Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.20.2 Skattefri fusion

Fonde og foreninger kan under visse betingelser fusionere skattefrit.

Ifølge FUL (fusionsskatteloven) § 14 c, finder bestemmelserne i fusionsskattelovens kap. 1 tilsvarende anvendelse, i det omfang de er anvendelige:

  1. Ved fusion af fonde omfattet af fondsbeskatningsloven.
  2. Når en fond omfattet af fondsbeskatningsloven fusionerer med et datterselskab, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, og den modtagende fond besidder samtlige aktier eller anparter i det indskydende selskab.
  3. Ved fusion af foreninger omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 2 eller 3.

For så vidt angår fusion af fonde omfattet af fondsbeskatningsloven sondres der ikke mellem fonde omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og fonde omfattet af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 4. Der sondres heller ikke mellem erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.

FL §§ 32 og 33 og EFL §§ 48-50 indeholder de materielle regler om fusion af fonde.

En fusion forudsætter vedtægtsændringer, og disse skal godkendes af fondsmyndigheden. Reglerne om ændringer af fondes vedtægter findes i FL kap. 9 og i EFL kap. 9.

Fusion af erhvervsdrivende fonde

Ved fusion af erhvervsdrivende fonde finder reglerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om opløsning af erhversdrivende fonde,jf. bekendtgørelse nr. 249 af 23. marts 2006, anvendelse. Det følger af opløsningsbekendtgørelsens § 13, at en fond kan opløses uden likvidation ved overdragelse af fondens aktiver og gæld som helhed til en bestående fond eller ved sammenslutning af flere fonde til en ny fond.

Opløsningsbekendtgørelsen tillader også, at en moderfond kan overtage et datterselskab (aktie- eller anpartsselskab) på betingelse af, at fonden overtager datterselskabets aktiver og gæld som helhed, således at selskabet opløses uden likvidation, jf. opløsningsbekendtgørelsen § 21, stk. 1.

Fusion af erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde

Ved fusion af en erhvervsdrivende og en ikke-erhvervsdrivende fond finder ovennævnte bekendtgørelse ikke umiddelbart anvendelse, dvs. at det er fondsmyndigheden, der fastsætter betingelserne for den konkrete fusion. Ofte aftales det mellem fondsmyndighederne at anvende principperne i bekendtgørelsen.

I en afgørelse, jf. TfS 1994, 320 LR, har Ligningsrådet behandlet spørgsmålet, om hvorvidt en fusion af to fonde i henhold til FUL (fusionsskatteloven) § 14 c, stk. 1, nr. 1, kunne gennemføres uden beskatning, selv om fusionen efter tilladelse fra fondsmyndighederne skulle gennemføres ved, at den indskydende fonds egenkapital - dvs. både den disponible og bundne kapital - overførtes til den disponible kapital i den modtagende fond. Det var oplyst, at den indskydende fond ikke havde modtaget gaver til udvidelse af den bundne kapital og derfor ikke havde fået fritagelse for beskatning af gaver efter fondsbeskatningslovens regler. Ligningsrådet bemærkede, at det grundlæggende spørgsmål om placering af den indskydende fonds egenkapital bør fastlægges af fondsmyndighederne i forbindelse med disse myndigheders godkendelse af sammenlægningen. Ligningsrådet fandt, at en eventuel tilladelse fra fondsmyndighederne til, at den bundne del af den indskydende fonds kapital overføres til den modtagende fonds disponible kapital, ikke var til hinder for anvendelse af fusionsskattelovens regler, idet overførslen ikke havde skattemæssig betydning.

Det følger af FUL (fusionsskatteloven) § 14 c, at reglerne i fusionsskattelovens kap. 1 skal finde anvendelse, hvis de er anvendelige.

Bestemmelserne i FUL (fusionsskatteloven) §§ 2, 9 og 11 vil ikke være anvendelige ved fusion af fonde og ved fusion af en fond og et datterselskab. Disse bestemmelser kan derimod være relevante ved fusioner mellem foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

Fusion af foreninger

Der kan ske fusion af brancheforeninger og af arbejdsmarkedssammenslutninger og mellem brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger. Fusion af faglige foreninger kræver ikke godkendelse. Vedtægtsændringer skal dog indsendes sammen med selvangivelsen, jf. FL § 48, stk. 2.

I et bindende svar fra Skatterådet offentliggjort som SKM2007.256.SR. blev FUL (fusionsskatteloven) § 14 c, nr. 3 fortolket. Skatterådet konkluderede, at udover, at det ville være muligt for to arbejdsgiverforeninger at fusionere skattefrit, ligesom to brancheforeninger ville kunne fusionere, så indeholdt bestemmelsen også hjemmel til at to arbejdsgiverforeninger og en brancheforening kunne fusionere efter reglerne om skattefri fusion.

Fusion af fonde og foreninger undtaget fra fondsbeskatningsloven

Visse fusioner vil fortsat alene kunne gennemføres som skattepligtige fusioner. Fonde, der ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven, fordi de ikke opfylder fondslovenes kapitalkrav, kan ikke benytte reglerne i fusionsskatteloven, jf. dog nedenfor f.s.v.a. visse feriefonde. Fonde, der generelt eller efter særlig bestemmelse er undtaget fra fondslovene, jf. FL § 1, stk. 2 og 3, og EFL § 1, stk. 4 og 5, kan heller ikke benytte reglerne i fusionsskatteloven. Er den ene af de fusionerende enheder eller begge skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, kan fusion alene gennemføres som en skattepligtig fusion.

Der kan heller ikke ske skattefri fusion af en fond og en forening.

Feriefonde under tilsyn

Fonde, som i medfør af ferieloven administrerer uhævet feriegodtgørelse indenfor feriefondens område, har som hovedregel til formål, at opkøbe og udleje feriehuse til de ansatte i kommunerne. Disse feriefonde ejer derfor i vidt omfang fast ejendom. Feriefondene er undergivet tilsyn af Arbejdsdirektoratet og er derfor blevet undtaget fra fondslovene og dermed FBL (fondsbeskatningsloven). Feriefondene er således omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Sammenlægningen af kommuner, som følge af kommunalreformen, medfører, at også de lokale feriefonde fusioneres eller spaltes. Ved lov nr. 514 af 7. juni 2006 er der i fusionsskatelovens § 14c, stk. 1, nr. 4 indsat følgende bestemmelse:

Ved fusion og spaltning af kommunale/amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker i medfør af kommunalreformen.

Feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, kan derfor også fusionere skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven.

For at feriefonde omrettet i henhold til ferieloven kan fusionere m.v. skattefrit, skal følgende betingelser dog være opfyldt:

  • Fusionen m.v. skal være en konsekvens af kommunalreformen
  • Fusionen skal ske 1/1-2006 eller senere
  • Fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for den modtagne fonds regnskabsår

Meddelse om fusion skal være SKAT i hænde senest en måned efter den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.