Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.C.2.3.1.1 Varelagerets indvirkning på indkomstopgørelsen

Indhold

Dette afsnit beskriver varelagerreglen og den skatteretlige begrundelse for den. Afsnittet beskriver også, hvordan man opgør vareforbruget efter varelagerloven, og hvordan varelagerposten virker.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrundelse for reglen i varelagerloven
  • Opgørelse af vareforbruget
  • Aktivering af varelageret
  • Værdiansættelsen
  • Periodiseringspost.

Regel

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal medregne værdien af sit varelager til sin skattepligtige indkomst. Se VLL § 1.

Der gælder særlige regler for kunstmalere og billedhuggere. Se afsnit C.C.2.3.1.7 Særlige regler for kunstmalere og billedhuggere.

Begrundelse for reglen i varelagerloven

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som modsvares af en tilsvarende indtægt i indkomståret, trækkes fra; for efter SL § 6, stk. 1, litra a, er det kun de udgifter, der er brugt til indkomstårets indtjening (omsætningen), dvs. årets vareforbrug, der er fradragsberettigede som driftsomkostning i det aktuelle indkomstår.

Opgørelse af vareforbruget

Vareforbruget beregnes ved at lægge årets varekøb til det varelager, der eksisterede ved årets begyndelse, og fratrække summen af det varelager, der er i behold ved udgangen af indkomståret.

Aktivering af varelageret

Det varelager, der er i behold, når regnskabsåret slutter, skal optages som en balancepost i årsregnskabet (aktiveres), hvorved det samtidig tillægges periodens skattepligtige indkomst.

Værdiansættelsen

Værdien af lageret har afgørende betydning for indkomstopgørelsen, fordi et højt vurderet lager betyder en høj indkomst, mens et forsigtigt ansat lager har den modsatte virkning. Der er dog ikke tale om en definitiv nedsættelse af den skattepligtige indkomst, men kun om en mulighed for at skubbe en lagerreserve foran sig til senere beskatning. Der er dog grænser for, hvor lavt lageret kan værdiansættes.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1.6.1 Principper i varelagerloven for værdiansættelse af varelageret om principper i varelagerloven for værdiansættelse af varelageret.

Periodiseringspost

Som et aktiv i årsregnskabet udgør varelageret en forudbetalingspost for de driftsudgifter, som endnu ikke har genereret nogen indtægt i det aktuelle indkomstår, fordi varerne ikke er solgt endnu. Posten fungerer på den måde som et periodiseringsinstrument.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.