Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.13.2 Afgiftspligtigt område

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det afgiftspligtige område.

Afsnittet indeholder:

  • Spildevand omfattet af afgiftspligten
  • Afgiftspligtige stoffer i spildevand.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Spildevand omfattet af afgiften

Der skal betales afgift af hus- og industrispildevand, der bliver udledt til:

  • Søer
  • Vandløb
  • Havet, eller
  • Til nedsivning på marker eller lignende.

Spildevandet er afgiftspligtigt, uanset om det kommer fra grundvand eller ved tørring af råvarer i en fremstillingsproces.

Spildevand, hvor der ikke sker nedsivning eller bliver udledt afgiftspligtige stoffer, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Spildevand, der bliver spredt ud på marker med andre formål end nedsivning, er ikke afgiftspligtigt. Se SPILDAL § 1, stk. 2.

Eksempel. Udledning til pilefordampningsanlæg med membran

Når spildevand bliver udledt til pilefordampningsanlæg med membran, sker der ikke en nedsivning af afgiftspligtige stoffer. En sådan rensemetode vil betyde, at der ikke skal betales afgift.

Eksempel. Spredning af gylle mv.

Udspredning af gødningsstoffer på marker i form af gylle, slam eller spildevand er ikke afgiftspligtigt spildevand. Men hvis sprøjtning med spildevand ikke har nogen forbindelse til planternes gødningsbehov, vil spildevandets indhold af de afgiftspligtige stoffer nedsive, og en sådan bortledning af spildevand vil være afgiftspligtig.

Eksempel. Vandspild udenfor kloakopland

Vand der udledes til nedsivning ved brud på vandledning er ikke afgiftspligtigt efter spildevandsafgiftsloven, da der ikke er tale om spildevand, men om drikkevand, der udledes til nedsivning.

Afgiftspligtige stoffer i spildevand

Der skal betales afgift af følgende stoffer i spildevandet:

  • Total-kvælstof, dvs. den totale mængde af kvælstof (N)
  • Total-fosfor, dvs. den totale mængde af fosfor (P)
  • Organisk materiale opgjort som BI5 (modificeret), dvs. indholdet af letnedbrydeligt organisk stof målt i mg ilt pr. liter, der kræves til nedbrydning, men uden den del af iltforbruget, som skyldes iltning af ammoniakforbindelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2015.113.SR

Skatterådet bekræfter, at processpildevand (destillat fra inddampningsproces) ved udsprinkling på nedsivningsanlæg beplantet med pil er omfattet af afgiftspligten efter spildevandsafgiftsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.