Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil

Indhold

Dette afsnit omhandler regler om regnskab og kontrol, der gælder for udbydere af spil omfattet af SPILAL.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regnskabsbestemmelser
  • Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil
  • Kontrolbestemmelser.

Generelle regnskabsbestemmelser

En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter SPILAL, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse. Se SPILAL § 29.

Der er fastsat nærmere regler om regnskabsførelse vedrørende afgifter af spil i bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011 (Bekendtgørelse om afgifter af spil). Der er bl.a. regler om regnskab vedrørende indskud, gevinster og spil i fremmed valuta. Det fremgår også, at de afgiftspligtige skal følge reglerne om regnskabsførelse i bogføringsloven.

Regnskabsreglerne vedrørende afgifter af spil er nærmere beskrevet i afsnit A.B.3.5.3 Regnskab for afgift af spil. De generelle krav til regnskabsførelse i bogføringsloven er beskrevet i afsnit A.B.3.1 Erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab.

Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil

Regnskabet skal kunne danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 29. Afgiftsangivelsen skal endvidere indeholde oplysninger om de beløb, som har dannet grundlag for beregningen af afgiften. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 14.

Endvidere skal regnskab for gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller føres særskilt for hvert spillested, og tilsvarende skal der for væddemål vedr. heste- og hundevæddeløb føres særskilt regnskab for hver bane eller spillested udenfor banerne. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 10.

Spilleautomater
En tilladelsesindehaver, der har aktiviteter med drift af gevinstgivende spilleautomater (dvs. i spillehaller og på restaurationer), skal for hvert spillested føre regnskab over spilleindsatser og udbetalte gevinster fra automater. Der skal føres en konto over den samlede bruttospilleindtægt og en konto over den del af indtægten, der falder på den supplerende afgift. Der oprettes tilsvarende afgiftskonti. Disse oplysninger skal indberettes og skal kunne føres tilbage til regnskabet.

Heste- og hundevæddeløb
Indehavere af tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål skal i regnskabet have en opgørelse pr. løbsdag over summen af indskud og udbetalte gevinster fordelt på spiltype (vinderspil, pladsspil, kombineret spil, V5 og V6 spil) i de enkelte løb, der har været afviklet hen over dagen.

Danske Spil A/S skal som indehaver af tilladelse til puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb føre særskilt regnskab for hver bane. Regnskabet skal indeholde en opgørelse pr. løbsdag af summen af indskud og gevinster for hver indskudsbod. Der skal desuden ligesom for lokale puljevæddemål føres regnskab over de enkelte spiltyper.

Se også

Kontrolbestemmelser

Kontrolbestemmelserne findes i SPILAL § 30.

Reglerne svarer til de almindelige regler for Skatteforvaltningens kontrol af afgifter, som er nærmere beskrevet i afsnit A.C.2.5 Kontrolbestemmelser - punktafgifter, hvortil der henvises. Der gælder dog enkelte særlige kontrolbestemmelser vedrørende afgifter af spil.

Leverandører og udlejere af materiel mv., herunder software, til en registreringspligtig spiludbyder til dennes brug for et spil, har pligt til at afgive oplysninger til Skatteforvaltningen på anmodning. Der vil kun være tale om specifikke oplysninger, som er nødvendige for kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 30, stk. 4.

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give Skatteforvaltningen enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder. Det vil sige, at der i konkrete sager skal gives oplysninger om størrelsen af midler modtaget til forvaltning fra en given registreringspligtig person eller selskab mv. Se SPILAL § 30, stk. 5.

Skatteforvaltningen har også adgang til materiale, når dette findes på elektroniske medier. Se SPILAL § 30, stk. 6.

Se også

Afsnit A.C.2.5 om kontrolbestemmelser - punktafgifter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.