Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.B.2.9.2 Ikke indbetalt selskabskapital

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier som følge af ikke indbetalt selskabskapital.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens baggrund og formål
  • Fra hvornår har reglen virkning?

Regel

Der er i selskabsloven indført mulighed for, at der ikke sker fuld indbetaling af selskabskapitalen. Se selskabslovens § 33. Hermed stifter kapitalejeren en gæld, svarende til den ikke indbetalte selskabskapital.

Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet ved stiftelsen af fordringen, med et beløb svarende til det, fordringen er nedskrevet med. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 1.

Anvendes lagerprincippet på de aktier, hvor anskaffelsessummen skal nedsættes efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 1, nedskrives aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse i det år, hvor fordringen nedskrives. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 2. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A, stk. 2.

Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL (kursgevinstloven) § 24 A og afsnit C.B.1.6 Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A.

Der sker ikke underskudsbegrænsning efter SEL (selskabsskatteloven) § 12 A, når gælden vedrørende ikke indbetalt selskabskapital nedskrives. Se SEL (selskabsskatteloven) § 12 A, stk. 2, nr. 3.

Reglens baggrund og formål

Ved vedtagelsen af selskabsloven er der indført mulighed for, at der ikke sker fuld indbetaling af selskabskapitalen. Se selskabslovens § 33. Hermed stifter kapitalejeren en gæld, svarende til den ikke indbetalte selskabskapital.

Selskabsloven er gennemført som lov nr. 470 af 12. juni 2009 - nu lovbekendtgørelse nr. ►1168 af 1. september 2023◄.

Bestemmelserne i selskabslovens § 33 er trådt i kraft den 1. marts 2011. Se Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 22. februar 2011.

Der skal til enhver tid være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, dog mindst 40.000 kr. (før 1. januar 2014 mindst 80.000 kr. og i perioden 1. januar 2014 - 14. april 2019 mindst 50.000 kr.). Se selskabslovens § 33, stk. 1 .

Ikke indbetalt selskabskapital kan af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på anfordring. Fristen for betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dog ikke kan overstige 4 uger. Se selskabslovens § 33, stk. 2, samt forældelseslovens § 2 a og § 3, stk. 3, nr. 3 (der er indsat ved lov nr. 1622 af 26. december 2013).

Reglerne i selskabslovens §§ 357 a - 357 d om iværksætterselskaber er ophævet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 445 af 13. april 2019. Se Den juridiske vejledning (2021-2), afsnit C.B.2.9.2 Ikke indbetalt selskabskapital.

Baggrunden for reglerne i selskabslovens § 33 er, at det fandtes hensigtsmæssigt at give adgang til at lade tegnet selskabskapital udestå i lighed med reguleringen i de øvrige EU-lande bortset fra Norden. Endvidere ville en lempelse af indbetalingskravet kunne mindske de økonomiske byrder for kapitalejerne uden at tilsidesætte kreditorernes interesser væsentligt, fordi der fortsat gælder en pligt til at indbetale den resterende selskabskapital på anfordring.

Fra hvornår har reglen virkning?

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 28 A og KGL (kursgevinstloven) § 24 A har virkning fra og med den 1. marts 2011. Se § 14, stk. 2, i lov nr. 254 af 30. marts 2011.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.