Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.9.15 Spil udbudt i Grønland

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede regler for afgift af visse spil udbudt i Grønland.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag
 • Hvem kan udbyde spil i Grønland, og hvilke spil kan de udbyde?
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling
 • Regnskab og kontrol.

Regel og lovgrundlag

Med lov nr. 223 af 22. marts 2011 vedtog Folketinget på baggrund af en beslutning fra Grønlands Selvstyre en ny lov for Grønland om visse spil (SPILGRØL). Loven trådte i kraft den 1. januar 2012. Den nugældende lov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016 .

Indehaveren af en tilladelse til udbud af lotterier i Grønland skal af gevinster vundet i lotterier betale en afgift til den danske stat på 15 pct. beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. jf. SPILGRØL § 6 og § 24.

Indehavere af en tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino i Grønland skal betale en afgift til den danske stat på 28 pct. af bruttospilleindtægten, jf. SPILGRØL §§ 7 og 8 og § 25, stk. 1.

Hvis et væddemål afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), beregnes afgiften på 28 pct. dog af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission, jf. SPILGRØL § 25, stk. 2. På samme måde beregnes afgiften af kommissionen, når der i onlinespil tages kommission, jf. SPILGRØL § 25, stk. 3.

Indehavere af en tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen med et fradrag på 24.400 kr. (2023-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage inden for et kalenderår. Fradragsbeløbet reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv., jf. SPILGRØL § 9 og § 26.

Bemærk

For spiltyperne onlinekasino og væddemål er intervallet for angivelse og afregning af afgiften ændret fra ugentligt til månedligt (afgiftsperioden). Ændringen gælder fra 1. februar 2016, hvorefter afgiften skal angives og betales månedligt, senest 15 dage efter afgiftsperiodens (månedens) udløb. jf. lov nr. 1573 af 15. december 2015, § 3.

Hvem kan udbyde spil i Grønland, og hvilke spil kan de udbyde?

Alle tilladelser til spil i Grønland, der gives efter lov for Grønland om visse spil, gives af Spillemyndigheden, jf. SPILGRØL § 4.

Danske Spil A/S kan få tilladelse til at udbyde lotteri og puljevæddemål på hunde- og hestevæddeløb, jf. SPILGRØL § 6. Selskabet kan udbyde de samme spil i Grønland, som det har tilladelse til at udbyde i Danmark.

Der kan desuden gives tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasinoer til spiludbydere, der har en flerårig tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino i Danmark. Se SPILGRØL § 7. Udbyderen kan ansøge Spillemyndigheden om tilladelsen til udbuddet i Grønland enten samtidig med ansøgningen om den danske tilladelse eller ved efterfølgende henvendelse til Spillemyndigheden. Der opkræves ikke gebyr for tilladelse til udbud af spil i Grønland. Udbydere med tilladelse til udbud af spil i Grønland kan kun udbyde tilsvarende væddemål og onlinekasinospil i Grønland, som er omfattet af den danske tilladelse.

Herudover kan der gives tilladelse af op til 1 års varighed til udbud af væddemål og drift af onlinekasino i Grønland til:

 • Personer, som har bopæl i Grønland og
 • Selskaber mv. (juridiske personer), som er etableret i Grønland.

For disse 1-årige tilladelser må den afgiftspligtige omsætning i tidsrummet for tilladelsens gyldighed ikke overstige 1.000.000 kr. Se SPILGRØL § 8. Spillemyndigheden tager et gebyr på 60.900 kr. (2023-niveau) for behandling af ansøgning om tilladelse og udstedelse af tilladelse. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen, jf. SPILGRØL § 23.

Endelig kan der gives tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål på:

 • Cykelløb på bane
 • Hundevæddeløb på væddeløbsbane
 • Kapflyvning med duer
 • Hestevæddeløb.

Tilladelse gives for indtil 3 år og for et bestemt antal dage for de enkelte år, jf. SPILGRØL § 9.

Hvem er afgiftspligtig?

