Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse  

SKM2005.443.TSS - Transfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter

Med virkning fra 1. november 2005 bortfalder den lovpligtige transfer pricing-godkendelsesordning i skattekontrollovens § 3 B, stk. 8, 2. pkt.

Nærværende meddelelse erstatter fra og med 1. november 2005 TSS-cirkulære 2004-26 som ændret ved TSS-cirkulære 2005-15 om godkendelse af transfer pricing-indkomstændringer og bindende ligningssvar.

Af bemærkningerne til L 111, 2. samling 2004/05, konsekvenslovforslag til skatteforvaltningsloven, vedtaget som lov nr. 428 af 6. juni 2005, fremgår det, at de centrale elementer i godkendelsesordningen vil blive opretholdt i den nye struktur, idet reglerne herfor vil blive fastsat administrativt.

Det fastsættes derfor, at den skatteansættende enhed, som ønsker at foretage en transfer pricing-ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville være fastsat mellem uafhængige parter, i nogle tilfælde skal indhente en forudgående godkendelse hos Kontoret for International Selskabsbeskatning, Store Selskaber - Juridisk Service.

Ligeledes skal der forud for afgivelsen af et bindende svar i henhold til skatteforvaltningslovens §§ 21-25 vedrørende en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrolloven § 3 B.i nogle tilfælde indhentes en godkendelse hos Kontoret for International Selskabsbeskatning.

Godkendelseskravet omfatter

Der skal indhentes forudgående godkendelse i alle sager om ansættelsesændringer - såvel forhøjelser som nedsættelser, herunder ved anmodninger om korresponderende nedsættelse som følge af en udenlandsk forhøjelse - vedrørende kontrollerede transaktioner med en udenlandsk fysisk eller juridisk person, herunder et udenlandsk fast driftssted af et dansk hovedkontor eller et dansk fast driftssted af et udenlandsk hovedkontor. Dette gælder også udenlandske juridiske personer og faste driftssteder, som indgår i en international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A.

Der skal tilsvarende indhentes godkendelse ved anmodninger om bindende svar, som vedrører kontrollerede transaktioner med en udenlandsk juridisk eller fysisk person.

Ovennævnte betyder, at godkendelsesordningen ikke omfatter sager mellem koncernforbundne danske parter, hvilket skyldes, at ordningen skal ses som led i Kontoret for International Selskabsbeskatnings opgave som kompetent myndighed i forhandlinger med en udenlandsk skattemyndighed om undgåelse af dobbeltbeskatning efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale eller EF-voldgiftskonventionen.

Godkendelsesprocedure

Anmodningen om godkendelse indsendes til Kontoret for International Selskabsbeskatning, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Af hensyn til planlægningen af arbejdet hos Kontoret for International Selskabsbeskatning, således at varslingsfrister mv. i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, kan overholdes, udmøntes godkendelsen vedrørende ansættelsesændringer som krav om den skatteansættende enheds advisering, indsendelse til godkendelse og evt. indsendelse til endelig godkendelse.

Adviseringen betyder, at på det tidspunkt, hvor den skatteansættende enhed beslutter, at revisionen eller kontrollen skal omfatte den skattepligtiges kontrollerede transaktioner, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres herom. Orienteringen bør oplyse, om der er tale om en ligningsmæssig gennemgang eller en revision, og desuden bør den om muligt indeholde en summarisk beskrivelse af sagen.

Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor skatteyderen har anmodet om en korresponderende nedsættelse som følge af en udenlandsk forhøjelse.

Har den skattepligtige påberåbt sig iværksættelse af den gensidige aftaleprocedure (mutual agreement) i en dobbeltbeskatningsaftale eller behandling efter EF-voldgiftskonventionen for at få ophævet en dobbeltbeskatningssituation, skal dette nævnes.

Indsendelse til godkendelse indebærer, at den skatteansættende enhed indsender udkast til agterskrivelse og sagsfremstilling til godkendelse. Indsendelse til godkendelse bør ske så tidligt som muligt, således at Kontoret for International Selskabsbeskatning har mulighed for at vurdere, drøfte og eventuelt indhente yderligere materiale til sagen.

Når der er tale om en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, bør det ske senest 4 måneder inden udløbet af fristen for varsel om ændring af en skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

Indsendelse til endelig godkendelse indebærer, at den skatteansættende enhed indsender udkast til kendelse og sagsfremstilling, fordi skatteyder har gjort indsigelse mod agterskrivelse og sagsfremstilling, og der derfor skal udsendes en kendelse.

Såfremt den skattepligtige ikke har udtalt sig, og den skatteansættende enhed derfor anser agterskrivelsen for endelig, jf. skatteforvaltningslovens § 19, stk. 4, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres herom.

Hvis den skatteansættende enhed beslutter, at revisionen/kontrollen ikke skal føre til en ændring af den skattepligtige indkomst, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres om beslutningen samt om begrundelsen herfor senest samtidig med, at den skattepligtige orienteres herom.

Hvis sagen bliver påklaget til Landsskatteretten, skal Kontoret for International Selskabsbeskatning orienteres herom.

Afslutningsvis bemærkes, at Kontoret for International Selskabsbeskatning gerne yder bistand og vejledning til skattecentrene og Store Selskaber - Kontrol vedrørende anvendelsen af armslængdeprincippet, transfer pricing-dokumentationskrav mv. Dette gælder både grænseoverskridende og nationale kontrollerede transaktioner.

Gældende fra

Den her beskrevne godkendelsesordning er gældende fra den 1. november 2005.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.