Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.9.10 Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv.

Indhold

Afsnittet handler om afgift af lokale puljevæddemål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehavere af en tilladelse givet efter § 13 i lov om spil til udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddemål, cykelløb på bane og kapflyvning med duer, skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen, med et fradrag på ►23.700 kr. (2022-niveau)◄ pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage inden for et kalenderår. Se SPILAL § 8.

Hvem er afgiftspligtig?

Den, som får tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde lokale væddemål, skal betale afgiften af væddemålene.

Tilladelse kan kun gives til selskaber mv. (juridiske personer), der er arrangør af:

  • cykelløb på bane
  • hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller
  • kapflyvning med duer

og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller forbund.

Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb kan også kun udstedes til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse. Se SPILL § 13 og § 25, stk. 2.

Tilladelse gives for indtil tre år ad gangen og for et bestemt antal dage for de enkelte år. Se SPILL § 13, stk. 2.

Væddemålene skal foregå i direkte tilknytning til et væddeløb eller anden væddekamp. Hvis begivenheden, som der væddes på, finder sted på en afgrænset bane, skal indskud ske på banen og i direkte forbindelse med løbets afvikling. Se SPILL § 13, stk. 3.

Ved kapflyvning med duer, som ikke finder sted på en afgrænset bane, er udbud af væddemål begrænset til steder, der er godkendt af politiet, og der må kun ske indskud samme dag eller eventuelt med politiets tilladelse dagen før kapflyvningen finder sted. Se SPILL § 13, stk. 3.

Se også

Spillemyndighedens hjemmeside https://www.spillemyndigheden.dk/, hvor regler for tilladelser mv. kan findes.

Afgiftens størrelse og beregning

Indehaveren af en tilladelse til at udbyde et lokalt puljevæddemål skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen med et fradrag i den beregnede afgift på ►23.700 kr. (2022-niveau)◄ pr. afholdt løbsdag, jf. forarbejderne til lovforslag L103, 2009. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage indenfor et kalenderår.

Fradragsbeløbet reguleres årligt efter personskattelovens § 20. Se SPILAL § 9. De aktuelle beløb kan findes på Skatteministeriets hjemmeside.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er ugen (mandag til søndag), i de uger, hvor der afholdes spil. Se SPILAL § 23.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af væddemål påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Angivelse og betaling af afgift skal ske senest 15 dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 23.

Der skal ske angivelse efter alle afgiftsperioder (uger med spil). Hvis afgiftsbeløbet er 0 kr., skal dette anføres.

Bemærk

Der skal ikke foretages angivelse i uger, hvor der ikke har været afholdt spil.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.