Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.5.5.4 Overførsel af aktieindkomst til kapitalindkomst - overgangsreglen i ABL § 45

Vedrørende en nærmere beskrivelse af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 henvises til afsnit S.G.3.3.2 Aktier ejet i mindre end 3 år.

Overgangsreglen gælder alene for aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006 og som afstås mindre end 3 år efter erhvervelsen, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 stk. 1. Overgangsreglen gælder således kun for aktiesalg, der foretages i kalenderårene 2006, 2007 og 2008. Bortset fra visse tilfælde med forskudt indkomstår, gælder overgangsreglen således sidste gang for indkomståret 2008.

Ved § 9 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 er personskattelovens § 8 a ændret, således at den del af aktieindkomsten, der overstiger 102.600 kr. (for 2008), beskattes med 45 pct. Beløbsgrænsen forhøjes med en eventuel uudnyttet beløbsgrænse hos ægtefællen. Se dog afsnit S.G.3.3.13 Overgangssaldo for aktionærer med en aktieindkomst over kr. 102.600, som har erhvervet aktierne før den 1. januar 2007 om overgangssaldo. Den hidtidige progressionsgrænse på 46.700 kr. (for 2008) gælder fortsat. Den forhøjede skatteprocent har virkning fra og med indkomståret 2008. >Ved § 1 nr. 18 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 er skatteprocenterne på 43 og 45 pct. ændret til en skatteprocent på 42 pct. med virkning fra og med indkomståret 2010. <

Nedenstående eksempler vedrører indkomståret 2008, men aktieindkomsten overstiger i ingen af eksemplerne den progressionsgrænse. Den forhøjede skatteprocent er derfor uden betydning i nedenstående eksempler.

Eksempel 1 - nedsættelse af den aktieindkomst, som beskattes med 43 pct. (positiv aktieindkomst) - ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 stk. 2.

Ægtepar. Der afstås aktier i 2008. Progressionsgrænsen for aktieindkomst i 2008 er 46.700 kr.

Ægtefælle 1

Aktieindkomst

0 kr.

Ægtefælle 2

Gevinst (ikke overgangsreglen)

85.000 kr.

Gevinst (under overgangsreglen)

20.000 kr.

Samlet aktieindkomst

105.000 kr.

Aktieindkomst over progressionsgrænsen 1)

11.600 kr.

1) (105.000 kr. - 93.400 kr.) = 11.600 kr. De 93.400 kr. udgøres af egen beløbsgrænse plus uudnyttet beløbsgrænse fra ægtefællen.

Det vil sige, at 11.600 kr. ville blive beskattet med 43 pct. De 11.600 kr. som overstiger progressionsgrænsen for aktieindkomst kan derfor overføres til beskatning som kapitalindkomst. Det er dog en forudsætning for overførslen, at beløbet på 11.600 kr. beskattes lavere som kapitalindkomst, hvilket er tilfældet ved negativ nettokapitalindkomst eller hvis beløbet kan rummes i den kapitalindkomst, som kun beskattes med bundskattesatsen samt sundhedsbidrag (for 2006 og tidligere år amtsskat) og kommune- og kirkeskat.

Eksempel 2 - korrektion af den aktieindkomst, som beskattes med 43 pct. (negativ aktieindkomst) - ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 stk. 3.

En ugift skattepligtig. Der afstås aktier i 2008. Progressionsgrænsen for aktieindkomst i 2008 er 46.700 kr.

Gevinst (under overgangsreglen)

50.000 kr.

Tab på unoterede aktier (ikke overgangsreglen)

- 80.000 kr.

Samlet aktieindkomst

- 30.000 kr.

Aktieindkomst uden medregning af gevinst under overgangsreglen

- 80.000 kr.

