Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kapitalpension

Fradrag ved indbetaling

Indbetalinger på en kapitalpension kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen.1) Der gælder dog visse begrænsninger for at opnå fradrag ved indbetaling på en kapitalpension:

  • Årlig indbetaling kan højst udgøre (2013-: 0 kr.;2) 2012: 46.000 kr.)3)
  • Indbetalingen skal kunne rummes i den personlige indkomst4)

Indskud på en kapitalpension medregnes, når grundlaget for beregningen af topskat gøres op,5) hvorfor en indbetaling på en kapitalpension ikke reducerer ens Topskat. Fradragsværdien af et indskud på en kapitalpension er derfor ikke så høj som fradragsværdien af et indskud på en Ratepension.

Skat ved udbetaling

Når en kapitalpension udbetales beskattes beløbet med 40%.6) En kapitalpension kan overføres eller konverteres til en alderspensionsopsparingsordning.7) I et sådant tilfælde, sker der en beskatning med 40%. Overførsler, der foretages i 2013, 2014 og 2015 beskattes dog kun med 37,3%.8)

Såfremt en aftale om kapitalpension ophæves i utide opkræves en afgift på (2014-: 52%;9) 2013: 49,84%;10) 2012: 60%11)).

Se også Pensionsordninger.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1.
2) Jf. L 196 A, 2011-2012.
3) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, 1. pkt., sammenholdt med § 16, stk. 1.
4) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, 3. pkt.
5) Jf. pensionsbeskatningslovens § 7, stk. 1.
6) Jf. lov 1531/2014 § 7, nr. 1.
7) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 19.
8) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 13, stk. 5.
9) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 21.
10) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 13, stk. 6.
11) Jf. pensionsbeskatningslovens § 28.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.