Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.H.8 Overgang til anden form for skattepligt

FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2-4, henviser til SEL (selskabsskatteloven) §§ 5 A.5 B.5 C og 5 D om overgang fra en beskatningsform til en anden. Det bemærkes, at reglerne i SEL (selskabsskatteloven) §§ 5 A.5 B.5 C og 5 D, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2-4, kun finder anvendelse, hvor ændringen ikke medfører likvidation efterfulgt af nystiftelse, se nærmere afsnit S.B.3 Overgang fra en beskatningsform til en anden.

Overgang til fondsbeskatning

Ved ændringer i en fond eller forening, som beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2 a eller 3 a-6, hvilke ændringer bevirker, at fonden eller foreningen for fremtiden skal beskattes efter fondsbeskatningslovens regler, vil beskatningen efter fondsbeskatningsloven først finde sted med virkning fra og med det indkomstår, der efterfølger det indkomstår, hvori ændringen finder sted, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt. At overgangen til skattepligt efter fondsbeskatningsloven først får virkning fra dette tidspunkt har hidtil fremgået af henvisningen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt., til bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 1. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 6, nr. 1, blev FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt., ændret, således at gældende ret i stedet for at fremgå af en krydshenvisning til SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 1, nu fremgår direkte af FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt. En overgang til beskatning efter fondsbeskatningsloven kan f.eks. være tilfældet, såfremt aktivmassen for en fond omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, stiger i værdi, således at værdien kommer op over 250.000 kr.

Overgang til beskatning efter andre bestemmelser i FBL (fondsbeskatningsloven) end hidtil

Hvor en fond eller en forening overgår fra at være omfattet af skattepligt efter en bestemmelse i fondsbeskatningsloven, f.eks. § 1, nr. 2, til at være omfattet af en anden bestemmelse i loven, f.eks. § 1, nr. 3, vil overgangen ligeledes først få virkning fra og med det indkomstår, der efterfølger det indkomstår, hvori ændringen finder sted, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2. 2. pkt. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 6, nr. 1.

Overgang til aktieselskabsbeskatning

Ved ændringer i en fond eller forening, som beskattes efter fondsbeskatningsloven, hvilke ændringer bevirker, at fonden eller foreningen for fremtiden skal beskattes efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2 a eller 3 a-5 b (aktieselskabsbeskatning), vil beskatningen efter selskabsskatteloven først finde sted med virkning fra og med det indkomstår, der efterfølger det indkomstår, hvori ændringen finder sted, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt. At overgangen til skattepligt efter selskabsskatteloven først får virkning fra dette tidspunkt har hidtil fremgået af henvisningen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt., til bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 1. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 6, nr. 1, blev FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt., ændret, således at gældende ret i stedet for at fremgå af en krydshenvisning til SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 1, nu fremgår direkte af FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 1. pkt.

Overgang til foreningsbeskatning

Ved overgang fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, vil overgangen være omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 5, således at der skal ske ophørsbeskatning. Der henvises til afsnit S.H.7 Skattepligtens ophør.

Succession

Ved ændringer, der bevirker overgang fra SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3a-6 til beskatning efter fondsbeskatningsloven, succederer fonden m.v. i de anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter og formål, hvortil formuegoderne oprindeligt var anskaffet, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 3. pkt., jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 2. Der skal i den situation ikke ske ophørsbeskatning, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5.

Successionsbestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 5 C, stk. 2, gælder også ved ændringer i en fond eller forening, der bevirker, at beskatning fremover skal ske efter andre regler i fondsbeskatningsloven end hidtil, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 4. pkt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en arbejdsmarkedssammenslutning ændrer status til en brancheforening eller omvendt. De skattemæssige konsekvenser ved en sådan overgang indtræder ved udløbet af det indkomstår, hvori overgangen er sket, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 2. pkt., der er omtalt ovenfor.