Uden medregning af gevinst under overgangsreglen ville der således blive beregnet en negativ skat med 43 pct. af 33.300 kr. (80.000 kr. - 46.700 kr.). Det beløb, der beregnes negativ skat af med en sats på 43 pct. forhøjes derfor med 33.300 kr. fra 0 kr. til 33.300 kr. Det er dog en forudsætning for overførslen, at beløbet på de 33.300 kr. beskattes lavere som kapitalindkomst, hvilket er tilfældet ved negativ nettokapitalindkomst eller hvis beløbet kan rummes i den kapitalindkomst, som kun beskattes med bundskattesatsen samt sundhedsbidrag (for 2006 og tidligere år amtsskat) og kommune- og kirkeskat.

Eksempel 3 - som eksempel 2, blot er såvel gevinst og tab knyttet til børsnoterede aktier

En ugift skattepligtig. Der afstås aktier i 2008. Progressionsgrænsen for aktieindkomst i 2008 er 46.700 kr.

Gevinst på børsnoterede aktier (under overgangsreglen)

50.000 kr.

Tab på børsnoterede aktier (ikke overgangsreglen)

- 80.000 kr.

Samlet aktieindkomst på grund af fradragsbegrænsning

0 kr.

Tab til fremførsel til senere indkomstår

- 30.000 kr.

Aktieindkomst uden medregning af gevinst under overgangsreglen (samlet aktieindkomst nedsat med gevinst omfattet af overgangsreglen)

- 50.000 kr.

Der ville således blive beregnet en negativ skat med 43 pct. af 3.300 kr. (50.000 kr. - 46.700 kr.). Det beløb, der beregnes negativ skat af med en sats på 43 pct. forhøjes derfor med 3.300 kr. Det er dog en forudsætning for overførslen, at beløbet på de 3.300 kr. beskattes lavere som kapitalindkomst, hvilket er tilfældet ved negativ nettokapitalindkomst eller hvis beløbet kan rummes i den kapitalindkomst, som kun beskattes med bundskattesatsen samt sundhedsbidrag (for 2006 og tidligere år amtsskat) og kommune- og kirkeskat.

Tabet til fremførsel til senere år ændres ikke. Det vil fortsat udgøre 30.000 kr.

Eksempel 4 - kombination af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 45 stk. 2 og 3.

En ugift skattepligtig. Der afstås aktier i 2008. Progressionsgrænsen for aktieindkomst i 2008 er 46.700 kr.

Gevinst (under overgangsreglen)

100.000 kr.

Tab på unoterede aktier (ikke overgangsreglen)

- 52.000 kr.

Samlet aktieindkomst

48.000 kr.

Ad stk. 2

Aktieindkomst over progressionsgrænsen (48.000 kr. - 46.700 kr.)

1.300 kr.

Det vil sige, at 1.300 kr. ville blive beskattet med 43 pct. De 1.300 kr. som overstiger progressionsgrænsen for aktieindkomst kan derfor overføres til beskatning som kapitalindkomst. Det er dog en forudsætning for overførslen, at beløbet på 1.300 kr. beskattes lavere som kapitalindkomst, hvilket er tilfældet ved negativ nettokapitalindkomst eller hvis beløbet kan rummes i den kapitalindkomst, som kun beskattes med bundskattesatsen samt sundhedsbidrag (for 2006 og tidligere år amtsskat) og kommune- og kirkeskat.

Ad stk. 3

Aktieindkomsten uden medregning af gevinst under overgangsreglen

- 52.000 kr.

Der ville således blive beregnet en negativ skat med en sats på 43 pct. af 5.300 kr. (52.000 - 46.700 kr.). Det beløb, der beregnes negativ skat af med satsen på 43 pct. korrigeres derfor med 5.300 kr. fra 0 kr. til 5.300 kr.

Kapitalindkomsten forhøjes samtidig med 6.600 kr. Dvs. med 1.300 kr. (korrektion efter stk. 2) plus 5.300 kr. (korrektion efter stk. 3). Korrektionerne forudsætter, at beløbene beskattes lavere som kapitalindkomst, hvilket er tilfældet ved negativ nettokapitalindkomst eller hvis beløbene kan rummes i den kapitalindkomst, som kun beskattes med bundskattesatsen samt sundhedsbidrag (for 2006 og tidligere år amtsskat) og kommune- og kirkeskat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.