Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.17.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på pvc og ftalater, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik

Regel

Der skal betales afgift af visse varegrupper, der indeholder pvc og eventuelt ftalater. Se jf. PVCAL § 1 og bilag 1.

Der skal desuden betales afgift af en vare, der ikke er omfattet af bilag 1 til pvc-afgiftsloven, når varen indeholder en eller flere afgiftspligtige varer omfattet af bilag 1, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt. Se PVCAL § 2.

Se også

Dækningsafgift E.A.7.17.3 Pvc og ftalater omfattet af reglerne

Virksomhederne beregner afgiften, der betales ved salg eller indførsel til landet.

Formål

Afgiften har bl.a. til hensigt at øge incitamentet til anvendelse af andre materialer og derved reducere mængden af blød pvc, der forbrændes eller deponeres. Afgiften er begrænset til visse produkttyper, hvor det vurderes, at der samtidig med en timelig administrativ håndtering af de afgiftsbelagte varer er mulighed for, at afgiften vil fjerne anvendelsen af blød pvc og ftalater. 

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på pvc og ftalater står i lov nr. 2061 af 21. december 2020 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven) (PVCAL).

Pvc-afgiftslovens bilag 1 indeholder en liste over afgiftspligtige varer med indhold af pvc og/eller ftalater. Se afsnit E.A.7.17.3 Pvc og ftalater omfattet af reglerne. De nævnte varegrupper udgør det afgiftspligtige vareområde.

Pvc-afgiftslovens bilag 2 indeholder afgiftssatserne og beregningsgrundlaget. Se afsnit E.A.7.17.5 Afgiftens størrelse og beregning. Udgangspunktet for beregningen er en afgift på 2 kr./kg pvc og 7 kr./kg ftalat. På den baggrund er afgiftssatsen beregnet for de forskellige varegrupper.

Historik

Med virkning fra den 1. juli 2000 blev der lagt afgift på visse varer med et indhold af pvc og eventuelt ftalater.

Afgiftspligten på hård pvc blev ophævet med virkning fra den 1. marts 2004. Indtil den 1. marts 2004 blev afgrænsningen af afgiftspligten foretaget med reference til KN-koderne i EU's kombinerede nomenklatur.

Afgiften på pvc og ftalater blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2019. Afgiften på pvc og ftalater er genindført med virkning fra 1. januar 2021.


Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.