Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.12.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Registreret varemodtagers opgørelse
  • Regnskab.

Se også

Se mere om de generelle regnskabsbestemmelser vedrørende afgifter i nedenstående afsnit:

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter CFCAL er måneden.

Afgiften angives og indbetales til Skatteforvaltningen den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se OPKL § 2, stk. 2, 1. punktum (bilag 1, liste A).

Se også

Se regler om opkrævning af afgifter i OPKL §§ 2-8.

Oplagshavers opgørelse

Oplagshaver skal opgøre afgiften på grundlag af mængden af udleverede stoffer fratrukket den mængde stoffer, som er leveret til udlandet i løbet af måneden.

Oplagshaveren skal således ikke betale afgift, før stoffet udleveres fra virksomheden.

Der skal betales afgift af oplagshaverens eget forbrug af egne stoffer. Forbrug af egne stoffer sidestilles med udlevering. Oplagshaverens forbrug af stoffer ved at lade disse indgå i varer skal der også betales afgift af. Det vil sige varer, som der skulle være betalt dækningsafgift af ved indførsel, er omfattet af afgiftspligten. Se mere i afsnit E.A.7.12.3 CFC og industrielle drivhusgasser omfattet af reglerne. om hvad der skal betales dækningsafgift af.

Se mere i afsnit E.A.7.12.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om hvad der kan fratrækkes i den afgiftspligtige mængde.

Registreret varemodtagers opgørelse

Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde ved varernes modtagelse her i landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre og indbetale den afgiftspligtige mængde en gang om måneden.

Opgørelsen omfatter mængden af modtagne afgiftspligtige stoffer i varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Stoffernes art og vægt skal på angivelsestidspunktet kunne dokumenteres ved fabrikanterklæring, ellers beregnes afgiften efter satserne for dækningsafgift. Se mere i afsnit E.A.7.12.5 Afgiftens størrelse og beregning.

Regnskab

Regnskabet skal opdeles i de forskellige afgiftspligtige stoffer og dækningsafgiftspligtige varer, hvor der ikke er fremlagt fabrikanterklæring, og hvor afgiften derfor er betalt efter en standardsats eller en standardvægt.

Virksomheden skal opbevare erklæringer fra fabrikanter om indholdet af afgiftspligtige stoffer på samme måde som andet regnskabsmateriale.

Se også

De generelle regler for regnskab i afsnit A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.