Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.A.1.10 Andre foreninger m.v.

SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter sammenslutninger, der på den ene side er selvstændige skattesubjekter, men på den anden side hverken omfattes af fondsbeskatningsloven, se afsnit S.H.2.3 Institutioner, der ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven, eller af bestemmelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-5 b og heller ikke er begrænset skattepligtige i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 2 eller undtaget fra skattepligt i henhold til SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 1.

Den objektive skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se nærmere afsnit S.C.6.1 Foreninger m.v. hjemmehørende her i landet om den objektive skattepligt.

I TfS 1994, 432 LR fandt Ligningsrådet, at en medarbejderforening, hvis formål var at uddele ophavsretsmidler til uddannelsesprojekter, var omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningen var ikke omfattet af FL § 2 og følgelig ej heller af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2. Foreningens indtægter ansås for skattefri, ikke-erhvervsmæssige indtægter. Uddelinger var ikke almennyttige. Se om samme afgørelse afsnit S.C.6.1.6 Ikke-erhvervsmæssige indtægter og afsnit S.C.6.1.9 Særlige fradrag for udlodninger eller henlæggelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nedenfor.

En forening, hvis formål var at samle distributionscentraler med den hensigt at skabe et landsdækkende distributionsnet, var omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningen var ikke omfattet af FL § 2, stk. 1, idet den ikke var en faglig sammenslutning, der havde til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, medlemmerne tilhørte, jf. TfS 1994, 532 LR.

I TfS 1997, 744 LSR kunne en forening ikke anses at varetage medlemmernes økonomiske interesser, hvorfor foreningen ikke var omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 3, men derimod af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

I TfS 2000, 690 LSR blev en forening, der havde til formål at forestå opførelsen af en friluftsforestilling og at fremme teater og kultur ved formidling og salg af kunstneriske produkter, anset for omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Herudover havde foreningen indtægter ved reklame- og kursusvirksomhed. Foreningens aktiviteter måtte anses af erhvervsmæssig karakter, og et tilskud fra det offentlige blev anset for skattepligtigt.

I SKM2002.54.LSR fandt Landsskatteretten, at en kontoring, der var organiseret som et a.m.b.a. og hvis andelshavere var en række detailforretninger, var omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Kontoringens aktivitet bestod i at yde kredit til andelshavernes kunder og i over for andelshaverne at indestå for betalingen for kundernes køb hos disse. Se nærmere om afgørelsen i afsnit S.C.6.1.1 Erhvervsmæssig virksomhed - afgrænsning af begrebet nedenfor.

I SKM2007.200.LSR anså Landsskatteretten en sejlklub for omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og § 3, stk. 2 og 3. Sejlklubben ansås derfor ikke at have indkomst til beskatning, da eventuelt erhvervsmæssige indtægter, som måtte overstige de dermed forbundne udgifter, blev anvendt til foreningens almennyttige formål.

I SKM2003.240.LR, SKM2003.241.LR og i SKM2003.357.LR fandt Ligningsrådet, at ejerlejlighedsforeninger havde et så betydeligt foreningspræg, at foreningerne måtte anses for selvstændige skattesubjekter omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Se nærmere om afgørelserne i afsnit S.A.1.10.1 Foreninger. SKM2003.240.LR er endvidere omtalt i afsnit S.C.6.1.5 Renteindtægter og i afsnit S.C.6.1.8 Salg af formuegoder. SKM2003.241.LR er nærmere omtalt i afsnit S.C.6.1.7 Fradragsberettigede udgifter. SKM2003.357.LR er nærmere omtalt i afsnit S.C.6.1.8 Salg af formuegoder.

I SKM2003.351.LSR fandt Landsskatteretten - uden at det dog havde betydning for sagens resultat - at en ejerlejlighedsforening ikke var et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6. Afgørelsen er omtalt i afsnit S.A.1.10.1 Foreninger og i afsnit S.C.6.1.7 Fradragsberettigede udgifter.

I SKM2005.41.LSR fandt Landsskatteretten, at den erhvervsmæssige del af avancen ved en andelsboligforenings salg af ejendom skulle fastsættes på baggrund af den arealmæssige fordeling af ejendommens areal på henholdsvis erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig benyttelse. Andelsboligforeningen var omfattet af SEL (selskabsskatteloven) §1, stk.1, nr. 6.

SKM2006.792.LSR vedrører klage over ophørsbeskatning ved overgang af en efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6 beskattet andelsboligforenings sidste lejemål til skattefri anvendelse, når det sidste lejemål benyttes som bolig til vicevært. Landsskatteretten afgjorde, at andelsboligforeningen ikke skulle ophørsbeskattes, da det sidste lejemål blev stillet til rådighed for foreningens vicevært.

Som svar på anmodning om bindende svar fra en andelsboligforening omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, meddelte Skatterådet, jf. SKM2007.30.SR, at andelsboligforeningens salg af ejendommens loftsetage er at betragte som en delafståelse af ejendommen, idet der ikke sondres mellem vertikal og horisontal afståelse. Da ejendommen har været og rent faktisk anvendes erhvervsmæssig vil en forholdsmæssig del af avancen skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. At den del af ejendommen, som afhændes, ikke anvendes erhvervsmæssigt, er uden betydning for beskatningen.

I SKM2007.105.LSR afgjorde Landsskatteretten, at en andelsboligforenings skattepligtige fortjeneste i forbindelse med ophørsbeskatning alene omfattede den del af fortjenesten, der kunne henføres til den del af ejendommen, der efter ikrafttrædelse af lov nr. 374 af 18.5.1994 havde været udlejet til ikke-andelshavere.

I SKM2007.462.LSR afgjorde landsskatteretten, at en andelsboligforening ville blive skattepligtig af en forholdsmæssig andel af avancen ved delsalg af et loftsareal.

I SKM2007.867.SR svarede Skatterådet ja til, at en boligforening, der var registeret som et interessentskab skattemæssigt kunne betragtes som forening efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, da denne havde tydeligt foreningspræg jf. sammenslutningens vedtægter og faktiske virke.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at boligforeningen ikke ville blive gjort indkomstskattepligtig af et ansat vederlag eller på anden måde ville blive skattemæssigt belastet såfremt, der i foreningens vedtægter blev skabt mulighed for at kunne kautionere for de enkelte interessenters gæld, navnlig i forbindelse med optagelse af lån til finansiering af køb af interessentanpart med tilknyttet boligret. Endvidere ville bestemmelsen blive udformet således at, også at nuværende interessenter, der ønskede at optage lån i deres interessentanparter, ville have mulighed for dette.

I SKM2007.849.SR fandt Skatterådet, at andelsboligforeningen på alle måder opfyldte betingelserne for skattemæssigt at blive betragtet som en traditionel andelsboligforening, hvorfor det blev lagt til grund, at den manglende registrering skyldtes en fejl hos de lokale skattemyndigheder. Skatterådet kunne herefter bekræfte, at en ændring af andelsboligforeningens registrering, hvorefter der ikke længere var solidarisk hæftelse for andelsboligforeningens lån, kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for forespørger.

Foreninger m.v., som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige at indsende selvangivelse, jf. SKL (skattekontrolloven) § 2, stk. 1, nr. 4. Ligningsmyndigheden har dog ret til at afkræve foreningen sådanne oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om foreningen fortsat er skattefri.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.