Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.6 Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL (kursgevinstloven) § 24 A hvorefter gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens indhold
  • Ikrafttrædelse.

Regel

Gevinst og tab på fordring og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 24 A.

Reglens indhold

Efter selskabslovens § 33 er der mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes.

Hermed stifter

  • selskabet en fordring på kapitalejeren svarende til den ikke indbetalte kapital. Hvis selskabet ikke kan inddrive den indkaldte kapital hos kapitalejeren og derfor nedskriver fordringen, vil selskabet være nødsaget til at nedsætte kapitalen. Efter de almindelige regler i kursgevinstloven ville selskabets tab på fordring på kapitalejeren være fradragsberettiget efter KGL (kursgevinstloven) § 3 (udenfor koncernforhold). KGL (kursgevinstloven) § 24 A bestemmer imidlertid, at et sådant tab er selskabets indkomstopgørelsen uvedkommende.
  • kapitalejeren en gæld svarende til den ikke indbetalte kapital. Gevinst på kapitalejerens gæld til selskabet vedrørende ikke indbetalt selskabskapital skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er således symmetri i beskatningen. 

Bemærk

Ikrafttrædelse

KGL (kursgevinstloven) § 24 A har virkning fra den 1. marts 2011. 

Oversigt over lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 24 A er indsat ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 se § 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.