Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.I.2.5.2 Indholdet af dokumentationen

  S.I.2.7 beskriver fem metoder til at fastsætte armslængdepriser for kontrollerede transaktioner. Metoderne anvender data vedrørende sammenlignelige uafhængige transaktioner for at fastsætte armslængdeprisen for en kontrolleret transaktion. Der kan enten være tale om at finde selve prisen på sammenlignelige transaktioner som grundlag for prisfastsættelsen af transaktionerne, eller armslængdeprisen kan bestemmes via sammenlignelige transaktioners brutto- eller nettoavance. Arten af transaktionerne samt hvilke sammenlignelige data, som kan findes, danner udgangspunktet for valget af den mest optimale af prisfastsættelsesmetoderne. Valget af prisfastsættelsesmetode beskrives og begrundes. Metoderne beskrives nærmere i afsnit S.I.2.7.2 Metoder til fastsættelse af armslængdepriser og -vilkår.

  Ifølge SKL (skattekontrolloven) § 3 B, stk. 5, 2. pkt., skal en dokumentation være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, dvs. på armslængdevilkår.

  Med virkning for kontrollerede transaktioner, som foretages i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2006 eller senere, er kravene til dokumentationens indhold beskrevet i transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen. Endvidere er der i vejledningen "Transfer pricing; Kontrollerede transaktioner; Dokumentationspligt" fra februar 2006 givet en fortolkning af, og vejledning i, kravene i bekendtgørelsen. I vejledningen er endvidere beskrevet, hvem der er omfattet af dokumentationspligten.

  Ifølge transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen skal en dokumentation indeholde de nedenfor beskrevne elementer. Det er ikke en betingelse, at dokumentationen følger den nedenfor beskrevne struktur, og omfanget af de nævnte beskrivelser, analyser mv. afhænger af omfanget og kompleksiteten af virksomheden og de kontrollerede transaktioner, jf. bekendtgørelsen § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2.

  For uvæsentlige transaktioner skal imidlertid alene angives de typer af transaktioner, som den skattepligtige har vurderet som uvæsentlige, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. I stk. 2 angives, at transaktioner anses for uvæsentlige, når der er tale om enkeltstående transaktioner af et beskedent økonomisk omfang.

  Dokumentationen skal ifølge transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen indeholde følgende elementer:

  Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse, som giver SKAT et overblik over koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Denne beskrivelse skal, jf. stk. 2, indeholde:

  1. En beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder angivelse af koncernenhedernes geografiske placering.
  2. En beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder angivelse af den primære forretningsmæssige aktivitet for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.
  3. En oversigt der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.
  4. En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, en beskrivelse af eventuelle omstruktureringer og skift i væsentlige funktioner og risici, samt en forklaring på eventuelle underskud.
  5. En kort beskrivelse af branchemæssige forhold for koncernen, herunder angivelse af de væsentligste konkurrencemæssige parametre.

  I bekendtgørelsens § 5, stk. 1, er krævet en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner. Flere transaktioner kan aggregeres og beskrives under et, men det skal i så fald beskrives, hvilke transaktioner som er aggregeret, jf. stk. 2.

  De kontrollerede transaktioner skal identificeres med hensyn til, hvor meget der er overdraget og mellem hvilke forbundne parter (jf. stk. 3), og alle transaktioner skal endvidere (jf. stk. 4) beskrives i forhold til de sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet i OECD's retningslinier:

  1. Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver m.v) egenskaber.
  2. En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici).
  3. Kontraktsvilkår.
  4. Økonomiske omstændigheder.
  5. Forretningsstrategier.

  Se nærmere om OECD's retninglinier i afsnit S.I.2.7 OECD's retningslinier.

  Endvidere skal eventuelle omkostningsfordelingsaftaler beskrives, jf. stk. 5, og hvis andre forhold konkret vurderes af betydning for en armslængdevurdering, skal disse ifølge stk. 6 ligeledes beskrives.

  Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse, som sammen med beskrivelserne i bekendtgørelsens §§ 4-5 kan danne grundlag for en vurdering af, om principperne for prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

  Sammenlignelighedsanalysen skal indeholde en beskrivelse af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner. Endvidere skal der redegøres for, hvorfor prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, herunder en redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner og begrundelse for valg af metode. Dette følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 2. OECD's metoder til fastsættelse af armslængdepriser er beskrevet i afsnit S.I.2.7.2 Metoder til fastsættelse af armslængdepriser og -vilkår.

