Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.17.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der indføres
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Godtgørelse ved montagespild
  • Godtgørelse ved eksport

Afgiftsfritagelse for varer, der indføres

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter ML (momsloven) § 36, stk. nr. 1 - 3. Se afsnit D.A.10.3 Indførsel ML § 35 a og ML § 36. Se PVCAL § 8.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 erstattes importmomsfritagelsen i ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 3 af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro (ca. 1.115 kr.) efter en forenklet ordning. Se ML (momsloven) § 66l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro (ca. 1.115 kr.). Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr. 

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML (momsloven) § 66l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, samt hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Se PVCAL § 8, stk. 2.

Godtgørelse ved montagespild

Montagevirksomheder kan få godtgjort den betalte afgift for montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr., og montagespildet afleveres til et godkendt oplagringsanlæg eller et godkendt deponi. Det er en betingelse for godtgørelsen, at virksomheden udsorterer montagespildet. Et godkendt oparbejdningsanlæg kan eksempelvis være et shredderanlæg med en miljøgodkendelse.

Der vil så i givet fald kun skulle svares afgift af den vare, som faktisk er monteret i en anden vare.

Ved montagevirksomheder forstås virksomheder, som monterer afgiftspligtige varer i ikke-afgiftspligtige varer. Et eksempel er montering af en ledning i en lampe. Ved montagespild forstås fraklip og lignende fra montagen. Se PVCAL § 9, stk. 3.

Godtgørelse ved eksport

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter pvc-afgiftsloven, kan få afgiften godtgjort af varer, der eksporteres, eller leveres til skibe i udenrigsfart. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr.

Der gives endvidere godtgørelse for den betalte afgift ved eksport af varer, der ikke er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige varer. Et eksempel kan være godtgørelse af afgiften for en ledning, som er monteret på en lampe, hvor lampen eksporteres. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Se PVCAL § 9.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk.

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. PVCAL § 9, stk. 1. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.