen, fx den 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden. I disse tilfælde skal virksomheden ud over årsafgiften opkræve et afgiftsbeløb, der beregnes forholdsmæssigt efter det antal dage, forsikringen har været i kraft indtil hovedforfaldsdagen.

Præmier, der bliver tilbagebetalt til forsikringstagere eller afskrives som uerholdelige, kan fradrages i den afgiftspligtige præmieindtægt i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted. Beløbene skal fremgå af afgiftsregnskabet. Se afsnit E.A.6.3.7 Regnskab om afgiftsregnskab.

For knallertforsikringer kan afgiften kun fradrages, hvis den fulde præmie bliver afskrevet som uerholdelig. Hvis en knallertforsikring i øvrigt ophører, og der i den forbindelse sker tilbagebetaling af en del af præmien til forsikringstageren, beregnes den afgift, der kan fradrages, under hensyn til det antal dage, forsikringen har været i kraft.

Afregning

Virksomheden skal angive og betale afgiftsbeløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se ANSAL § 5, stk. 1, og OPKL § 2, stk. 2, 1. pkt. Se afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter om opkrævningslovens generelle regler om angivelse og betaling.

Angivelse og betaling kan ske elektronisk ved hjælp af Skatteforvaltningens tast-selv-løsning. Virksomheden skal angive den afgiftspligtige præmie og afgiften heraf, fordelt på de enkelte afgiftssatser/afgiftskategorier.

For trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter skal virksomheden angive årspræmien samt afgiftsbeløbet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.