Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.4.13 Selskabers modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten - Told- og Skattestyrelsens praksisændring

SKM2006.288.SKAT - SKAT udsendte den 4. maj 2006 en meddelelse om selskabers modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten. Meddelelsen er en genudsendelse af det tidligere Told- og Skattestyrelsens cirkulære 2005-25 med en præcisering vedrørende sambeskattede selskaber. Meddelelsen har følgende indhold:

1. Told- og Skattestyrelsen tog i forbindelse med behandlingen af nogle klagesager stilling til rækkevidden af kildeskattelovens § 67, stk. 2, som denne bestemmelse var formuleret forud for 1. januar 2004.

2. Det var Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at dagældende og indtil indkomståret 2003 opretholdte administrative praksis vedrørende ovennævnte bestemmelse i kildeskatteloven, hvorefter ToldSkat ikke lod selskabers indeholdte udbytteskat indgå til modregning ved den endelige skatteberegning for selskaberne som en a conto skat, men først lod den indgå efter beregning af restskat/overskydende skat og restskattetillæg/godtgørelse, ikke havde fornøden hjemmel.

3. Det var endvidere Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at dagældende og indtil indkomståret 2003 opretholdte praksis vedrørende ovennævnte bestemmelse i kildeskatteloven, hvorefter selskaberne for at kunne opnå modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten for det pågældende indkomstår skulle indsende udbytteattester vedrørende den indeholdte udbytteskat til skattemyndighederne senest den 20. november i kalenderåret efter indkomståret, ikke havde fornøden hjemmel.

Udbetaling

På baggrund af ovennævnte praksisændring for ToldSkats administration af kildeskattelovens § 67, stk. 2, indtil indkomståret 2003 fastsættes følgende:

4. Selskaber, der i forbindelse med beregningen af restskatten for hvert af indkomstårene 1999, 2000, 2001 eller 2002 har fået modregnet en indeholdt udbytteskat i selskabets indkomstskat, der relaterer sig til udbytte, der er erhvervet i det efter indkomståret følgende kalenderår (2000, 2001, 2002 eller 2003) kan anmode den lokale told og skatteforvaltning om at få foretaget en fornyet modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten, således at modregningen foretages forud for beregningen af et/en eventuelt restskattetillæg/godtgørelse.

5. Selskaber, der i forbindelse med fremlæggelsen af udbytteattester vedrørende en indeholdt udbytteskat har fået den indeholdte udbytteskat udbetalt, og derved er blevet nægtet modregning af den indeholdte udbytteskat i selskabets indkomstskat for det indkomstår (1999, 2000, 2001 eller 2002), der lå forud for det kalenderår, hvori udbyttet er erhvervet, kan anmode den lokale told- og skatteforvaltning om at få foretaget modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten, jf. pkt. 3 ovenfor.

Forældelse

6. Krav mod SKAT, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, er omfattet af § 1, nr. 6, i lov om forældelse af visse fordringer (1908-loven). Den 5-årige forældelsesfrist finder herefter anvendelse. Forældelsesfristen løber fra forfaldstidspunktet for kravets opståen, som er tidspunktet for indbetalingen/udbetalingen af den oprindelige restskat/overskydende skat og afbrydes først, når selskabets krav - vedlagt behørig identifikation/ dokumentation - rejses over for selskabets lokale told- og skatteforvaltning, jf. § 2 i 1908-loven.

7. SKAT skal i den forbindelse meddele, at forældelsesfristen suspenderes (afbrydes) fra den 4. oktober 2005 og indtil den 1. januar 2007. Såfremt selskabets krav, vedlagt behørig identifikation/ dokumentation eller revisorerklæring, rejses over for selskabets lokale told- og skatteforvaltning senest den 1. januar 2007, opretholdes den herved meddelte suspension af forældelse. For krav, der rejses efter den 1. januar 2007, ses der bort fra den førnævnte suspension af forældelse. Opstart og afbrydelse af forældelsesfristen følger i disse tilfælde de almindelige regler i 1908-loven, således at der faldes tilbage på pkt. 6 ovenfor.

8. For krav opstået forud for den 4. oktober 2000 vil afbrydelse af forældelsen alene være sket, hvis selskabet har fremsat kravet overfor SKAT eller indledt retslige skridt, inden forældelsens indtræden, jf. § 2 i 1908-loven.

Forrentning

9. For så vidt angår forrentningen af de krav, som måtte opstå i medfør af denne meddelelse, henvises til det gældende Afsnit V i selskabsskatteloven - bestemmelser om ligning og opkrævning.

Klageadgang

10. Krav, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, skal rejses overfor de lokale told- og skatteforvaltninger. Klager over den lokale told- og skatteforvaltnings afgørelse indgives til Landskatteretten jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1 nr. 1.

11. Fristen for klage til Landsskatteretten er 3 måneder, jf. skatteforvaltningslovens § 42 .

Beskatning

12. Tillæg, renter og procentgodtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der henvises til selskabsskattelovens § 29B.

Generelt

13. Ved behandlingen af krav, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, henvises der i øvrigt til gældende bestemmelser i selskabsskatteloven med senere ændringer.

Sambeskattede selskaber

14. Selskaber, der i hvert af indkomstårene 1999, 2000, 2001 eller 2002 var sambeskattet med et moderselskab efter dagældende § 31 i selskabsskatteloven, og har fået indeholdt udbytteskat udbetalt, og derved er blevet nægtet modregning af den indeholdte udbytteskat i moderselskabets indkomstskat for det indkomstår (1999, 2000, 2001 eller 2002), der lå forud for det kalenderår, hvori udbyttet er erhvervet, kan anmode den lokale told- og skatteforvaltning om at få foretaget modregning af den i datterselskabet indeholdte udbytteskat i moderselskabets indkomstskat jf. pkt. 4 ovenfor. På baggrund af ovennævnte praksisændring for ToldSkats administration af kildeskattelovens § 67, stk. 2, indtil indkomståret 2003 fastsættes følgende:

6. Krav mod ToldSkat, der måtte opstå i medfør af dette cirkulære, er omfattet af § 1, nr. 6, i lov om forældelse af visse fordringer (1908-loven). Den 5-årige forældelsesfrist finder herefter anvendelse. Forældelsesfristen løber fra forfaldstidspunktet for kravets opståen, som er tidspunktet for indbetalingen/udbetalingen af den oprindelige restskat/overskydende skat og afbrydes først, når selskabets krav - vedlagt behørig identifikation/ dokumentation - rejses over for selskabets regionale told- og skattemyndighed, jf. § 2 i 1908-loven. 10. Krav, der måtte opstå i medfør af dette cirkulære, skal rejses overfor de regionale told- og skattemyndigheder, der træffer afgørelse i 1. instans i henhold til sagsudlægningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Klager over den regionale told- og skattemyndigheds afgørelse indgives til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 22, nr. 1.

12. Tillæg, renter og procentgodtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der henvises til selskabsskattelovens § 29B.

14. Told- og Skattestyrelsen vil i første omgang foretage en maskinel udsøgning af så mange som muligt af de berørte selskaber, samt sørge for udbetaling af de beregnede beløb.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.