Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.G.8.2 Den skattemæssige behandling af næringsaktier

For næringsaktier skal fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden hensyn til ejertidens længde. Fortjenester og tab medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 3 stk. 1.

Udbytter på næringsaktier beskattes også som personlig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4, stk. 5.

Fortjeneste eller tab på næringsaktier opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den del af den samlede anskaffelsessum for aktierne i hvert enkelt selskab, der efter en forholdsmæssig fordeling falder på de afståede aktier (realisationsprincippet). Anvendes realisationsprincippet, opgøres fortjeneste eller tab efter gennemsnitsmetoden i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 26. >Se nedenfor vedrørende ændrede regler med virkning fra og med indkomståret 2010, jf. nedenfor.<

Der henvises endvidere til bek. nr. 855 af 2. august 2006.

Lagerprincippet

Den skattepligtige kan dog i stedet én gang for alle vælge at medregne urealiseret fortjeneste eller tab på beholdningen af aktier til den skattepligtige indkomst (lagerprincippet), jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 2. Der er ikke mulighed for at gå tilbage til realisationsprincippet, hvis lagerprincippet er valgt. >Se nedenfor vedrørende vedrørende ændrede regler fra og med indkomståret 2010.<

Overgangsregler vederlagsnæringsaktier

For vederlagsnæringsaktier skal selskaber m.v., der har anvendt lagerprincippet foretage en opgørelse af gevinst og tab pr. 31. december 2005, idet handelsværdien den 31. december 2005 træder i stedet for handelsværdien ved indkomstårets slutning. Handelsværdien pr. 31. december 2005 anvendes som anskaffelsessum ved opgørelse af gevinst eller tab ved en skattepligtig afståelse af aktierne den 1. januar 2006 eller senere, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 46 stk. 14 (vedr. personer) og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 43 stk. 6 (vedr. selskaber).

Investeringsforeningsbeviser

Såfremt den skattepligtige er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 1, skal fortjeneste og tab på alle den skattepligtiges investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeningsbeviser medregnes i den skattepligtiges indkomst jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 3. Fortjeneste og tab medregnes efter lagerprincippet, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23, stk. 4.

Tabsfradragsbegrænsning

For selskaber m.v. kan tab kun fratrækkes i det omfang, tabet overstiger summen af de modtagne udbytter af de pågældende aktier, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 2. Formålet hermed er at forhindre, at selskaber, der har modtaget skattefrit udbytte, efterfølgende sælger aktien med tab og derved opnår at få fradrag for kursfaldet på aktien svarende til den skattefri udlodning. I forhold til afståelser før 1. januar 2006 er der tale om en skærpelse, således at der også indtræder begrænsning for tab, hvor skattefriheden af udbyttet beror på en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Til det skattefri udbytte medregnes også de 34 pct. af modtagne udbytter, der ifølge selskabsskattelovens § 13 stk. 3 er skattefri for selskaber m.v. >(til og med udgangen af kalenderåret 2009, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009).< Ifølge selskabsskattelovens § 13 stk. 3 beskattes udbytte af næringsaktier fuldt ud, og sidstnævnte regel har derfor for næringsaktier kun betydning i tilfælde, hvor anlægsaktier er overgået til at blive næringsaktier.

Til udbytte fra det aktietabsgivende selskab medregnes ethvert tilskud og udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det aktietabsgivende selskab og koncernselskaber, som det aktietabsgivende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det aktietabsgivende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Denne regel er indsat i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17 stk. 2 ved lov nr. 343 af 18. april 2007 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2007 eller senere. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens § 31 C.

I tilfælde, omfattet af de ved lov nr. 344 af 18. april 2007 foretagne tilføjelser til ligningslovens §§ 16 A eller 16 B, jf. afsnit S.G.4.1 Afståelse efter en ejertid på mindre end 3 år, kan tab ikke fradrages, hvis selskabet m.v. ejer aktier i det pågældende selskab efter afståelsen. Sådanne tab tillægges anskaffelsessummen for selskabets resterende aktier i det pågældende selskab, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17 stk. 2 (som ændret ved lov nr. 344 af 18. april 2007). Denne lovændring har virkning for aktier, der afstås den 2. marts 2007 eller senere.

Se endvidere SKM2006.494.VLR, hvor en bank blev anset forpligtet til at modregne skattefri udbytter i det årlige tab efter dagældende ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 3 stk. 2 og 3 samt § 6 stk. 6.

Nye regler fra 2010

>Ifølge lov nr. 525 af 12. juni 2009 skal selskaber fremover anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på bl.a. næringsaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 23 stk. 5 i den formulering, der er fastsat i § 1 nr. 31 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Lovændringen har virkning fra og med indkomståret 2010. I samme lovs § 22 stk. 11 er det fastsat, at anskaffelsessummen for aktierne skal anvendes som værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 ved ændring af realisationsprincippet til lagerprincippet på næringsaktier. Der er ikke lovhjemmel til at vælge at anvende realisationsprincippet.
<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.