Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.3.6 Opgørelse og afregning

Indhold

Afsnittet indeholder reglerne om virksomhedernes og anlæggenes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den afgiftspligtige vægt for afgiftsperioden
 • Afgiftsperiode
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse af den afgiftspligtige vægt for afgiftsperioden

Registrerede virksomheder og anlæg skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Ved opgørelsen skal alt affald, der er tilført virksomheden medregnes. Det gælder også affald, der ikke er omfattet af kommunens anvisningspligt. Se AFFAL § 12.

I opgørelsen kan der ikke foretages fradrag i vægten for

 • perkolat. Ved perkolat forstås væske, som afstrømmer fra lossepladser
 • tilførte hjælpestoffer
 • materialer, der ikke er betalt afgift af ved tilførsel, med undtagelse af vand.

Det er ikke afgørende for opgørelsen, hvad det fraførte affald skal bruges til.

Det er principielt en forudsætning for at opnå fradrag efter AFFAL § 12, at der er sket en reel fraførsel fra den registreringspligtige virksomheds område. Efterfølgende oprettelse/godkendelse af specielle deponeringsanlæg til farligt affald på en registreringspligtig virksomheds område ved opsætning af hegn og etablering af særskilt tilkørsel til det specielle deponeringsanlæg, er i praksis accepteret som en fraførsel.

Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt. Da negative afgiftssaldi således udbetales, er det ikke længere muligt at spare op i negative affaldsmængder. Se også SKM2017.421.SR.

Virksomheder, der inden 1. januar 2010 har uudnyttede fradrag i de afgiftspligtige mængder, kan få udbetalt værdien af fradraget. Værdien af fradraget sættes til 375 kr. pr. ton affald. Virksomhederne kan få udbetalt de akkumulerede negative afgiftssaldi ved henvendelse til Skatteforvaltningen.

Se også

 • E.A.7.3.5 Overgangsregler vedrørende mellemdeponering. Afsnittet indeholder oplysning om anvendelse af satsen 330 kr. pr. ton ved tilbagebetaling for mellemdeponeret affald, der fraføres til forbrænding.
 • E.A.7.3.5 Vejning af affaldet. Vægten af det fraførte affald er affaldets bruttovægt ved fraførslen.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter affaldsafgiftsloven er kvartalet. Se AFFAL § 13.

Efter udløbet af hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned skal virksomheden angive

 • vægten af det tilførte affald
 • vægten af det fraførte affald og
 • den afgiftspligtige vægt.

Virksomheden eller anlægget skal angive og indbetale beløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 

Se også  

 • A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter
 • OPKL § 2, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.421.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger ved fraførsel af affald fra et deponi i drift kan modregne den fraførte mængde affald i mængden af tilført afgiftspligtigt affald ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde, når det fraførte affald er tilført i perioden 2008 til 2016.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ved fraførsel af affald fra et deponi i drift kan få udbetalt 475 kr./ton fraført affald for den mængde af affald, som overstiger mængden af tilført affald i afgiftsperioden, når det fraførte affald er tilført i perioden 2008 til 2016, og dele af affaldet er tilført deponiet til en lavere afgift end den gældende afgift på 475 kr./ton.

SKM2016.297.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved fraførsel af affald fra en nedlukket deponeringsenhed kunne ske modregning i den afgiftspligtige vægt for affald, som tilføres til afgiftspligtig deponering på andre aktive deponeringsenheder.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at der kunne ske tilbagebetaling af afgiften for den overskydende mængde, når vægten af affald fraført en nedlukket deponeringsenhed overstiger vægten af affald tilført til deponering på andre aktive deponeringsenheder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.