Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.9.2 Lotteri udbudt af Danske Spil A/S

Indhold

Afsnittet handler om afgift af lotteri udbudt af Danske Spil A/S.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier efter § 6 i lov om spil skal betale gevinstafgift. Afgiften er på 15 pct., af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er kun Danske Spil A/S, der kan få tilladelse til at udbyde lotteri, se SPILL § 6. Det er dermed dette selskab, som skal betale afgiften af lotterierne.

De lotterier, som Danske Spil A/S kan få tilladelse til at udbyde, omfatter fx:

 • Lotto
 • Joker
 • Skrabespil
 • Keno
 • Boxen
 • Trackside

Se også

Se også SPILL § 5 for en nærmere definition af lotterier.

Bemærk

 • Danske Spil A/S skal fra 1. januar 2012 ikke længere betale afgift af indskudssummen.
 • Danske Spil A/S kan ikke få tilladelse til at udbyde klasselotteri og almennyttige lotterier. Regler for disse lotterier findes i afsnittene E.A.9.4 Klasselotteri og E.A.9.9 Almennyttigt lotteri.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Ved udbetaling af gevinster til spillerne afrundes det udregnede afgiftsbeløb nedad til nærmeste hele krone. Se SPILAL § 26, stk. 1. Afgiften fradrages i gevinstbeløbet ved udbetalingen til vinderen.

Eksempel

Beregning

Beløb

Gevinst

1.825,50 kr.

Afgiftsgrundlag

1.825,50 - 200 kr.

1.625,50 kr.

15 % afgift

1.625,50 x 0,15 kr.

243,83 kr.

Nedrundet afgift hele kr.

243,00 kr.

Udbetalt gevinst

1.825,50 - 243 kr.

1.582,50 kr.

Afgiftsbeløbet, der skal indbetales vedrørende gevinsten i eksemplet, er 243 kr.

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb over 200 kr. uanset om gevinsten afhentes eller ej. Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Se SPILAL § 26, stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at Danske Spil A/S kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil om regnskab og kontrol og afsnit A.B.3.5.3 Regnskab for afgift af spil om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er ugen (mandag til søndag). Se SPILAL § 22.

Registrering, angivelse og betaling

Danske Spil A/S skal anmelde sin virksomhed med udbud af lotteri til registrering. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skattestyrelsen senest 8 dage efter ændringen.

Det er Danske Spil A/S, der er den afgiftspligtige person, og skal indeholde afgiften før udbetaling af gevinsten til vinderen.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skattestyrelsen senest fem dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 22.

Danske Spil A/S skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Bemærk

En registrering foretaget efter de regler, som var gældende før 1. januar 2012 opretholdes automatisk også efter 1. januar 2012, og ikrafttræden af SPILAL medfører derfor ikke, at der skal foretages ny registrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.