  I bekendtgørelsens § 6, stk. 3, er angivet de transaktioner, som skal søges anvendt som sammenlignelighedsgrundlag ved prisfastsættelsen. Det drejer sig om den skattepligtiges egne transaktioner med uafhængige parter, samt transaktioner mellem uafhængige parter og herunder andre forbundne parters transaktioner med uafhængige parter. Det skal endvidere i dokumentationen angives, hvilke mulige sammenlignelige uafhængige transaktioner, som virksomheden har fravalgt, samt begrundelsen for fravalget.

  Den skattepligtige er ikke forpligtet til at udarbejde databaseundersøgelser, men hvis databaseundersøgelser alligevel er udarbejdet, skal disse vedlægges dokumentationen, jf. § 6, stk. 4 i bekendtgørelsen.

  Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for implementeringen af prisfastsættelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Formålet med implementeringen er at sætte SKAT i stand til at vurdere, om de valgte metoder er anvendt korrekt.

  Dokumentationen skal ifølge bekendtgørelsens § 7, stk. 2, endvidere specificere, i hvilket omfang den skattepligtige eller forbundne parter har foretaget efterfølgende justeringer af priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner i Danmark eller i udlandet.

  Som et sidste punkt skal dokumentationen efter bekendtgørelsens § 8, stk. 1, indeholde en liste over eventuelle skriftlige aftaler vedrørende de kontrollerede transaktioner. Endvidere skal dokumentationen ifølge § 8, stk. 2, indeholde kopi af eventuelle skriftlige aftaler, som den skattepligtige eller forbundne parter har indgået med myndigheder i andre lande vedrørende kontrollerede transaktioner. Dette gælder både aftaler med bagudrettet og fremadrettet virkning. Dog skal der ikke indsendes kopi af aftaler, som de danske skattemyndigheder er part i.

  SKAT kan efter bekendtgørelsens § 9 anmode om supplerende oplysninger og materiale i løbet af en skattekontrol, herunder at der udarbejdes supplerende materiale. Der kan kun anmodes om materiale, som anses for relevant for en armslængdevurdering, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af dokumentationsmaterialet.

  SKAT kan endvidere under en skattekontrol anmode den skattepligtige om at udarbejde databaseundersøgelse, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1. En databaseundersøgelse skal efter § 10, stk. 3, i så fald indeholde:

  1. Identifikation af transaktion(er) der testes og anvendt prisfastsættelsesmetode.
  2. Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.
  3. Forklaring for brug af justeringer og interval.
  4. Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt.

  Den skattepligtige skal gives en frist på mellem 60 og 90 dage til at udarbejde databaseundersøgelsen, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 4. SKAT kan anmode om supplerende oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af databaseundersøgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9.

  Den skattepligtige kan efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, vælge at udarbejde dokumentationen som en EU transfer pricing-dokumentation. I så fald skal beskrivelserne i bekendtgørelsens §§ 4-8 være indeholdt i EU transfer pricing-dokumentationen som en del af enten fællesdokumentationen eller den landespecifikke dokumentation.

  Hvis stater udenfor EU har aftalt fælles retninglinier om transfer pricing-dokumentation, kan den skattepligtige vælge at udarbejde dokumentationen efter disse fælles retninglinier, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2. Det bekendtgøres, hvilke fælles retningslinier der kan finde anvendelse.

  Indtil videre er SKAT kun bekendt med, at landene i Pacific Association of Tax Administrators (PATA - Australien, USA, Canada og Japan) har udarbejdet en "Transfer Pricing Documentation Package", jf. bekendtgørelse nr. 582 af 5. juni 2006.

  Tavshedspligt

  SKAT må kun kræve de nødvendige oplysninger og skal endvidere sikre, at virksomhederne ikke risikerer forretningshemmeligheder offentliggjort i forbindelse med deres opfyldelse af dokumentationspligten. I Danmark er virksomhederne beskyttet af de almindelige forvaltningsretlige regler om tavshedspligt samt af SFL (skatteforvaltningsloven) § 17.

  Opbevaringspligt

  Skatteydere skal opbevare dokumentationen i minimum 5 år, jf. lov nr. 1006 af 23. december 1998 (bogføringsloven).

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
  Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

  Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
   A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.