Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.17.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Varemodtageres opgørelse.

Se også

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter PVC-afgiftsloven er måneden. Se PVCAL § 5.

Beløbet angives og indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.   

Se OPKL § 2, stk. 2.

Oplagshavers opgørelse

Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, jf. PVCAL §§ 1 og 2, der er udleveret fra virksomheden. Se PVCAL § 6.

Virksomheden skal således ikke svare afgift, før varen udleveres fra virksomheden.

Der skal betales afgift af virksomhedens forbrug af egne varer.

Eksempler på forbrug af egne varer:

  • Virksomheden køber ledninger til installation i virksomheden
  • Virksomheden udtager uberigtigede varer og lader dem indgå i andre varer, som ikke er omfattet af bestemmelserne om sammensatte dækningsafgiftspligtige varer i PVCAL § 2. Det kan fx være eget forbrug af tape til emballage eller en ledning, som sættes i et elektronisk færdigprodukt, som ikke vil være omfattet af PVCAL § 2.

Eget forbrug omfatter ikke afgiftspligtige produkter monteret med anden afgiftspligtig vare med henblik på videresalg.

Ved fremstilling af en vare, der er afgiftspligtig efter § 2 (dækningsafgiftspligtig) betales afgiften ved udlevering. Fx ved montering af en slange i forbindelse med et bruserhoved, skal der ikke svares afgift, før den samlede vare udleveres fra virksomheden, hvis varen er omfattet af dækningsafgiftspligten efter § 2. Se PVCAL § 6, stk. 2.

Oplagshaver har mulighed for at foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde, se afsnit E.A.7.17.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Varemodtagers opgørelse  

Afgiften forfalder ved varernes indførsel/modtagelse her i landet. Varemodtagere skal dog kun opgøre og indbetale den afgiftspligtige mængde en gang om måneden. Se PVCAL § 13.

Opgørelsen skal omfatte alle varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal medregnes.

Virksomheder, der er registreret efter bestemmelserne for fjernsalg her i landet, skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som den mængde varer, der er solgt ved fjernsalg her i landet i løbet af kalendermåneden. Se PVCAL § 18.

Egen import

Virksomheder, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed skal angive og indbetale afgift senest ved indførelsen af varerne. Se PVCAL § 14.


Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.