Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.C.8.4.1 Beskatningsgrundlag og beregning af skattepligtig indkomst efter tonnageskatteordningen

Grundlaget for beskatning af den del af indkomsten i et rederi, der kan beskattes efter tonnageskatteordningen, er ikke indtægt minus udgift, men derimod størrelsen af den tonnage, som er omfattet af ordningen.

For skibe m.v. omfattet af tonnageskatteordningen opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af nettotonnagen. Den skattepligtige indkomst udgør for hvert skib følgende grundbeløb pr. 100 nettoton (NT) pr. påbegyndt døgn, uanset om skibet er i drift eller ej:

Grundbeløbene for indkomståret 2006 og tidligere indkomstår udgør:

1. Til og med 1.000 NT - 7 kr. pr. 100 NT

2. Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT - 5 kr. pr. 100 NT

3. Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT - 3 kr. pr. 100 NT

4. Mere end 25.000 NT - 2 kr. pr. 100 NT

Grundbeløbene for indkomståret 2007 og senere indkomstår udgør:

1. Til og med 1.000 NT - 7,8 kr. pr. 100 NT

2. Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT - 5,6 kr. pr. 100 NT

3. Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT - 3,35 kr. pr. 100 NT

4. Mere end 25.000 NT - 2,2 kr. pr. 100 NT

Det beløb, der herved fremkommer ved anvendelsen af denne skala, udgør rederiets skattepligtige indkomst af den del af rederiets virksomhed, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Denne indkomst beskattes med den til enhver tid gældende selskabsskattesats (25% gældende for indkomståret 2007).

Eksempel:

Skib på 1.200 nettoton (NT):
Til og med 1.000 NT - 7,8 kr. pr. 100 NT: 1.000/100 x 7,8 kr. i 365 dage 28.470 kr.
Fra 1.001 NT til og med 1.200 NT - 5,6 kr. pr. 100 NT: 200/100 x 5,6 kr. i 365 dage 4.088 kr.
I alt skattepligtig indkomst 32.558 kr.
Heraf betales selskabsskat med 25 %: 25% x 32.500 kr. 8.125 kr.

Eksempel:

Skib på 8.900 nettoton (NT):
Til og med 1.000 NT - 7,8 kr. pr. 100 NT: 1.000/100 x 7,8 kr. i 365 dage 28.470 kr.
Fra 1.001 NT til og med 8.900 NT - 5,6 kr. pr. 100 NT: 7900/100 x 5,6 kr. i 365 dage 161.476 kr.
I alt skattepligtig indkomst 189.946 kr.
Heraf betales selskabsskat med 25 %: 25% x 189.900 kr. 47.475 kr.

>Som følge af lovændring nr. 525 af 12. juni 2009 i lovens § 18, blev satserne reguleret med virkning fra indkomståret 2010, idet satserne i tonnageskatteordningen har ikke været reguleret som følge af inflationen siden dens indførsel i 2001. Der blev dog foretaget en regulering af satserne i 2007, men denne regulering skyldtes den samtidige nedsættelse af selskabsskattesatsen.<

>Grundbeløbene for indkomståret 2010 og senere indkomstår udgør:<

>1. Til og med 1.000 NT - 8,97 kr. pr. 100 NT <

>2. Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT - 6,44 kr. pr. 100 NT <

>3. Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT - 3,85 kr. pr. 100 NT <

>4. Mere end 25.000 NT - 2,53 kr. pr. 100 NT.<

Der kan ikke foretages fradrag for driftsudgifter eller afskrivninger i den indkomst, der opgøres på grundlag af anvendt tonnage. Er der tale om udgifter, der både vedrører den virksomhed, der beskattes efter denne lov, og anden virksomhed, fordeles udgifterne forholdsmæssigt efter den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler. Dette gælder eksempelvis udgifter til ledelse og administration.
For spørgsmålet om beskatning af avancer og genvundne afskrivninger ved afhændelse af skibe eller andre aktiver omfattet af tonnageskatteordningen henvises til afsnit S.C.8.5 Beskatning af avancer og genvundne afskrivninger m.v..

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal rederier, som ønsker at anvende tonnageskatteordningen, opfylde en række krav vedr. afgrænsningen af den indkomst, der kan tonnagebeskattes. Se afsnit S.C.8.4.2 Anvendelse af arms længde-princippet og frem.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.