Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.1.7 Formforskrifter

I henhold til § 7 i Lov nr. 527 af 17. juni 2008 (jfr. L 116 (2007-2008, 2. samling)) er kravet i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 1 om, at de selskabsretlige dokumenter, der udarbejdes i forbindelse med en omstrukturering, skal indsendes til SKAT ophævet.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2008, jfr. lovens § 9, stk. 2. Ophævelsen af kravet om indsendelse til told- og skatteforvaltningen af selskabsretlige dokumenter tillægges således virkning for fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver med fusionsdato, spaltningsdato eller tilførselsdato den 1. juli 2008 eller senere.

De selskabsretlige dokumenter skal -som hidtil- fortsat indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SKAT vil selv rekvirere dokumenterne herfra, hvis der efter gennemførelsen af en skattefri omstrukturering ønskes foretaget en kontrol af, om den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver opfylder betingelserne i fusionsskatteloven.

Dokumenter

Ifølge ASL §§ 134 a-c og APSL § 65 skal der udarbejdes følgende dokumenter:

  1. Fusionsplan.
  2. Skriftlig redegørelse i hvilken fusionsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen skal omtale fastsættelsen af vederlaget for aktierne, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen.
  3. Redegørelsen kan vedhæftes et fusionsregnskab, der i givet fald skal udarbejdes efter årsregnskabslovens § 129. Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabernes seneste årsrapport vedrører, skal der for det pågældende fusionerende selskab udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder forud for underskrivelsen af planen.
  4. Skriftlig udtalelse udarbejdet af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Udtalelsen skal bl.a. indeholde erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i det ophørende selskab (det indskydende selskab) er rimeligt og sagligt begrundet. Der skal endvidere afgives erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det enkelte selskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Fusionsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Fusionsplanen skal inden 4 uger efter underskrivelsen indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere skal vurderingsmændenes erklæring indsendes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgør straks modtagelsen i Statstidende. >Hvis planen er underskrevet af ledelsen for blot et af selskaberne efter udløbet af det pågældende selskabs regnskabsår, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modtagelse af planen ikke offentliggøres. <

Beslutning om fusion træffes i det indskydende selskab af generalforsamlingen, i det modtagende selskab af bestyrelsen (eventuelt af generalforsamlingen). Generalforsamlingen kan tidligst afholdes 4 uger efter bekendtgørelsen af fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæring. Vedtages fusionen ikke i overensstemmelse med den bekendtgjorte fusionsplan, anses forslaget som bortfaldet. Den vedtagne fusion skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 2 uger efter, at fusionen er besluttet i alle de fusionerende selskaber. Registrering af anmeldelsen kan først ske, når fusionens retsvirkninger er indtrådt. >En anmeldelse om gennemførelse af en fusion, skal senest være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår, dog senest 1 år efter styrelsens bekendtgørelse af modtagelse af planen. Dette medfører, at der indirekte er sat en frist for, hvor sent en gennemførelse af fusionen kan besluttes.<

Ifølge FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 1, fastsætter skatteministeren i tilfælde, hvor fusionen sker ved et moderselskabs overtagelse af et datterselskabs aktiver og gæld som helhed, nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles om fusionen.

Ifølge FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 2, er skatteministeren i øvrigt bemyndiget til efter indstilling fra Skatterådet at fastsætte regler om, hvilke yderligere oplysninger, der i tilfælde af fusion skal tilvejebringes af det modtagende selskab til brug for de lignende myndigheder.

Der er ikke fastsat regler i medfør af FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 1 eller 2.

Det er en betingelse for anvendelse af fusionsskattelovens regler, at de nævnte dokumenter og oplysninger indsendes senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3.

Reglerne indebærer, at fusion kan foretages skattefrit, uanset om fusionen vedtages i første eller andet halvår af regnskabsåret. Men det ændrer ikke ved de selskabsretlige regler, jf. ovenfor, hvorefter den fusion, der vedtages, skal være i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan, der skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Selskabsretligt kan fusionen gennemføres på et andet tidspunkt.

Finansielle selskaber

I henhold til FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 4, som ændret med virkning pr. 1. januar 2004 ved ikrafttrædelsen af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed, skal de i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 1 og 2 nævnte dokumenter og oplysninger ved fusion af banker, sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed indsendes til Told-og skatteforvaltningen senest 1 måned efter datoen for økonomiministerens godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Dispensation for indsendelses-
fristen

Ifølge FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 5, kan der ses bort fra fristerne i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3 og 4. Kompetencen hertil ligger hos told- og skatteforvaltningen. Når henses til indsendelsesfristen i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3, må det antages, at der vil være et meget ringe behov for dispensationefter FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 5. Det kan imidlertid ikke afvises, at der fortsat vil kunne forekomme tilfælde, hvor det må anses for rimeligt at dispensere fra fristerne i FUL (fusionsskatteloven) § 6, stk. 3 eller 4. Det om formforskrifterne anførte gælder også ved sparekassers, gensidige forsikringsforeningers samt andelskassers mv. omdannelse til aktieselskaber i medfør af FUL (fusionsskatteloven) §§ 14 a, 14 d og 14 g.

Om de dokumenter kooperative virksomheder m.v. skal indsende, se FUL (fusionsskatteloven) § 13 samt nedenfor afsnit S.D.1.11.1 Fusion af andelsforeninger og brugsforeninger m.v. - FUL § 12.

Meddelelse til SKAT om ændring af sambeskat-
ning

>Hvis der i forbindelse med en skattefri omstrukturering sker etablering eller ophør af koncernforbindelse, skal der hurtigst muligt gives besked til administrationsselskabets lokale skattecenter, jf. § 2, stk. 5 og § 5 i bekendtgørelse nr. 996 af 26. sep. 2006 om sambeskatning af selskaber m.v. Administrationsselskabet skal endvidere give meddelelse om indkomstperioder for henholdsvis et indtrædende/udtrædende selskab m.v., der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten, senest i forbindelse med rettidig selvangivelse, jf. § 2, stk. 1 og 2 og § 5 i samme bekendtgørelse. Se til foranstående bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. nr. 996 af 26. september 2006, samt blanket nr. 05.031.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.