Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-2
<< indholdsfortegnelse >>

Hvilke indkomster betragtes som kapitalindkomst? Skal erhvervsmæssige renteudgifter henregnes til kapitalindkomsten? Er indtægter fra anpartsvirksomhed kapitalindkomst?

C.A.2.2.2 Kapitalindkomst

Indhold

Dette afsnit handler om principperne for opgørelsen af kapitalindkomsten.

Afsnittet handler om:

  • Regel
  • Erhvervsmæssige indtægter og udgifter indgår i kapitalindkomsten
  • Gevinst og tab på fordringer i næring
  • Indtægt ved rentenydelse
  • Løbende udlodning af overskud.

Regel

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 4. Af bestemmelsen fremgår hvilke indtægter og udgifter, der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten.

Det er nettobeløbet, der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1. Det betyder, at det er bruttoindkomsten med fradrag af de udgifter, der er afholdt ved samme formuetype, der beskattes som kapitalindkomst.

Fradragsberettigede driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalindkomst, fradrages ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Se Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 2.

Bestemmelsen er udtømmende. Det kan dog i anden lov være bestemt, at indtægter og udgifter, der ikke er nævnt i bestemmelsen, skal behandles som kapitalindkomst, fx PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53.

Se også

Se også afsnit C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten om de udgifter, der kan fradrages i kapitalindkomsten.

Erhvervsmæssige indtægter og udgifter indgår i kapitalindkomsten

De indtægter, der skal medregnes i kapitalindkomsten fremgår udtrykkeligt af Se PSL (personskatteloven) § 4,, stk. 1.

Indtægter og udgifter, som er nævnt i Se PSL (personskatteloven) § 4, skal som hovedregel medregnes i kapitalindkomsten, selv om der er tale om en erhvervsmæssig indtægt eller udgift.

Erhvervsmæssige renteudgifter mv. skal også indgå i kapitalindkomsten.

Gevinst og tab på fordringer i næring

Gevinst og tab på fordringer medregnes som hovedregel i kapitalindkomsten.

Der gælder dog en undtagelse for skattepligtige, der driver næring ved køb og salg af fordringer eller finansielle kontrakter mv. Den skattepligtige skal i så fald medregne indtægter og udgifter ved denne virksomhed ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3 og afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Indtægt ved rentenydelse

Ved rentenydelse forstås, at en person ved gave eller testamente får ret til indtægterne fra en vis kapital uden samtidig at opnå ejendomsretten til kapitalen. Indtægt ved rentenydelse er kapitalindkomst. Se C.B.2.15.1 Beskatning af rentenydelsesretter herunder båndlagte kapitaler om beskatning af rentenydelsesretter, herunder båndlagte kapitaler.

Det modsatte gælder for renter, som advokater indvinder af klientkonti. I det omfang advokaten efter aftale med klienten eller efter branchebestemte regler har ret til at beholde renter af indeståender på klientkonti, skal renterne skattemæssigt betragtes på linje med advokatens salær. Da personlig indkomst omfatter alle indkomster, som ikke er kapitalindkomst, betyder det, at renterne ligesom salæret skal beskattes som personlig indkomst efter Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1. Se TfS 1988, 91 DEP.

Løbende udlodning af overskud

Løbende udlodning af overskud - bortset fra en normal forrentning af indskudt medlemskapital - i selskaber og foreninger, som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, medregnes til den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 4 og afsnit C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? om beskatning af udlodninger og udbytte.

Anpartsvirksomhed

Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er som hovedregel personlig indkomst. Dette gælder dog ikke for anpartsvirksomhed omfattet af PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9 og 11. Se om anpartsreglerne i afsnit C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2021 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Dine glemte skattefradrag kan blive en ren pengemaskine for dig
Har du glemt et skattefradrag, vil du kunne få penge tilbage fra SKAT. Mindst tre år tilbage i tiden, men også ofte længere tilbage.

Prøv disse tjenester fra henholdsvis TaxMate og Skatteguiden:

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2021
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.