Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.12.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift af indholdet CFC, når stoffet anvendes i eller til fremstilling af nærmere angivne varer. Se afsnit E.A.7.12.3 CFC og industrielle drivhusgasser omfattet af reglerne.

Der skal betales afgift af HFC, PFC og SF6 uanset hvilke varer stofferne anvendes i eller bruges til fremstillingen af. Se afsnit E.A.7.12.3 CFC og industrielle drivhusgasser omfattet af reglerne. Under visse betingelser er der dog mulighed for at søge afgiften tilbage. Se nærmere om dette i afsnit E.A.7.12.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Der skal også betales afgift, når stofferne findes i blandinger med andre stoffer.

Se også

Se E.A.7.12.5 Afgiftens størrelse og beregning om dækningsafgift.

Formål

Formålet med loven er at begrænse udslippet af visse kemiske stoffer, som kan medføre nedbrydning af ozonlaget og ændringer i klimaet. Dette skal blandt andet ske ved at reducere spild fra eksisterende anlæg, hvor stofferne anvendes, men også ved at opsamle og genanvende stofferne.

CFC (også kaldet freon) er kendt for at nedbryde ozonlaget. HFC, PFC og SF6 bevirker, at jordens evne til at tilbageholde jordens overskudsvarme øges, hvilket betyder, at temperaturen stiger (drivhuseffekten).

Lovens formål er også at tilskynde til at bruge mere miljøvenlige stoffer og at tilskynde til udviklingen af alternativer, som kan træde i stedet for drivhus- og ozonlagsnedbrydende gasser.

Lovens formål er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder blandt andre Montreal-protokollen fra 1987 og Kyoto-aftalen fra 11. december 1997. Aftalen indebærer en forpligtelse på nationalt plan til at reducere udslippet af visse drivhusgasser.

HFC'er, PFCer og SF6 er med på listen i Kyoto-protokollen over drivhusgasser, hvor udledningen skal mindskes.

Lovgrundlag

Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6 fremgår af lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020 om afgift af CFC og visse industrielle drivhusgasser med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til CFCAL.

Historik

Afgift på CFC blev indført pr. 1. januar 1989, som led i en handleplan om reduktion af forbruget af CFC.

Afgift på HFC, PFC og SF6 blev indført med virkning fra 1. marts 2001.

Afgifterne på CFC, HFC, PFC og SF6 forhøjes pr. 1. juli 2021 og pr. 1. januar 2024, jf. § 5 og § 8, stk. 6 og 7, i lov 2225 af 29. december 2020. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.