Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.2.12 Spaltning af udenlandsk selskab - succession på aktionærsiden

FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6

FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6, vedrører den situation, hvor et udenlandsk selskab spaltes, og selskaberne der deltager i spaltningen, ikke omfattes af FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 1. Reglen finder således anvendelse, når et udenlandsk selskab spaltes, og det ikke har aktiver og passiver tilknyttet et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark. I dette tilfælde vil det alene være relevant at sikre skattemæssig succession for danske aktionærer i det indskydende udenlandske selskab.

FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6, bestemmer, at der kan gives tilladelse til anvendelse af bestemmelserne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt., ved spaltning af et udenlandsk selskab. Bestemmelsen finder anvendelse uanset, om det udenlandske selskab, der spaltes, er hjemmehørende indenfor EU eller ej.

Told- og skatteforvaltningen har kompetencen til at give tilladelse efter FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6. Ansøgningen skal sendes til SKAT Hovedcentret m.fl., og det er aktionærerne - og ikke selskabet - der skal ansøge om tilladelse på aktionærernes vegne. Selskabet har som sådan ikke en retlig interesse i sagen. Konsekvensen af told- og skatteforvaltningens afgørelse er, at samtlige danske aktionærer bliver omfattet af afgørelsen.

>Med virkning fra og med indkomståret 2010 er FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6, ændret således, at det altid er muligt at anvende reglerne i § 15 b, stk. 4, når et udenlandsk selskab, som ikke er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" spaltes uanset om den danske aktionær er et selskab eller en person.<TfS 1996, 763 LR Et norsk børsnoteret selskab A, hvis aktivitetsområder var udnyttelse af vandfaldsrettigheder samt medicinalvirksomhed, blev efter en generalforsamlingsbeslutning i maj 1996 opdelt i 2 adskilte aktivitetsområder med virkning fra den 1. jan. 1996. Udnyttelse af vandfaldsrettighederne forblev i det børsnoterede selskab A, medens medicinalvirksomheden udskiltes til et ligeledes børsnoteret selskab, stiftet til formålet. Ligningsrådet gav tilladelse til, at aktionærerne i selskab A kunne anvende successionsreglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt., således at samtlige aktionærer blev omfattet af Ligningsrådets afgørelse og skulle selvangive i overensstemmelse hermed. Der kunne ikke gives aktionærerne valgmulighed mellem anvendelse af beskatningsreglerne i de nævnte bestemmelser og andre beskatningsregler.

TfS 1999, 257 LR Et udenlandsk selskab X AB foretog strukturændringer, der indebar, at aktionærerne i selskabet blev tildelt aktier i et tidligere datterselskab, Y AB. 2 danske aktionærer anmodede Ligningsrådet om tilladelse til, at strukturændringen blev betragtet som en spaltning, hvor aktionærerne kunne opnå succession, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 5, sådan at en del af den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i X AB blev overført til de nyligt modtagne aktier i Y AB. Der var i den forbindelse henvist til, at slutresultatet af strukturændringen svarede til, hvad tilfældet ville være ved en skattefri spaltning efter FUL's regler. Ligningsrådet imødekom ikke ansøgningen, idet erhvervelsen af aktierne i Y AB ikke kunne anses som modtaget som led i en spaltning. Tildelingen af datterselskabsaktierne måtte derimod betragtes som udlodning af udbytte, jf. LL (ligningsloven) § 16 A.

SKM2001.315.TSS Afslag på ansøgning om tilladelse til succession på aktionærsiden ved spaltning af Teléfonos de México S.A Subjektiv skattepligt. de C.V. til América Móvil S.A Subjektiv skattepligt. de C.V. Da det indskydende selskab, Teléfonos de México S.A Subjektiv skattepligt. de C.V., ikke skulle ophøre ved spaltningen, stilledes bl.a. krav om, at de aktiver og passiver, der overførtes til det modtagende selskab, skulle udgøre en gren af en virksomhed, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 3, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 c, stk. 2, 2. pkt. Af sagen fremgik, at spaltningen af Teléfonos de México blev gennemført ved at overføre aktierne i Sercotel S.A Subjektiv skattepligt. de C.V. til América Móvil S.A Subjektiv skattepligt. de C.V. Aktiebesiddelse i sig selv anses ikke for selvstændig virksomhed. Overdragelse af aktierne i datterselskabet Sercotel S.A Subjektiv skattepligt. de C.V. kunne derfor ikke anses som overdragelse af en virksomhed eller en gren af en virksomhed.

