Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.A.4.3.1.1 Om fradrag for lønmodtagere

Regel

Lønmodtagere kan fradrage deres udgifter, i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde i den skattepligtige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 6, litra a. Se afsnit C.A.1.1 Indkomstbegrebet om indkomstbegrebet. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Dette gælder også lønmodtagerens udgifter i form af afskrivninger. Bemærk, at eventuelt genvundne afskrivninger skal medregnes til den personlige indkomst. Se nærmere om lønmodtagers fradrag for afskrivninger i C.A.4.3.1.10 Afskrivning på driftsmidler.

Se om ligningsmæssige fradrag under afsnit C.A.2.2.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)

Skattepligtige, der er lønmodtager i et selskab, hvori de ejer aktier eller anparter, behandles som andre lønmodtagere med hensyn til fradrag for udgifter i forbindelse med arbejdet. 

Bundgrænse

Lønmodtagerudgifter kan som hovedregel kun fradrages med det beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger et grundbeløb i 2010-niveau på 5.500 kr. årligt. Se LL (ligningsloven) § 9, stk. 1, 1. pkt. Beløbets størrelse reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20, og er i ►2023 på 6.700 kr. (6.600 kr. i 2022).◄

Denne bundgrænse gælder dog ikke lønmodtageres fradrag for:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

►SKM2022.505.BR◄

►Sagen angik i første række spørgsmålet, om en bonuskontoordning havde karakter af gyldig lønomlægning i skattemæssig henseende. I anden række angik sagen, om foretagne køb fra bonuskontoen kunne fradrages som lønmodtagerudgifter, jf. ligningslovens § 9. Byretten fandt det ikke godtgjort, at en række udgifter, som lønmodtagerne havde afholdt fra bonuskontoen, var relateret til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsterhvervelsen, og udgifterne var derfor ikke fradragsberettigede, jf. ligningslovens § 9. I forhold til fradrag for en pc, hvor den blandede benyttelse kunne fastsættes til 50 pct., var udgiften dermed under bundgrænsen i ligningslovens § 9, hvorfor udgiften ikke kunne fradrages som lønmodtagerudgift.◄ 

Skatterådet

SKM2007.578.SR

Skatterådet bekræftede, at en skuespiller måtte anses for at være lønmodtager. Hun modtog primært A-indkomst og kunne dermed ikke fratrække udgifter i den personlige indkomst. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at udgifter afholdt til agent, anses for at være fradragsberettigede driftsudgifter. Spørger kunne derfor fratrække udgiften som ligningsmæssigt fradrag, efter reduktion af det til enhver tid gældende bundfradrag (LL (ligningsloven) § 9, stk. 1), der for indkomståret 2007 var 5.200 kr.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.