Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D.6.3.1.5 § 15 a, stk, 2, 3. pkt. - Undtagelse - korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser

Det er endvidere en betingelse, at forholdet mellem de aktiver og den gæld >(se neden for om en præcisering af "gæld" til "forpligtelser" ved lov nr. 98 af 10. februar 2009)<, der ved spaltningen overdrages til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Bestemmelsen skal forhindre, at man - som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver - foretager en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og samtidig overfører gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab. Bestemmelsen forhindrer tilsvarende, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier, ved at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld, således at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Bestemmelsen kan anskueliggøres ved følgende eksempel: Et selskab ønsker at udskille den ene af sine to driftsaktiviteter ved en skattefri grenspaltning. Hvis selskabet har aktiver for 100 og gæld for 80, vil det efter bestemmelsen være en betingelse for at kunne gennemføre spaltningen skattefrit uden tilladelse, at de aktiver og den gæld, der overdrages til det modtagende selskab, også har forholdet 100:80 svarende til forholdet 5:4. Hvis de aktiver, der overdrages ved spaltningen, har en værdi af 40, vil det således være en betingelse, at der overføres gæld for 32.

Det bemærkes, at de overdragne aktiver og gæld i eksemplet samtidig hermed skal udgøre en gren af en virksomhed, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 3. Hvis forholdet mellem aktiver og gæld i den pågældende gren ikke svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, kan det f.eks. afhjælpes ved, at der sammen med de overførte aktiver og gæld overføres ikke-grenrelaterede likvide midler.

SKM2007.791.SR spm. 2 vedrører bl.a. spørgsmål om forholdet mellem aktiver og gæld i relation til FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Skatterådet har behandlet fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab efter de nye objektiverede regler om omstrukturering. Det drejer sig om SKM2007.918.SR, SKM2007,919.SR, SKM2007.920.SR og SKM2007.921.SR. I relation til disse sager har SKAT i SKM2007.917.SKAT offentliggjort en kommentar, der opsummerer sagernes fællestræk - herunder i relation til FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Skatterådet har i følgende sager bekræftet, at forholdet mellem aktiver og gæld i det/de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det/de indskydende selskaber. SKM2008.59.SR, SKM2008.169.SR, SKM2008.175.SR, SKM2008.188.SR, SKM2008.198.SR, SKM2008.226.SR, SKM2008.282.SR, SKM2008.290.SR, SKM2008.291.SR

SKM2008.361.SR vedrørte anmodning om bindende svar vedrørende G AG, et schweizisk selskab under en dansk koncern, som ønskedes ophørsspaltet i to selskaber, ejet af hver deres familiegren, henholdsvis ABC-grenen og DEF-grenen. Der blev herved spurgt om, hvorvidt det kunne bekræftes, at betingelserne for skattefri spaltning af G AG efter reglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15b, stk. 6, var opfyldt, samt om det kunne bekræftes, at udkast til spaltningsbalance og fælles regnskabsopstilling opfylder kravene til fordeling af aktiver/gæld (FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt.) og handelsværdien af vederlagsaktierne (FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 2. pkt.). Skatterådet bekræftede dette.

I SKM2008.448.SR kunne Skatterådet bekræfte, at betingelserne som angivet i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 1, 1. pkt., 4. pkt., 6.-8. pkt. og FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. kunne anses for opfyldt i forbindelse med en af A ApS og B ApS samtidig gennemført ophørsspaltning.

I SKM2008.551.SR bekræftede Skatterådet, at der, til sikring af, at forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab på spaltningstidspunktet, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det modtagende selskab, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 A, stk. 2, 3. pkt., mellem spaltningsdatoen og spaltningstidspunktet, kunne ske etablering af kassekredit på 2.234.103 kr. i A A/S. Endvidere bekræftede Skatterådet, at en grenspaltning af aktiviteterne ejendommen B-gade 1-3 og C-vej 16 til nystiftet selskab kunne foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. FUL (fusionsskatteloven) § 15 A, stk. 1.

I SKM2008.601.SR fandt Skatterådet, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt., om, at forholdet mellem de aktiver og den gæld, der ved spaltningen overdrages til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, var opfyldt, da det indskydende selskab havde gæld/aktivbeholdning i forholdet 14,18 % ligesom gælden i forhold til aktivbeholdningen, der overdragedes til de modtagende selskaber også havde forholdet 14,18 %.

I SKM2008.692.SR bekræftede Skatterådet, at A ApS opfyldte betingelserne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a for skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, herunder betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

I SKM2008.728.DEP har Skatteministeriet kommenteret en henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 343 af 18. april 2007 og lov nr. 344 af 18. april 2007, herunder vedrørende balancetilpasningsreglen i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

SKM2008.764.SRvedrørte ophørsspaltning af et selskab med alene én hovedanpartshaver. Ved dispositionen skete der ikke formueforrykkelse af værdierne. Skatterådet fandt, at de regnskabsmæssige værdier også kunne udgøre grundlaget for opgørelsen af forholdet mellem aktiver og gæld, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. Da der til de påtænkte nystiftede modtagende selskaber ikke overførtes aktiver og gæld i et forhold, der var i uoverensstemmelse med forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, fandt Skatterådet, at balancekravet i medfør af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. var overholdt. Selskabet skulle som følge af reglerne i aktieselskabsloven muligvis udarbejde en revideret mellembalance. Skatterådet fandt, at bedømmelsen af, om betingelserne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. var opfyldte, stadig skulle ske på grundlag af årsrapporten for selskabet pr. 31.12.2007.

I SKM2008.771.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse af A Holding ApS til to nystiftede selskaber. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.796.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.858.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.856.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.884.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning til tre nystiftede selskaber uden tilladelse. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL (fusionsskatteloven) § 15a, stk. 2, 3. pkt. var opfyldt.

Lov nr. 98 af 10. februar 2009 (lovforslag L23)

>Der er tale om en præcisering af FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 2, 3. pkt., så det udtrykkeligt fremgår, at både egentlige gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser er omfattet. Det er herefter en betingelse, for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at forholdet mellem de aktiver og de forpligtelser - herunder gæld, udskudt skat m.v. - der ved spaltningen overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab. Præciseringen tillægges virkning fra og med indkomståret 2009.<

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Betingelsen om forholdsmæssig overførsel af aktiver og forpligtelser videreføres ved siden af de nye regler om skattefri spaltning uden tilladelse. <

>Bestemmelsen - uagtet det nye holdingkrav i FUL (fusionsskatteloven) § 15 a, stk. 1, 5. pkt. - vil også fremover være nødvendig for at forhindre, at spaltningsreglerne anvendes med henblik på at omgå avancebeskatningen.<

>I tilfælde, hvor aktionæren eller aktionærerne i det indskydende selskab er fysiske personer, følger dette allerede af, at holdingkravet ikke finder anvendelse, idet kravet alene omfatter aktionærer, der er selskaber m.v.<

>Betingelsen om forholdsmæssig overførsel af aktiver og forpligtelser vil imidlertid også være nødvendig i tilfælde, hvor holdingkravet finder anvendelse, herunder hvor det indskydende selskab alene ejes af en aktionær, der er et selskab. I disse tilfælde supplerer de to krav hinanden.<

>Uden betingelsen om forholdsmæssig overførsel af aktiver og forpligtelser ville værdierne i et selskab ved en skattefri spaltning uden tilladelse kunne samles i enten det indskydende eller i det eller de modtagende selskaber. Det er ikke hensigtsmæssigt, at dette skal kunne ske efter de objektiverede regler og dermed uden anmodning om tilladelse fra SKAT. <

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.