Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.7.1.16 Regnskab og andre bestemmelser

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige bestemmelser, som gælder for regnskab mv. for virksomheder, der er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder

  • Angivelse og afregning
  • Kontrol mv.
  • Straf
  • Oplysningspligt.

Se også

Se afsnit A.B.3.5 om de generelle regnskabsbestemmelser.

Angivelse og afregning

Se afsnit A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter om reglerne for angivelse og afregning af afgift.

Kontrol mv.

Se afsnit A.C.2.5 Kontrolbestemmelser - punktafgifter om reglerne for kontrol (EMBAL §§ 15-17), for efterbetalinger, skønsmæssige ansættelser og afsnit A.C.3.2.1 De materielle betingelser for strafansvar for straffebestemmelser (EMBAL §§ 18-19). Se afsnit A.A.10 Klage og domstolsprøvelse for klagevejledning.

Fra 1. januar 2009 er der ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 skabt mulighed for at give et påbud om at overholde nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves. Se EMBAL §§ 9 og 15 b. Se afsnit A.C.2.1.4.2 Tvangsbøder og bødeforlæg Tvangsbøder.

Bemærk:

Fra og med 1. april 2019 er der ikke længere krav om at virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer, se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Straf

Ved overtrædelse af EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 eller 11 hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5, EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 eller 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse.

Har nogen overtrådt

  • EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5
  • EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 eller 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf
  • én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen

og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler for det.

Bemærk:

Ved § 11 i lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love er bødeniveauet for overtrædelser af emballageafgiftsloven begået den 1. januar 2020 eller senere hævet, så det svarer til bødeniveauet i øvrige skatte- moms, og lønsumsafgiftsstraffesager. Dette gælder også for overtrædelser af EMBAL. For en nærmere beskrivelse af beregning af bøder, se afsnit A.C.3.5.2.2 Beregning af normalbøder i punktafgiftslovgivningen.

Oplysningspligt

Skattestyrelsen kan afkræve erhvervsdrivende oplysning om deres indkøb og brug af emballager, der kan bruges til afgiftspligtigt formål. Se afsnit E.A.7.1.15 om fritagelse og godtgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.