Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.5.7 Fritagelse for CFC-beskatning for selskaber og fonde

SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 2

SKAT har, efter at have modtaget adskellige ansøgninger fra selskaber om fritagelse fra CFC-reglerne, fundet det relevant at revidere pågældende afsnit.

Efter ansøgning kan det tillades, at datterselskaber, som er forsikringsselskaber, realkreditselskaber, som er forsikringsselskaber, realkreditselskaber eller banker, kan opnå en undtagelse fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder visse nærmere betingelser. >Med virkning for indkomståret 2009 gælder det tillige, at selskaber med tilladelse som fondsmæglerselskaber eller investeringsforvaltningsselskab og som er underlagt offentligt tilsyn, også omfattes af dispensationsadgangen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2.<

Datterselskabet skal ved ansøgningen dokumentere eller sandsynliggøre, at:

1. det har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed.

2. det er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland, som svarer til det danske Finanstilsyn.

3. den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder, ligesom kravet som hovedregel vil være opfyldt, hvis alene op til 1/3 af indtægterne i datterselskabet stammer fra virksomhed med udenlandske kunder.

4. den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. LL (ligningsloven) § 2, stk. 2. Kravet vil her som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så stort som virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

5. datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

6. beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Denne betingelse svarer til betingelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., om udbytte til selskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Et selskab, som opfylder betingelserne, må siges at drive almindelig forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed uden væsentlig grænseoverskridende aktivitet.Selskabet bør derfor ikke være omfattet af CFC-reglerne, og vil således opnå en fritagelse for CFC-beskatning.

Tilladelsen gives af Skatterådet, som fastsætter vilkår for tilladelsen, som maksimalt kan være 10 indkomstår pr. tilladelse. Tilladelsen gives under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i datterselskabet, som har betydning for tilladelsen. Skatterådet kan eksempelvis fastsætte vilkår om, at det danske moderselskab årligt skal indsende materiale, som viser status i datterselskabet vedrørende aktiviteter med ikke-hjemlige kunder og kapitalstyrke.

I SKM2008.225.SR tillod Skatterådet, at A A/S ikke var omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 1, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 32, stk. 2, for den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.355.SR tillod Skatterådet, at et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Det fremgår af sagen, at selskabet tidligere har fået afslag på fritagelse som følge af selskabets kapitalisering. SKAT er dog i den nye sag blev præsenteret for nye oplysninger, som betyder, at selskabet ikke kan betragtes som overkapitaliseret. Baggrunden for den nye vurdering er, at der blev fremlagt oplysninger om datterselskabets investeringsstrategi, som har betydning for nøgletallet kapitaldækning. SKAT fandt det deruodver også værsentligt, at solvensmargen blev brugt som yderligere sammenligningsgrundlag med konkurrenter i det pågældende udland. Sammenlagt betyder de nye oplysninger, at datterselskabet ikke længere kan betragtes som overkapitaliseret.

I SKM2008.482.SR tillod Skatterådet, at en dansk banks udenlandske datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Der blev blandt lagt vægt på, at over 85 % af datterselskabets indkomst kom fra virksomhed med kunder i det pågældende udland samt at over 69 % af indkomsten kom fra virksomhed med uafhængige parter.I SKM2008.482.SR tillod Skatterådet, at det pågældende datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning, mod datterselskabet i 2008 udloddede overskydende likviditet, så kriteriet, om selskabets kapitalgrundlag, fandtes opfyldt. I SKM2008.1030.SR har Skatterådet dog tilladt, at betingelsen, om udlodning i 2008 for datterselskabet, ikke opretholdes.

I SKM2008.469.SR tillod Skatterådet, at 11 udenlandske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.541.SR tillod Skatterådet, at 2 danske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.558.SR tillod Skatterådet, at udenlandske datterbanker i 3 forskellige lande blev fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år. Der blev blandt andet lagt vægt på, mellem 79-100 % af datterbankernes indkomst kom fra virksomhed med hjemlandskunder samt, at mellem 91-100 % af datterbankernes indkomst kom virksomhed med uafhængige parter.

I SKM2008.678.SR blev et datterselskab, som driver forsikringsvirksomhed fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år.

Skatterådet tilkendegav i SKM2008.829.SR, at selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kun indeholder hjemmel til at fritage bank-, realkredit- eller forsikringsvirksomhed. Skatterådet meddelte derfor afslag i to sager, da de ansøgte selskaber ikke drev bank-, realkredit- eller forsikringsvirksomhed.

I SKM2008.882.SR blev der givet fritagelse til tre danske datterselskaber og deres filialer samt for et udlandsk fast driftssted og for et udenlandsk filial, da betingelserne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 fandtes opfyldt.

I SKM2008.925.SR blev der meddelt fritagelse til et dansk realkreditinstitut og en dansk bank, da kriterierne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 vurderes opfyldt. '

I SKM2008.1005.SR fik et dansk datterselskab afslag på fritagelse på CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da selskabet blev betragtet som overkapitaliseret. Skatterådet tillod dog, at det pågældende selskabs filialer blev fritaget. Ligeledes tillod Skatterådet, at et andet dansk datterselskab i samme koncern og dets filialer blev fritaget, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.