Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.D.2.18.5 Tabsfradragsbegrænsning - selskaber

>Bemærk, at KGL (kursgevinstloven) § 31 justeres med virkning for indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 11. Justeringerne beskrives i LV 2010-1.<

For selskaber m.v. gælder de nedenfor anførte tabsfradragsbegrænsninger, jf. KGL (kursgevinstloven) § 31. Der er kun tabsfradragsbegrænsning for aktiebaserede kontrakter. Dette gælder dog ikke for næringsskattepligtige efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17. Efter lov nr. 1033 af 17. december 2001 er også livsforsikringsselskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 8 til 13, undtaget KGL (kursgevinstloven) § 31's begrænsninger. Disse selskaber har derfor fuldt fradrag for årets nettotab på kontrakter omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 29.

For øvrige selskaber indebærer KGL (kursgevinstloven) § 31, at der i visse tilfælde sker fradragsbegrænsninger for tab på kontrakter, der indebærer ret eller pligt til at afstå aktier. Begrænsningerne medfører, at tab kun kan fradrages i gevinst på finansielle kontrakter efter de nedenfor anførte regler.

Aktiebaserede kontrakter

Aktiebaserede kontrakter er kontrakter, hvis underliggende aktiv er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Dette kan være aktier, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser og lignende værdipapirer, tegningsretter, aktieretter (ret til at modtage fondsaktier eller dele heraf) og konvertible obligationer. Aktiebaserede kontrakter omfatter også aftaler baseret på aktieindeks, eller aftaler, der i øvrigt indeholder et væsentligt aktieelement, jf. § 31, stk. 4. Som eksempel kan nævnes en køberet til en terminskontrakt, der har en aktie som underliggende aktiv.

Afståelse af aktier

Reglerne om tabsfradragsbegrænsning gælder kun for kontrakter, der kan indebære afståelse af aktier m.v. Begrænsningerne rammer derfor udstedte køberetter (dvs. påtagne salgsforpligtelser) og erhvervede salgsretter til aktier samt salg af aktier på terminskontrakt.

Baggrund

Baggrunden for tabsbegrænsningsreglerne er et ønske om at undgå de muligheder for skattearbitrage, som ville kunne opstå ved samspillet mellem reglerne om finansielle kontrakter og aktieavancebeskatningslovens regel om skattefrihed for selskaber af fortjeneste ved salg af aktier efter 3 års ejertid.

Begrænsningens indhold

Ved lov nr. 313 af 21/5-2002 er reglerne ændret, så tab på en aktiebaseret kontrakt, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, kan fradrages i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakten, hvori der ikke i gevinsten er fradraget tab på andre aktiebaserede kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002. Tabsfradragsbegrænsningen i § 31, stk. 2, indebærer med andre ord at der skal være konstateret en gevinst på kontrakten, hvori der ikke er modregnet tab fra andre kontrakter eller eventuelt tab fra den pågældende kontrakt fra tidligere indkomstår. Denne fradragsadgang gælder kun samme kontrakt. Er kontrakten forlænget er udgangspunktet, at det anses som indgåelse af en ny kontrakt, se afsnit A.D.2.18.6 Opgørelse af gevinst og tab på kontrakter.

Begrundelsen for denne fradragsadgang er, at der på grund af lagerprincippet kan være sket beskatning af en gevinst i et tidligere år, selv om denne gevinst senere udlignes af et tilsvarende tab på samme kontrakt. Tab fradrages i det indkomstår, tabet vedrører. Der skal ikke ske regulering af indkomstopgørelsen for de tidligere indkomstår.

For indkomstårene 2002-2007 kan tab fradrages i det omfang tabet ikke overstiger de 5 senest forudgående indkomstårs skattepligtige gevinster på kontrakten, hvori der ikke er fradraget tab på andre kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 31, stk. 1, jf. lov nr. 313 af 21/5-2002 § 19, stk. 4.

Et overskydende tab på kontrakten kan efter § 31, stk. 3, modregnes i det pågældende indkomstårs samt de følgende indkomstårs nettogevinster på såvel aktiesalgs- som aktiekøbskontrakter. Tab, der kan modregnes i et tidligere år, kan ikke fremføres til et senere år. Tabet skal således udnyttes i det tidligst mulige år.

For tab der er opstået før indkomståret 2002 gælder stadig, at tabet kun kan fremføres og modregnes i de følgende 5 indkomstårs nettogevinster på såvel aktiesalgs- som aktiekøbskontrakter, jf. lov nr. 313 af 21/5-2002 § 19, stk. 3.

FUL (fusionsskatteloven) § 8, stk. 8

I FUL (fusionsskatteloven) § 8, stk. 8 er der fastsat regler om adgang til at anvende uudnyttet tab efter skattefri transaktioner efter fusionsskatteloven. Uudnyttede tab efter KGL (kursgevinstloven) § 31, stk 3, kan ikke modregnes i fremtidige gevinster på kontrakter ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. Reglen gælder for tab, der konstateres, men ikke udnyttes før den skattefri transaktion. Tab, der konstateres efter transaktionen, omfattes ikke af denne begrænsning. Reglen gælder, hvor vedtagelsen om fusion eller anden omstrukturering efter fusionsskatteloven er vedtaget på selskabets eller samtlige selskabers generalforsamling den 7. oktober 1999 eller senere. Er vedtagelsen i et eller flere selskaber sket før denne dato, gælder begrænsningen ikke for fremførsel af skattemæssige tab.

Ved fusioner gælder reglen om, at det modtagende selskab ikke kan fremføre tab, såvel for tab fra det indskydende som det modtagende selskab. Ved spaltning begrænser FUL (fusionsskatteloven) § 8, stk. 8, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, kun fremførsel af tab i det modtagende selskab. Tab i et indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltning, kan derfor fradrages i en fremtidig gevinst hos det indskydende selskab. Ved tilførsel af aktiver kan tab fra det indskydende selskab fortsat fremføres hos det indskydende selskab. Tab, der vedrører den gren, som indskydes i det modtagende selskab, kan dog ikke længere fremføres i det modtagende selskab. Se nærmere om FUL (fusionsskatteloven) § 8, stk. 8, i forhold til de tre omstruktureringsformer i LV Selskaber og aktionærer afsnittene S.D.1.9 Retsvirkningerne for selskaberne, S.D.2.8 og S.D.3.6 FUL § 15 d.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.