Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.12.4 Eftergivelse af skat af udbytte fra selskaber efter FBL § 11, stk. 2, jf. SEL § 17, stk. 2-4

Lempelse i moder-/datterselskabsforhold

Hvis en dansk moderfond modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 1, nr. 2, nedsættes den udbyttemodtagende fonds, moderfondens, skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11, stk. 2, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 2 (lempelse ved beskatning af udbytte i moder-/datterselskabsforhold), der er indsat i selskabsskatteloven ved lov nr. 1375 af 20. december 2004.

Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab, datterselskabet, og ethvert datterselskab på lavere niveau har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderfonden, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11, stk. 2, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 2. Det er en betingelse, at den udbyttemodtagende fond, moderfonden, på ethvert niveau ejer mindst 20 pct. (ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006) og mindst 15 pct. (ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 >og mindst 10 % ved udbytteudlodning i kalenderår 2009<) af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11, stk. 2, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 2.

>

Fra og med indkomståret 2010 er det ikke længere et krav, at fonden har ejet aktierne i en sammenhængende periode på et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.

<

Lempelse uden for moder-/datterselskabsforhold

Såfremt en fond modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 13, stk. 1, nr. 2, eller stk. 3, eller af SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 2 (beskrevet ovenfor om lempelse ved beskatning af udbytte i moder-/datterselskabsforhold), kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning eftergive den udbyttemodtagende fond en del af skatten, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11, stk. 2, der henviser til SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 3 (lempelse ved beskatning af udbytte uden for moder-/datterselskabsforhold).

Det beløb, som kan eftergives, udgør maksimalt det beløb, hvormed summen af det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og det beløb, som den udbyttemodtagende fond har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten, overstiger summen af de beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende selskab og den udbyttemodtagende fond, såfremt det udbyttegivende selskab skulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst. Såfremt der er indgået en DBO med den stat, hvor det udbyttegivende selskab er hjemmehørende, kan der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives efter stk. 3, indregnes større skattebeløb end de, som den pågældende stat efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 11, stk. 2, der henviser til SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 4.

Eksempel 1:
Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab Indkomst (udenlandske regler) 100,0
Skat 10 pct. 10,0 10,0
Udbytte 90,0
Fond/forening Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 90,0 4,5
Udbytte medregnes ved beskatning med 90,0
25 pct. af 90,0 22,5
Credit for udbytteskat i udlandet 4,5 18,0
I alt skat 32,5

Ved beskatning af selskabet her i landet:

Selskab Indkomst (danske regler) 100,00
Skat 25 pct. 25,00 25,00
Udbytte 75,00
Fond/forening Udbytte medregnes ved beskatning med 100 pct.
Skat 25 pct. af 75,0 18,75 18,75
I alt skat 43,75

Da den samlede beskatning i det udbyttegivende udenlandske selskab af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og af udbyttet hos den danske fond/forening ikke overstiger den beskatning, der ville være sket i det udbyttegivende selskab og hos fonden/foreningen, såfremt det udbyttegivende selskab skulle beskattes her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst, gives der i dette tilfælde ikke lempelse.

Eksempel 2:
Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab Indkomst (udenlandske regler) 100,00
Skat 33 pct. 33,00 33,00
Udbytte 67,00
Fond/forening Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 67,0 3,40
Udbytte medregnes ved beskatning med 67,0
Skat i Danmark 25 pct. af 67,0 16,75
Credit for udbytteskat i udlandet 3,40 13,35
I alt skat 49,75

Den beskatning, der ville være sket i det udbyttegivende selskab og hos fonden/foreningen, såfremt det udbyttegivende selskab skulle beskattes her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst, er lige som i eksempel 1 på 43,75. Lempelsen bliver derfor på 49,75 - 43,75 eller i alt 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.