Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.12.2 Definition: CFC og visse industrielle drivhusgasser

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionerne på CFC og de industrielle drivhusgasser, som er omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: CFC
  • Definition: HFC, PFC og SF6

Definition: CFC

CFC-gasserne (Chloro-Fluoro-Carbon) er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som består af klor, fluor og kulstof. CFC-gasserne er kendt for at ødelægge ozonlaget.

CFC anvendes i dag alene i ganske begrænset omfang. CFC blev tidligere brugt i køleskabe og som drivgas i sprayflasker eller som rensemidler. CFC'erne er i dag såkaldte kontrollerede stoffer, hvilket betyder, at anvendelse af ikke-genvundet CFC er forbudt. At CFC er genvundet betyder, at man bruger det samme CFC, som man har brugt en gang tidligere eksempelvis ved, at man udvinder CFC'en fra udrangerede køle- og frysediske, inden disse destrueres.

Brug af genvundet CFC er som hovedreglen også forbudt. Men der er mulighed for at opnå tilladelse eksempelvis til brug af genvunden CFC til brandslukningsformål i luftfartøjer.

I Danmark bruges CFC'erne i dag hovedsageligt kun til laboratorieformål, der ikke er omfattet af afgiften. Det er ifølge miljølovgivningen stadig tilladt at bruge CFC'ere i medicinske spraydåser, men det sker for tiden ikke i Danmark.

Definition: Industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)

HFC, PFC og SF6 kaldes populært for de fluorholdige drivhusgasser eller f-gasserne. Gasserne er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som anvendes i stedet for CFC-gasserne. F-gasserne spaltes i de laveste lag af atmosfæren, og nedbryder derfor ikke ozonlaget. Anvendelsen medvirker imidlertid til opbygning af stigende mængder klor i atmosfæren, hvilket bidrager til klimaforandringer. De er kendt for - sammen med kuldioxid, metan og lattergas - at medvirke til den globale opvarmning, fordi stofferne holder varmestrålingen fra jordens overflade tilbage i atmosfæren.

HFC anvendes hovedsageligt eller har været anvendt til kølemiddel og til opblæsning af skumplast. PFC anvendes primært som kølemiddel, og SF6 har hovedsagelig været anvendt til støjisolering i vinduer.

Det er som udgangspunkt forbudt at anvende, importere og sælge de fluorholdige drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Der gælder dog undtagelser for nogle anvendelser. Se bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.