Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.1.2 Skattefri fusion

Fusionsskat-
teloven

Fusionsskatteloven giver visse selskaber mulighed for at vælge at blive beskattet efter lovens regler, når de foretager overdragelser, der falder ind under lovens definition af fusion, dvs. at vælge at foretage en såkaldt "skattefri" fusion.

Fusionsskatteloven hviler på et successionsprincip. Det vil sige, at der ikke sker beskatning i det indskydende selskab af den ved fusionen konstaterede fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab. Beskatningen udskydes indtil det modtagende selskab afstår de overtagne aktiver og passiver. Til gengæld anses de overtagne aktiver og passiver ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, som om de var anskaffet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af det indskydende selskab, ligesom eventuelle skattemæssige afskrivninger m.v., som det indskydende selskab har foretaget anses for foretaget af det modtagende selskab (succession på selskabssiden). Reglerne om succession på selskabssiden gælder dog kun for aktiver og passiver, der ved fusionen forbliver under dansk beskatningsret.

Der sker heller ikke beskatning af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, i det omfang deres aktier eller anparter i det indskydende selskab ombyttes med aktier eller anparter i det modtagende selskab. Beskatningen udskydes indtil aktierne eller anparterne i det modtagende selskab afstås. Til gengæld behandles aktierne eller anparterne i det modtagende selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som aktierne eller anparterne i det indskydende selskab.

Loven finder anvendelse ved fusion af danske aktieselskaber, anpartsselskaber og selskaber som omhandlet i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, (FUL (fusionsskatteloven) kap. 1, §§ 1-11).

Loven finder også anvendelse ved fusion af foreninger og fonde omfattet af fondsbeskatningsloven, ved sammenlægning, fusion og omdannelse af sparekasser, banker og andelskasser, ved fusion og omdannelse af danske kooperative virksomheder m.v., ved omdannelse af danske kooperative virksomheder m.v. til aktieselskaber, samt ved gensidige forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber (FUL (fusionsskatteloven) kap. 2, §§ 12-14 j). >Fusioner, der ikke falder ind under §§ 1, 12, 14, 14 c eller 15, omfattes ikke af reglerne. Dette gælder fusion af de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger mv.<

Loven finder ligeledes anvendelse ved fusion mellem visse danske selskaber og visse udenlandske selskaber og mellem visse udenlandske selskaber indbyrdes (FUL (fusionsskatteloven) kap. 3, § 15).

Hvilke
selskabs-
typer
kan fusi-
onere

Aktie-selskaber
(1,1,1)

Andre selskaber
(1,1,2)
Andels-foreninger
(1,1,3)
Brugsfor.
m.v.
(1,1,3a/4)
Spare-kasser
(1,1,2a)
Andels-kasser m.v.
(1,1,2a)
Gensidige forsikr. for.
(1,1,5)
Aktieselskaber
(1,1,1)
1,1,1 1,1,1 eller 1,1,2 A/S jf. 14e

1,1,3a/4
(100%D)A/S jf. 14f

1,1,2a
(100%D) A/S jf. 14a
A/S jf. 14g A/S jf. 14d

Andre selskaber
(1,1,2)

1,1,1 eller 1,1,2 1,1,2 -

1,1,3a/4(100% D)

-

-

-

Andelsforeninger (1,1,3) A/S jf. 14e

-

1,1,3 1,1,3a/4

-

-

-

Brugsforeninger m.v.(1,1,3a/4)

1,1,3a/4 (100% D) A/S jf. 14f 1,1,3a/4 (100% D) 1,1,3a/4 1,1,3a/4

-

-

-

Sparekasser (1,1,2a)

1,1,2a(100%D)A/S jf. 14a

-

-

-

1,1,2a

-

-

Andelskasser m.v.
(1,1,2a)
A/S jf. 14g

-

-

-

-

1,1,2a

-

Gensidig forsikr. for. (1,1,5) A/S jf. 14d

-

-

-

-

-

1,1,5
Gensidig forsikr. for. (1,1,6) A/S jf. 14d

-

-

-

-

-

-

Investeringsforening(1,1,5a)

