Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-1
<< >>

Hvor meget skal der indeholdes i udbytteskat?

A.B.4.1.4.1.1 Indeholdelse af udbytteskat

Indhold

Dette afsnit handler om indeholdelse af udbytteskat.

Afsnittet indeholder:

 • Indeholdelsespligt
 • Egne aktier og andele
 • Andre undtagelser
 • Udbytteskat på 22 %
 • Udbytteskat på 15 %
 • Særlig for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
 • Særligt for investeringsselskaber
 • Særlig for kontoførende investeringsforeninger

Indeholdelsespligt

Selskaber eller foreninger m.v. skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte i forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1.

Indeholdelsespligten gælder kun for selskaber eller foreninger m.v., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h, 4 og 5 a. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1.

Der skal også indeholdes udbytteskat på 27 pct. i den samlede udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, og KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 6. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1.

Udbytte er alt, hvad der udloddes af selskabet til aktionærer eller andelshavere, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, jf. dog LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3, nr. 1. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1.

Indeholdelsen går forud for andre krav mod det pågældende udbytte, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL (kildeskatteloven) § 46, stk. 3 og KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1.

Egne aktier og andele

Der skal ikke indeholdes udbytteskat i udbytte af selskabets egne aktier eller andele. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 2.

Andre undtagelser

Der skal ikke indeholdes udbytteskat i udbytte, som et selskab, der er hjemmehørende i udlandet, modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, når det pågældende udbytte ikke er omfattet af skattepligten efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra c. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 4.

Der skal heller ikke ske indeholdelse i udbytte m.v., der er skattefrit for modtageren i henhold til LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 4, nr. 2, eller LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 5. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 5.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytter, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst, og om offentliggørelse af en database over selskaber og foreninger m.v., som er berettiget til at modtage udbytte uden indeholdelse af udbytteskat. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3.

Skatteministeren kan desuden fastsætte regler for selskaber, der skal betale selskabsskat efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 A, om, at der ikke skal indeholdes udbytteskat i forbindelse med investeringsinstitutters eller investeringsselskabers udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer til selskaber og foreninger m.v. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3.

Reglerne findes i KSLbek kap. 9.

Skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at der enten slet ikke skal foretages indeholdelse, eller at der skal foretages indeholdelse med en sats, der er mindre end 25 pct., hvis Danmark og den stat, hvor udbyttemodtageren er hjemmehørende, har aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, at udbyttebetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 25 pct. Se KSL (kildeskatteloven) § 65 C, stk. 2, og KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3.

Udbytteskat på 22 pct.

Der kan indeholdes udbytteskat på 22 pct. af udbytte af aktier eller andele, som modtages af selskaber og foreninger m.v. og fonde m.v., der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1 eller FBL (fondsbeskatningsloven). Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 6.

Uanset dette kan der af udbytte af skattefri porteføljeaktier efter SEL § 13, stk. 2, indeholdes 15,4 pct. udbytteskat. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 6.

Udbytteskat på 15 pct.

Der skal kun indeholdes 15 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier og andele, som betales til investeringsselskaber omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, der er hjemmehørende i Danmark. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 11.

Der skal også kun indeholdes 15 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier og andele, som betales til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, og som er hjemmehørende i Danmark.  Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 11.

Skatteministeren kan fastsætte regler om nødvendig dokumentation for, at indeholdelse med 15 pct. kan finde sted. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 13. Reglerne findes i KSLbek § 34.

Særlig for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte ved udbetaling eller godskrivning af udbytte og udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 7.

Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 6, 11 eller 13. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 7.

Der skal heller ikke indeholdes udbytteskat af udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, der udelukkende investerer i:

 • fordringer omfattet af kursgevinstloven,

 • aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration,

 • afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og

 • beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C, der udelukkende investerer i aktiver som nævnt i denne bestemmelse.

Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 8.

Der skal heller ikke indeholdes udbytteskat af udbytte til investeringsselskaber efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19, hvis instituttet efter dets vedtægter ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 8.

Skatteministeren kan fastsætte regler, om nødvendig dokumentation for at indeholdelse med 0 pct. kan finde sted, og om at indeholdelse af udbytteskat ikke skal finde sted ved udbetaling til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 C. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 13. Reglerne findes i KSLbek § 34.

Indeholdelsen går forud for andre krav mod det pågældende udbytte, herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Se KSL (kildeskatteloven) § 46, stk. 3, og KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 7.

Særligt for investeringsselskaber

Investeringsselskaber, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19, skal indeholde udbytteskat på 27 pct. af det samlede udbytte ved udbetaling eller godskrivning af udbytte og udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 9.

Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 6, 11 eller 13. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 9.

Der skal ikke indeholdes udbytteskat af udbytte fra investeringsselskaber, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19, til investeringsselskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19, hvis førstnævnte selskab efter dets vedtægter ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår selskabets administration. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 10.

Der skal heller ikke indeholdes udbytteskat i udbytte af et investeringsselskabs egne aktier, hvis investeringsselskabet er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1, nr. 19. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 10.

Særlig for kontoførende investeringsforeninger

En kontoførende investeringsforening skal indeholde udbytteskat efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 1, 2, 7-11 eller 13, medmindre andet er fastsat efter KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3, eller følger af KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 4-5. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 12.

Dette gælder kun, hvis den kontoførende investeringsforening erhverver ret til udbytte, hvori der ikke skal indeholdes udbytteskat efter KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 3. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 12.

I dette tilfælde forfalder udbytteskatten til betaling på tidspunktet for retserhvervelsen. Reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 66 finder tilsvarende anvendelse. Se KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 12. Reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 66 er beskrevet i afsnit A.B.4.1.4.1.2 Indberetning af udbytteskat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.