Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.1.3.2.2 Forsikringsselskabers indkomstopgørelse

Livsforsikringsselska

ber - SEL (selskabsskatteloven) § 5 E og § 13 stk. 2

I § 5 E.i SEL (selskabsskatteloven) - der har virkning fra og med indkomståret 2005 - anføres, at aktiver, der pr. 31. december 2004 er opsparet i investeringsfonde tilknyttet klasse III-livsforsikringer, anses for anskaffet af livsforsikringsselskabet den 1. januar 2005 til den regnskabsmæssige værdi denne dato. Regnskabsmæsige hensættelser pr. 31. december 2004 vedrørende opsparing i de pågældende investeringsfonde anvendes som hensættelser pr. 1. januar 2005 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2005 og senere år.

Sikkerhedsfonds

henlæggelser - SEL (selskabsskatteloven) § 13 C

Sikkerhedshedsfondshenlæggelser, der er foretaget i indkomstårene 1959-89 med virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og som pr. 31. december 1994 endnu ikke er anvendt, medregnes ved opgørelsen af af forsikringsselskabets skattepligtige inkomst efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 13C, stk. 1, 2.- 5. pkt.

Nedbringes sikkerhedsfondshenlæggelsen helt eller delvis, herunder ved overdragelse, medregnes et tilsvarende beløb ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 13 C, stk. 1, 3. pkt.

Ved overdragelse af forsikringer, som den 31. december 1994 var omfattet af pensionsbeskatningsloven kap. 1, og som ikke er blevet aktuelle inden den 1. juli 1996, fra et skadesforsikringsselskab til et livsforsikringsselskab, finder SEL (selskabsskatteloven) § 13 C, stk. 1, 3. pkt., ikke anvendelse på en samtidig overdragelse af sikkerhedsfondshenlæggelser til livsforsikringsselskabets sikkerhedsfond, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 13 C, stk. 2, 1. pkt.

Bestemmelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 13 C, stk. 1, 3. pkt., og SEL (selskabsskatteloven) § 13 C, stk. 2, 1. pkt., skal forstås således, at ved en overdragelse af forsikringer fra et skadesforsikringsselskab til et livs- eller pensionsforsikringsselskab, sker der ikke beskatning hos skadesforsikringsselskabet af en medoverdraget sikkerhedsfondshenlæggelse, hvis der i forbindelse med overdragelsen samtidig oprettes tilsvarende sikkerhedsfonde i det livs- eller pensionsforsikringsselskab, som modtager de overdragne forsikringer.

Hensættelser til de forsikrede - SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 2

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 2, kan forsikringsselskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 8-14 eller SEL (selskabsskatteloven) § 13 F, fradrage beløb, der er medgået til skat efter pensionsafkastbeskatningsloven vedrørende det indkomstår, der svarer til indkomståret efter SEL (selskabsskatteloven), og beløb, der hensættes til dækning af forpligtelserne over for de forsikrede i form af forsikringsmæssige hensættelser og lovpligtige udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring. . Forsikringsselskabers fradrag efter SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 2, opgøres nærmere efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 8-14. Se herom afsnit S.C.1.3.2.3 Fradragsbegrænsning - SEL § 13, stk. 8-14.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007, som har virkning fra indkomståret 2010, ændres opgørelsen af fradrag for skat efter pensionsafkastbeskatningsloven.

F

SEL (selskabsskatteloven) § 13 F er indsat ved lov 1181 af 12. december 2005 og har virkning fra og med indkomståret 2005. Efter SEL (selskabsskatteloven) § 13 F, stk. 1 skal livsforsikringsselskaber, der vælger at opgøre det pensionsafkastskattepligtige afkast af en andel i en skattetransparentjuridisk person efter nettopgørelsesprincippet i pensionsafkasbeskatningslovens § 12 a, også anvende nettopgørelsesprincippet ved opgørelsen af det selskabsskattepligtige afkast.

Bestemmelsen sikrer sammenhængen i opgørelsesprincipperne for livsforsikringsselskaber i pensionsafkastbeskatningsloven og selskabsskatteloven. Hvis livsforsikringsselskabet således vælger at opgøre det pensionsafkastskattepligtige afkast efter nettoopgørelsesprincippet skal livsforsikringsselskabet også opgøre den selskabsskattepligtige indkomst efter nettoopgørelsesprincippet. Det er en betingelse for at anvende stk. 1, at livsforsikringsselskabet ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den skattetransparente juridiske person. Dette er for at forhindre, at den skattetransparente juridiske person nedbringer nettoresultatet med betaling af ikke erhvervsmæssige udgifter.

