Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.12.3 CFC og industrielle drivhusgasser omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de stoffer, som er omfattet af reglerne om afgift af CFC og visse drivhusgasser.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige stoffer
 • CFC dækningsafgiftspligtige varer
 • HFC, PFC og SF6 dækningsafgiftspligtige varer

Se også

Se afsnit E.A.1.2 Systematik for punktafgiftsområdet om dækningsafgift, der skal betales, når afgiftspligtige stoffer indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare.

Afgiftspligtige stoffer

De stoffer, som er omfattet af afgiftspligten, fremgår af CFCAL § 1, stk. 1 og CFCAL § 3a, stk. 1.

Afgiftspligten omfatter følgende kemiske forbindelser:

 • CFC haloner
  • Trichlorfluormethan (CFC-11)
  • Dichlordifluormethan (CFC-12)
  • Trichlortrifluorethan (CFC-113)
  • Dichlortetrafluorethan (CFC-114)
  • Chlorpentafluorethan (CFC-115)
  • Bromklordifluormethan (halon-1211)
  • Bromtrifluormethan (halon-1301)
  • Dibromtetrafluorethan (halon-2402)
 • HFC (hydrofluorcarboner)
 • PFC (perfluorcarboner)
 • SF6 (svovlhexafluorid).

CFC dækningsafgiftspligtige varer

CFC og haloner er afgiftspligtigt, når stofferne anvendes til fremstilling og vedligeholdelse af:

 • Fjernvarmerør
 • Køleskabe
 • Frysere
 • Køle- og frysediske og køle- og frysereoler
 • Køle- og fryseanlæg til industriel brug
 • Køle- og fryseanlæg til transportmidler
 • Paneler til køle- og fryserum
 • Isolerede porte og døre
 • Ekstruderet polystyren til isolering
 • Fugeskum
 • Polyurethan-slipmiddel
 • Spraydåser
 • Dåser, der indeholder CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn)
 • Brandslukningsanlæg, der indeholder haloner.

Se CFCAL § 1. stk. 2.

Måden, som de fremstillede varer anvendes på, er uden betydning for, om der skal betale afgift. CFC og haloner, som bruges til fremstilling af fx slipmidler, er derfor afgiftspligtige, selv om slipmidlerne bruges til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten.  

Se også

Se E.A.7.12.5 Afgiftens størrelse og beregning om størrelsen af afgiften.

HFC, PFC og SF6 dækningsafgiftspligtige varer

Stofferne HFC, PFC og SF6 er afgiftspligtige uanset hvilke varer eller produkter, som stofferne bruges i eller til fremstilling af. Men hvis stofferne anvendes i andre varer end de som fremgår af bilag 1 til CFCAL, er der mulighed for at få afgiften godtgjort.

HFC (hydrofluorcarboner) bruges bl.a.

 • som kølemiddel i køleanlæg,
 • til opblæsning af polyurethanskum,
 • som drivmiddel i specielle spraydåser.

PFC (perfluorcarboner) bruges bl.a.

 • som kølemiddel i køleanlæg, og til,
 • produktion af elektroniske komponenter.

SF6 (svovlhexafluorid) bruges bl.a.

 • i støjisolerende termoruder,
 • og inden for elsektoren til visse afbrydere.

Det er som udgangspunkt forbudt at anvende, importere og sælge de fluorholdige drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Der gælder dog undtagelser for nogle anvendelser.

Generelt er der mulighed for at få dispensation, hvis:

 • Der ikke findes alternativer
 • Alternativerne ikke kan anvendes
 • Der er urimelige omkostninger ved at bruge alternativerne
 • Brugen af alternativerne giver større udledning af drivhusgasser.

Miljøstyrelsen administrerer reglerne om dispensationsadgang. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan bruges af alle, der ønsker at søge om tilladelse til at dispensere for reglerne. Vejledningen findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser.   

Se afsnit E.A.7.12.5 Afgiftens størrelse og beregning om størrelsen af afgiften og afsnit E.A.7.12.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om mulighederne for godtgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.