Ved overgang til fondsbeskatning eller til aktieselskabsbeskatning, således som nævnt ovenfor, finder FBL (fondsbeskatningsloven) § 22 om femårsfristen til at benytte henlæggelser foretaget af en fond eller forening efter SEL (selskabsskatteloven) § 3, stk. 3, i øvrigt tilsvarende anvendelse, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2, 6. pkt.

Indgangsværdier

For de aktiver og passiver, der ikke hidtil har været undergivet beskatning, og hvor der således ikke kan ske succession, finder indgangsværdierne i SEL (selskabsskatteloven) § 5 D, stk. 2-10 anvendelse. For så vidt angår afskrivninger, herunder genvundne afskrivninger, goodwill og andre immaterial rettigheder, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5 D, stk. 5 og 6 henvises i den forbindelse til afsnit E.C Skattemæssige afskrivninger, mens der for så vidt angår kapitalgevinster, dvs. fast ejendom, aktier og kursgevinster, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 5 D, stk. 8-10, henvises til afsnit E.J.2 Beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven (fast ejendom), afsnit S.G.1 Området for aktieavancebeskatning-S.G.6. (aktier) og endelig afsnit S.C.1.2.2 Rekonstruktion af selskaber (kursgevinster).

Andelsbeskatning

Overgang fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, dvs. til andelsbeskatning, sidestilles med opløsning, jf. henvisningen i FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 3, til SEL (selskabsskatteloven) § 5 A.I Selvangivelsespligt og oplysningspligt praksis vil en sådan overgang formentlig kun være relevant for faglige foreninger.

Såfremt en fond eller forening overgår fra beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, til beskatning efter fondsbeskatningsloven, finder SEL (selskabsskatteloven) § 5 B, stk. 1, tilsvarende anvendelse, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 4. Beskatning efter fondsbeskatningsloven får således først virkning fra udløbet af det indkomstår, hvori ændringen er indtruffet. SEL (selskabsskatteloven) § 5 D finder tilsvarende anvendelse.

Indtræden og udtræden af fondsbeskatningsloven

Da det bl.a. afhænger af aktivmassens værdi, om en fond er omfattet af fondsloven eller ej, og dermed også om den er omfattet af fondsbeskatningsloven, kan den situation opstå, at fonden i princippet kan gå ud og ind af fondsbeskatningsloven flere gange inden for samme indkomstår afhængig af f.eks. kursudsvingene.

De ovenfor omtalte overgangsregler medfører dog, at fonden først vil indtræde eller genindtræde i fondsbeskatningsloven med virkning fra det efterfølgende indkomstår. Fonden vil således ikke opleve, at den skattemæssigt i løbet af året skiftevis vil være omfattet af fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. Der vil endvidere kun kunne ske ophørsbeskatning i medfør af SEL (selskabsskatteloven) § 5 én gang i løbet af indkomståret.

Ledelsens sæde

Såfremt ledelsens sæde flyttes her til landet, og fonden derfor bliver skattepligtig til Danmark i medfør af FBL (fondsbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 4, finder bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 4 A tilsvarende anvendelse, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 5 samt afsnit S.H.4.2 Udenlandske fonde og andre selvejende institutioner, hvis ledelse har sæde her i landet. Aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses efter SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 1, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. For afskrivningsberettigede aktiver er der i SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 2, indsat særlige regler for fastsættelse af indgangsværdier. Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til den faktiske anskaffelsessum, og de anses for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil tilflytningstidspunktet. Ved beregningen af afskrivningerne indtil tilflytningstidspunktet anvendes de danske afskrivningsregler på dette tidspunkt.

Ophører skattepligten, fordi ledelsens sæde flyttes til udlandet, Grønland eller Færøerne, finder bestemmelserne om opløsning, overgang til beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, eller undtagelse fra beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 3 og ophør af skattepligt i SEL (selskabsskatteloven) § 5 tilsvarende anvendelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.