Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.1.2.2.4.2 Indfrielse til overkurs - KGL § 7, stk. 2

Som en undtagelse fra hovedreglen om fradrag for tab på gæld er det i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, fastsat, at selskaber ikke kan fradrage tab på gæld, hvis gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på stiftelsestidspunktet. Tabsfradragsbegrænsningen omfatter dog kun gæld med en pålydende rente, der er lig med eller højere end mindsterenten efter KGL (kursgevinstloven) § 38, jf. KGL (kursgevinstloven) § 14, se LV Almindelig del, afsnit A.D.2.3.1 Mindsterenteordningen, og kun gæld i danske kroner. Kurstab er derfor fradragsberettiget, hvis den pålydende rente er lavere end mindsterenten. Der vil således f.eks. være fradragsret for kurstab ved udstedelse af uforrentede virksomhedscertifikater. Endvidere er kurstab på gæld i fremmed valuta fradragsberettiget uanset den pålydende rentes størrelse, se dog nedenfor om ikrafttræden.

En overkurs anses for forud fastsat, når det ved udstedelsen af lånet kan forudses, at der vil opstå et tab. Reglen gælder som nævnt kun, hvis gældens pålydende rente på stiftelsestidspunktet opfylder mindsterentekravet. Bestemmelsen gælder i tilfælde af debitorskifte også den nye debitor. Hvis en gæld er omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, afskæres fradragsretten for ethvert tab på gælden uanset årsagen til tabet. Formålet med bestemmelsen er at modvirke den asymmetri, der opstår, såfremt obligationsudstederen kan fradrage kurstab på gæld, hvor de tilsvarende kursgevinster hos kreditor er skattefri. Mindsterentereglen indebærer, at gevinster på obligationer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet, som udgangspunkt er skattefri for personer, der ikke er næringsskattepligtige. Som konsekvens heraf har obligationsudstederen ikke fradragsret for kurstab på sådanne obligationer.

Eksempel:

Det antages, at mindsterenten er 8 pct. p.a. Et selskab udsteder et obligationslån til kurs 100 og tilsiger indfrielse til kurs 150.

Kurstabet på de 50 kurspoint er fradragsberettiget, hvis obligationens pålydende rente udregnet efter reglerne som beskrevet i LV Almindelig Del, afsnit A.D.2.20 Beregning af mindsterenten - KGL § 38 er mindre end 8 pct. p.a. Den pålydende rente skal således opgøres på grundlag af den højeste tilsagte indfrielsessum, der i dette tilfælde er 150.

Tabet er derimod ikke fradragsberettiget, hvis obligationens pålydende rente udregnet på samme måde er 8 pct. p.a. eller derover.

En overkurs i forhold til værdien på det oprindelige stiftelsestidspunkt foreligger i forbindelse med et lån, hvis lånet skal tilbagebetales med et større beløb end låneprovenuet. Tilbagebetaling skal ikke nødvendigvis ske til en kurs over 100. Bestemmelsen omfatter bl.a. typiske obligationslån, hvor låneprovenuet, som følge af, at obligationerne afhændes til en lavere kurs end 100, er mindre end det beløb, som skal tilbagebetales. Bestemmelsen gælder i øvrigt ikke kun gæld, som er stiftet ved lån. Gælden er således omfattet, uanset på hvilken måde, den er opstået.

Se SKM2006.316.SR.

Ikrafttræden

KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, omfatter gæld i fremmed valuta, der er stiftet før den 27. december 1990, bortset fra gæld i fremmed valuta, der er stiftet af ikke-næringsskattepligtige selskaber, jf. KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 7, 1. pkt. Debitorskifte betragtes ikke som stiftelse af ny gæld. For en definition af ikke-næringsskattepligtige selskaber, se afsnit S.C.1.2.2.3.1 Tab på koncernfordringer - KGL § 4.