SKM2001.510.TSS Afslag på ansøgning om tilladelse til succession på aktionærsiden. 3Com Corporation havde gennemført en restrukturering af selskabet ved at udskille en gren af virksomheden til et nyt selskab, Palm Inc. Af de ved ansøgningen fremlagte dokumenter fremgik det, at det samtidig med spaltningen var besluttet at overdrage de modtagne aktier i Palm Inc. til aktionærerne i 3Com Corporation i forhold til aktionærernes aktiebeholdninger i 3Com Corporation. På baggrund af at Palm Inc. ved transaktionerne indledningsvis blev et datterselskab til 3Com Corporation, hvorefter disse datterselskabsaktier skulle udloddes til aktionærerne i 3Com Corporation, fandt Told- og Skattestyrelsen, at de foretagne transaktioner ikke kunne sidestilles med en spaltning i fusionsskattelovens forstand, hvorfor anmodningen ikke kunne imødekommes.

SKM2001.291.TSS Told- og Skattestyrelsen fandt, at ophørsspaltningen af et finsk selskab havde så mange lighedspunkter med en dansk ophørsspaltning, at ansøgningen om skattemæssig succession på aktionærsiden kunne imødekommes.

SKM2001.163.TSS Anmodning om succession i skattemæssig anskaffelsessum på aktier ved spaltning af aktivitet fra Granada Compass plc til Compass Group plc. blev imødekommet, idet grenspaltningen af selskabet havde væsentlige lighedspunkter med en grenspaltning efter fusionsskattelovens bestemmelser.

SKM2002.193.TSS Det svenske selskab HQ.SE Holding AB (nu HQ.SE Aktiespar AB) foretog i 2000 og 2001 strukturændringer, der indebar, at aktionærerne i selskabet blev tildelt aktier i datterselskaberne Hagströmer & Qviberg AB og HQ.SE Fonder AB. En dansk aktionær anmodede Told- og Skattestyrelsen om tilladelse til, at strukturændringen blev betragtet som en spaltning, hvor aktionæren kunne opnå succession, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 6. Der blev henvist til, at de gennemførte transaktioner opfyldte de krav som den danske fusionsskattelov stiller for at kunne opnå succession. Told- og Skattestyrelsen imødekom ikke ansøgningen, idet erhvervelsen af aktierne i Hagströmer & Qviberg AB og HQ.SE Fonder AB ikke kunne anses som modtaget som led i en spaltning. Tildelingen af datterselskabsaktierne måtte derimod betragtes som udlodning af udbytte, jf. LL (ligningsloven) § 16 A. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i HQ.SE Holding AB, jf. TfS 1999, 449.

SKM2005.430.TSS I forbindelse med spaltningen af det norske selskab Norsk Hydro ASA, hvorved selskabet overdrog samtlige aktiver og passiver vedrørende en virksomhedsgren til et nystiftet selskab, Yara International ASA, Norge, ansøgte en danske aktionær i det indskydende selskab om tilladelse i medfør af fusionsskattelovens § 15 b, stk. 6, til at fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt., kunne finde anvendelse i forbindelse med spaltningen. Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen, idet det vurderedes, at den i Norge gennemførte omstrukturering havde så væsentlige lighedspunkter med en skattefri spaltning af danske selskaber, jf. fusionsskattelovens § 15 a, at de danske successionsregler kan finde anvendelse. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende norske selskab.

SKM2007.800.SKAT SKAT har givet tilladelse til at anse en i juni 2007 gennemført grenspaltning af det canadiske selskab Strathmore Minerals Corp., hvorved visse driftsaktiviteter blev udskilt til et i forbindelse med spaltningen nystiftet canadisk selskab, Fission Energy Corp., for skattefri. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af samtlige aktionærer i Strathmore Minerals Corp., der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.