-

-

-

-

-

-

-

Investeringsforening (1,1,6)

-

-

-

-

-

-

-

El-selskaber 1,1,2e) A/S jf. 14i

-

-

-

-

-

-

Realkreditinstitutter

-

-

-

-

-

-

-

Fonde (FBL (fondsbeskatningsloven)) fond(100%D)

-

-

-

-

-

-

Foreninger FBL (fondsbeskatningsloven)

-

-

-

-

-

-

-

Gensidige forsikr. for.
(1,1,6)
Investe-
ringsfor.
(1,1,5a)
Investe-ringsfor.
(1,1,6)
Elsel-skaber
(1,1,2e)
Realkredit-
institutter
Fonde
(FBL (fondsbeskatningsloven))
Foreninger
(FBL (fondsbeskatningsloven))
Aktieselskaber

(1,1,1,)

A/S jf. 14d

-

-

A/S jf. 14i

-

Fond (100%D)

-

Andre selskaber (1,1,2)

-

-

-

-

-

-

-

Andelsforeninger (1,1,3)

-

-

-

-

-

-

-

Brugsfor. m.v. (1,1,3a/4)

-

-

-

-

-

-

-

Sparekasser (1,1,2a)

-

-

-

-

-

-

-

Andelskasser m.v. (1,1,2a)

-

-

-

-

-

-

-

Gensidig forsikr. for. (1,1,5)

-

-

-

-

-

-

-

Gensidig forsikr. for. (1,1,6) 1,1,6

-

-

-

-

-

-

Investeringsforening (1,1,5a)

-

1,1,5a

-

-

-

-

-

Investeringsforening(1,1,6)

-

-

1,1,6

-

-

-

-

El-selskaber 1,1,2e)

-

-

-

1,1,2e

-

-

-

Realkreditinstitutter

-

-

-

-

-

-

-

Fonde (FBL (fondsbeskatningsloven))

-

-

-

-

-

Fond omf. FBL (fondsbeskatningsloven)

-

Foreninger FBL (fondsbeskatningsloven)

-

-

-

-

-

-

Forening omf. FBL (fondsbeskatningsloven)

Blandt de skattesubjekter (sammenslutninger), der er omfattet af loven, begrænses kombinationsmulighederne for skattefri fusion, således som det fremgår af den skematiske oversigt. Skemaet omhandler alene fusioner og omdannelser mellem selskaber m.v., der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. Fusioner mellem f.eks. et udenlandsk og et dansk selskab er således ikke nævnt i skemaet, se herom afsnit S.D.1.12 Udenlandske fusioner.

En fusion anses at finde sted på det tidspunkt, hvor den er endeligt vedtaget i samtlige fusionerende sammenslutninger.

Ved fusion af aktieselskaber eller selskaber som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens kap. 1, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 1, stk. 1.

Begrebet "fusion" er defineret i FUL (fusionsskatteloven) § 1, stk. 3, se afsnit S.D.1.3 Definition af en fusion.

Med aktieselskaber sidestilles anpartsselskaber. Bestemmelsen omfatter alene registrerede aktie- og anpartsselskaber, der er hjemmehørende her i landet. Registrerede aktie- og anpartsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, er omfattet af bestemmelserne i FUL (fusionsskatteloven) § 15. Der henvises til afsnit S.D.1.12 Udenlandske fusioner.

SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, omhandler andre her i landet hjemmehørende selskaber (end registrerede aktie- eller anpartsselskaber), i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital. I medfør af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6, anses selskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Det gælder, uanset hvor selskabet eventuelt er indregistreret. Der gælder dog en undtagelse for så vidt angår selskaber, som er fuldt skattepligtige i et andet land, hvis dette lands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark bestemmer, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatning af indkomst fra et fast driftssted i det pågældende land efter eksemptionsmetoden eller ved at give matching credit. Om bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6, henvises til afsnit S.A.1 Fuldt skattepligtige selskaber m.v., fonde og foreninger.

Med vedtagelsen af Lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) skal der ikke længere opnås tilladelse til skattefri fusioner, der har en fusionsdato den 1. januar 2007 eller senere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.