For selskaber, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 4, men som ikke opfyldte betingelsen i KGL (kursgevinstloven) § 2, 2. pkt., som affattet ved lov nr. 532 af 13. december 1985 omfatter KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, dog gevinst og tab på lån i fremmed valuta, der er optaget før 1. januar 1986, jf. KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 7, 3. pkt. For en definition af disse selskaber, se afsnit S.C.1.2.2.4.1 Tab på indeksregulerede lån - KGL § 7, stk. 1.

KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, omfatter gæld i danske kroner, uanset om gælden er stiftet af debitor eller er overtaget af debitor ved debitorskifte, jf. KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 8, 1. pkt.

For ikke-næringsskattepligtige selskaber har bestemmelsen virkning for gæld i danske kroner, der er påtaget den 27. december 1990 eller senere, jf. KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 8, 2. pkt.

For selskaber, der var omfattet af LL (ligningsloven) § 4, men som ikke opfyldte betingelsen i KGL (kursgevinstloven) § 2, 2. pkt., som affattet ved lov nr. 532 af 13. december 1985 omfatter KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2, dog gevinst og tab på lån i danske kroner, der er optaget før 1. januar 1986, jf. KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 8, 3. pkt.

Ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 er § 41, stk. 8, 4. pkt., affattet således: For næringsskattepligtige selskaber m.v., dvs. selskaber m.v., der var omfattet af § 2, 2. pkt., som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 627 af 29. september 1987, som ændret ved lov nr. 255 af 25. april 1990 og lov nr. 386 af 13. juni 1990, har reglen om, at tabsfradragsbegrænsningen også gælder i forhold til gæld overtaget ved debitorskifte, alene virkning for gæld i danske kroner, der er påtaget den 29. maj 1991 eller senere.

S.C.1.2.2.4.2.1 Undtagelse til overkursreglen (lån) - KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 3

Ved >nr. 577 af 6. juni 2007 <er der indsat i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 3, en undtagelse til fradragsbegrænsningen i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2. Såfremt et lån er omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 3, kan der foretages fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed.

Der er fradrag, hvis der er sikkerhed i:

  1. fast ejendom,
  2. skibe eller,
  3. direkte hæftelse eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder eller regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS.

Der er ikke fradrag for tab på lån optaget med sikkerhed i andre aktiver. Det vil sige, at der på det tidspunkt, hvor lånet optages, skal være fuld sikkerhed i de nævnte aktiver.

Det er uden betydning for fradraget, at der på et senere tidspunkt stilles yderligere sikkerhed som følge af, at pantet er faldet i værdi.

Ændringen finder anvendelse på obligationer og værdipapirer, der udstedes, og lån, der ydes eller overtages, den 1. juli 2007 eller senere.

S.C.1.2.2.4.2.2 Undtagelse til overkursreglen (obligationer eller værdipapirer) - KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 4

Ved lov nr. 199 2006/07 er der indsat i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 4, en undtagelse til fradragsbegrænsningen i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 2. Såfremt en obligation eller et værdipapir er omfattet af KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 4, kan der foretages fradrag for tab.

Følgende skal være opfyldt for, at der er fradrag for tab efter stk. 4:

  • Obligationen eller værdipapiret skal være udstedt til finansiering af lån ydet med sikkerhed som nævnt i KGL (kursgevinstloven) § 7, stk. 3.
  • For obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i KGL (kursgevinstloven) 7, stk. 3, nr. 1 og 3, anses betingelsen for opfyldt, hvis obligationen anvendes til finansiering af lån senest 6 måneder efter emissionen.
  • For obligationer, der udstedes som en forhåndsemission af indgåede fastkursaftaler, og obligationer, der udstedes som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet med sikkerhed som nævnt i KGL (kursgevinstloven) 7, stk. 3, nr. 2, anses betingelsen for opfyldt, hvis obligationen anvendes til finansiering af lån senest 4 år efter emissionen.

Ændringerne finder anvendelse på obligationer og værdipapirer, der udstedes, og lån, der ydes eller overtages, den 1. juli 2007 eller senere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.