Den, som har tilladelse til at udbyde spillet, skal angive og betale afgift af spillet.

Afgiftens størrelse og afgiftsperiode

Afgiftsperioden er den samme, uanset om spillene udbydes i Danmark eller i Grønland.

Danske Spil A/S skal af lotterier betale gevinstafgift på 15 pct. af gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. Afgiftsperioden er ugen. Se reglerne for dette i afsnit E.A.9.2 Lotteri udbudt af Danske Spil A/S Lotteri udbudt af Danske Spil A/S.

Danske Spil skal vedrørende udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten. Jf. § 24a, som er indsat ved lov nr. 1574 af 15. december 2015, § 3.

Af væddemål og onlinekasinospil, som er udbudt af spiludbydere med tilladelse efter SPILGRØL §§ 7 og 8, skal der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten. Afgiftsperioden er måneden. Se også reglerne for dette i afsnit E.A.9.7 Væddemål om væddemål og i afsnit E.A.9.8 Onlinekasino om onlinekasino.

Endelig skal der af lokale væddemål betales en afgift på 11 pct. af indskudssummen, med et fradrag på 24.400 kr. (2023-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage indenfor et kalenderår. Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Afgiftsperioden er ugen, i de uger der har været afholdt spil. Se reglerne for dette i afsnit E.A.9.10 Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv. om lokale puljevæddemål.

Registrering, angivelse og betaling

Alle med tilladelse til udbud af spil i Grønland skal være registreret i Danmark.

Hvis en spiludbyder har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, skal denne være registreret hos Skatteforvaltningen. Spiludbyderens eventuelle tilladelse til udbud af spil i Grønland kræver ikke yderligere registrering.

Det er kun spiludbydere, der ikke har tilladelse til udbud af spil i Danmark, men som får tilladelse efter SPILGRØL §§ 8 og 9, der skal anmelde deres virksomhed til registrering hos Skatteforvaltningen.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Hvis en spiludbyder skal angive og betale afgift af tilsvarende lotterier, udbudt i Danmark, så skal afgiften for spil udbudt i Grønland angives og betales sammen med afgiften for spil udbudt i Danmark.

En tilladelsesindehaver med tilladelse efter SPILGRØL § 8 til i begrænset omfang at udbyde væddemål og onlinekasinospil kun i Grønland skal angive og betale afgiften til den danske stat (Skatteforvaltningen) senest 15 dage efter afgiftsperiodens (månedens) udløb.

Indehavere af tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Grønland skal angive og betale afgiften til den danske stat (Skatteforvaltningen) senest 15 dage efter udløbet af de uger, hvor der har været udbudt spil.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Regnskab og kontrol

En afgiftspligtig spiludbyder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med dens berigtigelse. Se SPILGRØL § 31. Regnskabsreglerne er ens, uanset om spillet udbydes i Danmark eller i Grønland. Se afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil De generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil.

Hvis en spiludbyder har tilladelse til udbud af lotteri, væddemål eller onlinekasino givet efter §§ 6, 11, 12 eller 18 i lov om spil, og desuden har tilladelse til udbud af samme spil i Grønland givet efter §§ 6 eller 7 i lov for Grønland om visse spil, er en særskilt regnskabsførelse for spillene udbudt i Danmark og Grønland ikke nødvendig.

Reglerne for kontrol med afgiftens betaling varetages af Skatteforvaltningen eller på vegne af denne myndighed af en relevant grønlandsk myndighed. Reglerne for kontrol er ens, uanset om spillet udbydes i Danmark eller på Grønland. Se afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil "De generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil".

Bemærk

Loven er senest ændret ved lov nr. 1685 af 28. december 2017. Ændringen berører ikke afgiften, men vedrører hvilke spil, der kan gives tilladelse til at udbyde på Grønland. Ændringen vedrører ifølge lovforslaget (L 106 af 16. november 2017) bl.a., at hestevæddemål i Grønland fortsat kun må udbydes af Danske Spil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.