Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

Hvilken afgift skal der betales af gevinstopsparing?

E.A.9.13 Gevinstopsparing

Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstopsparing.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Af gevinster fra gevinstopsparing, jf. lov om gevinstopsparing, skal der betales en afgift på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 17.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er pengeinstituttet, hvor gevinstopsparingen er placeret, eller det særskilt oprettede sekretariat eller lignende, som administrerer gevinstkontoordningen, som er ansvarlig for at betale afgiften. Se SPILAL § 18. Afgiften skal indeholdes før gevinsten bliver udbetalt til vinderen.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. på en gevinstopsparing. Se SPILAL § 17.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er varigheden af det enkelte spil. Se SPILAL § 24.

Pengeinstituttet, som skal betale afgiften, kan i stedet for at have det enkelte spil som afgiftsperiode, vælge måneden som afgiftsperiode.

Registrering, angivelse og betaling

Pengeinstitutter, der skal betale afgiften af gevinstopsparing, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 3. Hvis en gevinstkontoordning er oprettet i fællesskab, er det pengeinstituttet eller et særskilt oprettet sekretariat eller lignende, der administrerer ordningen, som skal registreres. Dette indbetaler afgiften på vegne af de deltagende pengeinstitutter. Det enkelte pengeinstitut hæfter dog for sin del af afgiften. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 3.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på https://www.virk.dk/.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Angivelse og betaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest 15 dage efter, at resultatet af spillet foreligger. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 24.

Resultatet af et spil foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Resultatet af et spil foreligger også, når vinderen har fået særlig underretning.

Hvis måneden er valgt som afregningsperiode, skal afgift for spil afholdt i perioden angives og betales senest den 15. i måneden efter. Se SPILAL § 24, stk. 2, og § 21. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over 200 kr., skal der indsendes en angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.