Livsforsikringsselskaber, der anvender nettopgørelsesprincippet, beskattes i følge reglens stk. 2 af summen af udlodninger fra en skattetransparent juridisk person f.eks. et kommanditselskab og gevinst og tab på andelen af kommanditselskabet efter et lagerprincip. Ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven finder ikke anvendelse samtidig med nettopgørelsesprincippet. Nettoopgørelsesprincippet medfører, at livsforsikringsselskabet indirekte får et forholdsmæssigt fradrag for de udgifter, den juridiske person har afholdt, hvorfor livsforsikringsselskabet ikke samtidig kan fratrække de direkte driftsomkostninger. Da anvendelsen af nettoopgørelsesprincippet betyder, at der kan blive givet indirekte fradrag for udenlandsk skat, kan livsforsikringsselskabet ikke samtidig få lempelse for den samme udenlandske skat efter ligningslovens § 33.

Stk. 3 giver mulighed for, at livsforsikringsselskabet kan vælge at få lempelse efter reglerne i LL (ligningsloven) § 33 for betalte skatter i den danske skat i stedet for at få indirekte fradrag for de betalte udenlandske skatter i beskatningsgrundlaget via nettoopgørelsesprincippet. For at anvende bestemmelsen, skal der korrigeres for det indirekte fradrag i den skattepligtige indkomst, der er en følge af nettoopgørelsesprincippet.

Efter stk. 4, 1. og 2. pkt., skal den skattepligtige indkomst nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer livsforsikringsselskabets udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem livsforsikringsselskabet og den juridiske person. Tilsvarende forhøjes den skattepligtige indkomst efter stk. 1 med en forholdsmæssig del af det fald i værdien på andelen i den juridiske person, der modsvarer livsforsikringsselskabets indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem livsforsikringsselskabet og den juridiske person.

Bestemmelsen skal forhindre asymmetri i den skattemæssige behandling af f.eks. renteindtægter og renteudgifter som følge af, at den juridiske person fortsat anses for skattemæssigt transparent, bortset fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter nettoopgørelsesprincippet.

Efter stk. 4, 3. pkt., skal den skattepligtige indkomst tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige jf. KGL (kursgevinstloven) § 4, stk. 2.

Bestemmelsen er indsat for at forhindre, at livsforsikringsselskabet ved at investere i et koncernforbundet selskab gennem en skattetransparent juridisk person indirekte kan få fradrag for tab på koncerninterne fordringer som følge af nettoopgørelsesprincippet. Bestemmelsen medfører således, at livsforsikringsselskabet i sådanne tilfælde er forpligtet til at lægge et beløb svarende til en forholdsmæssig del af det koncerninterne tab til den skattepligtige indkomst.

I stk. 5 præciseres det, at hvis livsforsikringsselskabet opgør det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter nettoopgørelsesprincippet finder fradragsbegrænsningsreglerne ikke anvendelse.

Stk. 6 bestemmer, at fortjeneste eller tab ved afhændelse af fast ejendom, der er erhvervet før den 1. januar 1998 beskattes for så vidt angår perioden fra erhvervelsestidspunktet til den 1. januar 1998 efter reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

Reglen skal sikre beskatning af udskudte skatter, dvs. at den del af den skattepligtige fortjeneste eller tab, der vedrører perioden før 1. januar 1998, beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. Reglen sikrer desuden, at foretagne afskrivninger, herunder eventuelle genvundne afskrivninger, foretaget før anvendelsen af nettoopgørelsesprincippet, genbeskattes ved afhændelse af bygningen, mens der anvendes nettoopgørelse. Herved sikres det, at beskatningen af en fast ejendom erhvervet før 1. januar 1998 er den samme efter nettoopgørelsesprincippet som efter de almindelige regler.

Stk. 7 bestemmer, at ved afhændelse af fast ejendom erhvervet den 1. januar 1998 eller senere tillægges foretagne afskrivninger den skattepligtige indkomst.

Der er ikke udskudte skatter på fast ejendom erhvervet 1. januar 1998 eller senere, da der sker en løbende beskatning af værdiændringerne på den faste ejendom via lagerprincippet i fradragsbegrænsningsreglerne, der blev indført fra og med 1. januar 1998. Foretagne afskrivninger før valg af nettoopgørelsesprincippet tillægges derfor den skattepligtige indkomst. Herved sikres det, at livsforsikringsselskaber ved salg af en ejendom, mens der anvendes nettoopgørelse, ikke både får fradrag for det reelle værdifald på ejendommen efter fradragsbegrænsningsreglerne/nettoopgørelsesprincippet samtidig med, at der er foretaget afskrivninger.

SEL (selskabsskatteloven) § 13 F, stk. 3 er ved lov nr. 343 af 18. april 2007 tydeliggjort med virkning for indkomståret 2007 og senere år.

SEL (selskabsskatteloven) § 13 F, stk. 6 og 7 er indsat ved lov nr. 344 af 18. april 2007 og har virkning for fast ejendom, der afstås den 13. december 2006 eller senere.

Ved § 8 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 ændres bestemmelsen med virkning for indkomståret 2010 som en konsekvens af ændret pensionsafkastbeskatningslov. Livsforsikringsselskaber får mulighed for for fortsat at anvende nettoopgørelsesprincippet i SEL (selskabsskatteloven) § 13 F.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.