Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.3.6 Udgifter til erstatninger mv.

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt erstatninger vil kunne trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Fradragstidspunkt for erstatninger
  • Undtagelse
  • Regel: Fradragstidspunkt for konfiskerede beløb
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel: Fradragstidspunkt for erstatninger

Udgifter til erstatninger kan normalt trækkes fra, når udgiften og dens størrelse er endeligt konstateret. Se afsnit C.C.2.5.3.1.2 Lovgrundlag og principper og C.C.2.5.3.3.1 Pligtpådragelsesprincippet om pligtpådragelsesprincippet.

Undtagelse

Udgifter vedrørende det almindelige mangelsansvar, dvs. uden at der er stillet garanti, vil først kunne trækkes fra, når den endelige og ubetingede retlige forpligtelse til at afholde udgiften indtræder ved købers reklamation og leverandørens accept heraf. Se TfS 1994, 601 LSR og TfS 1995, 804 LSR.

Der vil efter administrativ praksis ikke kunne hensættes til disse udgifter. Se TfS 1994, 601 LSR.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10 Hensættelser om hensættelser til garantiforpligtelser og serviceydelser.

Regel: Fradragstidspunktet for konfiskerede beløb.

Hvis en tidligere beskattet indtægt bliver konfiskeret, kan den erhvervsdrivende trække det konfiskerede beløb fra i indkomstopgørelsen for konfiskationsåret.

Undtagelse

Den erhvervsdrivende kan få tilladelse til at trække det konfiskerede beløb fra i det eller de år, hvor den konfiskerede indtægt er taget med i indkomstopgørelsen.

En tilladelse kræver i det mindste, at de år, der ønskes genoptaget, ligger inden for skatteforvaltningslovens almindelige genoptagelsesfrist. Se afsnit A.A.8.2.1.2 Ordinær frist for genoptagelse på borgerens initiativ om processuelle regler for Skatteforvaltningens område.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.17 Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. om selve fradragsretten for konfiskerede beløb.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1996, 174 ØLD

En speditør havde i 1988 misligholdt sine forpligtigelser efter nogle speditøraftaler. Selvom speditøren ikke havde anerkendt et erstatningskrav, lagde retten vægt på, at det måtte have stået speditøren klart, at han havde misligholdt sine forpligtelser, og at det med stor sikkerhed ville føre til et erstatningskrav. I 1988 solgte speditøren speditørfirmaet og et parcelhus og afsatte provenuet til dækning af erstatningskravet. Speditøren anerkendte kravet i 1989. Da det med fornøden sikkerhed kunne slås fast, at driftstabet var opstået i 1988, havde speditøren fradrag for tabet i dette indkomstår.

Landsskatteretskendelser

TfS 1995, 804 LSR

Landsskatteretten anerkendte fradragsret for hensættelser til udbedring af konkrete mangler, som køber havde reklameret over, og sælger havde accepteret, inden det aktuelle regnskabsårs udløb.

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10 Hensættelser.

TfS 1994, 601 LSR

Landsskatteretten nægtede fradrag for hensættelse til imødegåelse af omkostninger i forbindelse med det almindelige mangelsansvar efter købeloven. Den endelige og ubetingede retlige forpligtelse til at afholde udgiften i forbindelse med mangelsansvar indtræder først ved købers reklamation og leverandørens accept heraf.

Dissens.

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10 Hensættelser.

Skatterådet

SKM2007.415.SR

A betalte kompensation til de med A koncernforbundne selskaber B og C for ophævelse af en leveringsaftale. Kompensationen, som var baseret på en aftale indgået mellem parterne ultimo 2006, var skattepligtig i 2006 for B og C og fradragsberettiget samme år for A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.