Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.10.4 Beskatning efter ABL's almindelige regler - ABL § 18, stk. 4

Told- og skatteforvaltningen skal som led i den almindelige ligning afgøre, hvorvidt betingelsen for at der ikke sker beskatning efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 1 er opfyldt, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18 stk. 4.

Det er en forudsætning, at andelsforeningen er stiftet før den 22. maj 1987, og afståelse ikke er sket for at undgå likvidationsbeskatning. Se f.eks. SKM2004.405.LSR. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 finder ikke anvendelse ved udlodning af likvidationsprovenu, men alene ved afståelse af andelsbeviser.

Finder ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 anvendelse, sker der beskatning efter ABL's almindelige regler.

Hvis andelsbeviset var ejet den 19. maj 1993 vil der for minoritetsaktionærer være adgang til at anvende handelsværdien den 19. maj 1993 som indgangsværdi. Valget skal træffes samlet for alle andelsbeviser m.v. i hver andelsforening. Ved en senere afståelse kan et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og andelsbevisernes m.v. handelsværdi den 19. maj 1993, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46, stk. 9.

Samlet vurdering

Ved afgørelsen af om ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 finder anvendelse, må der ses på de samlede omstændigheder omkring afståelsen. Forhold der i den forbindelse må tillægges betydelig vægt vil være, hvorvidt overdragelsen af andelen sker sammen med overdragelse af virksomheden (som videreføres) eller i forbindelse med driftsomlægning eller virksomhedsophør, samt om erhververen reelt er i stand til at udnytte andelen som et naturligt led i sin virksomhed, idet erhververen f.eks. driver samme slags virksomhed som overdrageren. Indtræder erhververen ved at overtage andelen, i en forpligtelse til at levere eller aftage et produkt taler dette for, at overtagelsen sker som led i en erhvervsvirksomhed.

Salg til udstedende forening

Såfremt der er tale om salg af andelen til den udstedende andelsforening, finder ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 som udgangspunkt ikke anvendelse, idet et sådant tilbagesalg må sidestilles med en delvis likvidation.

Salg via foreningen

Det kan efter andelsforeningens vedtægter være et krav, at overdragelsen af andelen skal ske gennem foreningen, således at overdragelsen dels vil fremtræde som en overdragelse fra andelshaveren til andelsforeningen dels som en overdragelse fra andelsforeningen til en erhverver, der reelt er i stand til at udnytte andelen som et naturligt led i sin virksomhed. Dvs. at situationen reelt er den, at andelsforeningen alene optræder som formidler. En sådan situation kan, alt efter de konkrete omstændigheder, være omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4. For at undgå forsøg på omgåelse af beskatning gennem vedtægtsændringer efter lovens ikrafttrædelse, kan beskatning efter ABL's almindelige regler ikke finde sted, såfremt overdragelse af andele, herunder overdragelse gennem andelsforeningen, kan finde sted som følge af en vedtægtsændring efter den 22. maj 1987.

Flere samtidige overdragelser

En række samtidige overdragelser foretaget af flere andelshavere i samme andelsforening vil kunne indikere, at overdragelsen sker med henblik på at undgå beskatning af likvidationsprovenu. I sådanne tilfælde finder ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 kun anvendelse under ganske særlige omstændigheder.

Medlemskredsen

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis andelsforeningens medlemskreds overvejende består af medlemmer, der er indbyrdes økonomisk forbundne. Dette vil f.eks. være tilfældet, såfremt den overvejende del af medlemskredsen består af koncernforbundne selskaber, søsterselskaber eller selskaber ejet af samme aktionærkreds.

LL (ligningsloven) § 16 B

Beskatning som personlig indkomst gælder endvidere for afståelsessummer vedrørende andelsbeviser og lignende i de nævnte andelsforeninger, når afståelse sker til den udstedende forening, jf. LL (ligningsloven) § 16 B og PSL (personskatteloven) § 4 stk. 4. Også i dette tilfælde dog kun når afståelsessummen overstiger en normal forrentning af andelskapitalen. Er der tale om afståelsessummer, som er omfattet af LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, forudsætter beskatning af fortjeneste eller tab vedrørende afståelsessummer efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven, at der gives dispensation efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2 >(fra og med indkomståret 2010 LL (ligningsloven) § 16 B stk. 2 nr. 6, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009).< I sådanne situationer finder ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, stk. 4, som udgangspunkt ikke anvendelse, idet udbetaling af sådanne afståelsessummer normalt må sidestilles med en delvis likvidation.

Praksis

I TfS 1997, 937 HD blev en andelshaver i og roedyrker til en sukkerfabrik anset for skattepligtig i medfør af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2 b, stk. 2 (dagældende), af den fortjeneste, som han opnåede ved at få sine andele i selskabet indløst, efter at det ved en generalforsamlingsbeslutning var vedtaget at sælge andelsselskabets sukkervirksomhed til et aktieselskab. Skatteyderen havde i 1989 fået sine andele i andelsselskabet indløst, hvorved han fra selskabet fik udbetalt 1.326.000 kr. På forespørgsel havde skattemyndighederne udtalt, at beløbet var skattepligtigt efter aktieavancebeskatningsloven. Landsretten fandt, ligesom skattemyndighederne, at indløsningen af hans andele var omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2 b, stk. 2 (dagældende), og landsretten fandt endvidere, at skatteyderen ikke havde krav på dispensation efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2 b, stk. 5 (dagældende). Højesteret stadfæstede Landsrettens dom og bemærkede, at selv om der forud for generalforsamlingen var meddelt andelshavere dispensationer, der ikke var tilstrækkeligt begrundede, kunne dette ikke ud fra en lighedsgrundsætning medføre, at skatteyderen havde krav på dispensation.

Et selskab ønskede at udtræde af en indkøbsforening for i stedet at blive medlem af en anden kæde. Selskabet solgte sin andel i indkøbsforeningen tilbage til den udstedende forening - og fik dispensation efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2. Afståelsen behandles således efter ABL (aktieavancebeskatningsloven). ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 2 b, stk. 5 (dagældende) fandt ikke anvendelse fordi der ikke var tale om tilbagesalg som led i en videreformidling af andelsbeviset, jf. SKM2004.405.LSR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.