Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.I.4 Beskæring af rentefradrag (renteloft)

SEL (selskabsskatteloven) § 11 B indfører et renteloft. Renteloftet er udformet som en variant af tynd kapitaliseringsregler, der fjerner fradrag for gæld, som overstiger den skattemæssige værdi af aktiverne. Til forskel fra de gældende regler om tynd kapitalisering omfatter rentebeskæringen al gæld - også til uafhængige långivere. Aktivernes værdi opgøres på grundlag af skattemæssige værdier og aktier medregnes ikke bortset fra 20 pct. af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske koncernselskaber. Der fastsættes årligt en standardrente der for 2009 er på 6,5 pct. (For 2007 var den 6,5 pct. og for 2008 7,0 pct.)

Bestemmelsen gælder for de selskaber, der er skattepligtige efter § 1, stk.1, nr. 1- 2 a, 2 d-g, 3 a-6, § 2, stk. 1, litra a og b, eller KULBR § 21, stk. 4. Alle selskaber, der undergives almindelig selskabsbeskatning (i modsætning til de kooperationsbeskattede, som har særlige regler), er således omfattet af bestemmelsen.

Dette medfører, at såvel fuldt skattepligtige selskaber, herunder kapitalselskaber med ledelsens sæde i Danmark, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 6, som faste driftssteder og faste ejendomme tilhørende udenlandske selskaber er omfattet af bestemmelsen. Udenlandske selskaber, der er omfattet af international sambeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, vil ligeledes være omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen omfatter derimod hverken udenlandske datterselskaber, der omfattes af SEL (selskabsskatteloven) § 32, eller udenlandske datterselskaber, der omfattes af skyggesambeskatning efter § 15, stk. 8-9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Beskæringen af fradragsretten for renteudgifter og kurstab mv. sker ved, at selskaber mv. alene kan fradrage nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en standardforrentningssats (standardrenten). Nettofinansieringsudgifter defineres i stk. 4. Selskabernes aktiver opgøres i medfør af stk. 5 og 6 som udgangspunkt på grundlag af de skattemæssige værdier, og værdien af aktier medregnes ikke bortset fra 20 pct. af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske koncernselskaber. Standardrenten fastsættes årligt i medfør af stk. 2. Rentebeskæringen skal dog maksimalt kunne nedbringe indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 20 mio. kr. i 2007 niveau. Grundbeløbet reguleres efter bestemmelserne i stk. 3, og udgjorde for 2008 20,6 mio. kr. mens det for 2009 udgør 21,3 mio. kr. >Med virkning fra indkomståret 2010 opjusteres grundbeløbet til 21.300.000 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres fra og med indkomståret 2010 efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.000.<

Selskaber, som indgår i en national eller international sambeskatning, opgør koncernens nettofinansieringsudgifter og den samlede værdi af aktiverne samlet, ligesom grundbeløbet på 21,3 mio. kr. (reguleret) gælder samlet for de sambeskattede selskaber, jf. stk. 8.

I SKM2008.240.DEP har Skatteministeriet kommenteret en henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.), herunder vedrørende beskæring af rentefradrag efter SEL (selskabsskatteloven) § 11 B.

Ikrafttræden

SEL (selskabsskatteloven) § 11B har virkning for nettofinansieringsudgifter, der vedrører perioden fra og med den 1. juli 2007.

For indkomståret 2007 finder SEL (selskabsskatteloven) § 11B, stk. 7, tilsvarende anvendelse på perioden fra den 1. juli til udløbet af indkomståret. Størrelsen af renteloftet og grundbeløbet på 20 mio. kr. skal således ses i forhold til den del perioden fra 1. juli til udløbet af indkomståret udgør af kalenderåret. Reglerne er tillagt virkning for nettofinansieringsudgifter, der vedrører perioden fra den 1. juli 2007 og senere. Som følge af, at reglerne derved som hovedregel vil få virkning midt i indkomståret 2007, reguleres beløbsgrænsen på 20 mio. kr., der er fastsat med udgangspunkt i et helt indkomstår, i forhold til, hvor stor en del af et kalenderår indkomstperioden fra 1. juli 2007 til slutningen af indkomståret 2007 udgør.

Er der tale om en koncern, hvis indkomstår følger kalenderåret, vil beløbsgrænsen for indkomståret 2007 således udgøre 6/12 af 20 mio. kr. svarende til 10 mio. kr. Hvis koncernens indkomstår 2007 i stedet slutter den 30. september 2007 vil beløbsgrænsen udgøre 3/12 af 20 mio. kr. eller 5 mio. kr.

For aktier, der er erhvervet i indkomståret 2006 eller tidligere, fastsættes anskaffelsessummen pr. 1. juli 2007 efter reglerne i § 11 B, stk. 6, til aktiernes skattemæssige anskaffelsessum reduceret med udlodninger til sambeskattede selskaber og faste driftssteder foretaget i indkomstårene 2004-2006, værdien af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark ved begyndelsen af indkomståret 2007 og efter § 11B, stk. 6, nr. 3-8, for dispositioner foretaget i perioden fra begyndelsen af indkomståret 2007 og indtil den 1. juli 2007.

Hvis den regnskabsmæssige indre værdi af datterselskabet ved udløbet af det seneste regnskabsår inden den 1. juli 2007 er lavere end anskaffelsessummen efter ovenstående afsnit, anvendes denne værdi ved opgørelsen af anskaffelsessummen pr. 1. juli 2007. Det er således præciseret, at det er den regnskabsmæssige indre værdi af aktierne i datterselskabet, der er alternativet - ikke den værdi, som aktierne er optaget til i regnskabet for det selskab, som ejer aktierne.

>

Med lovforslag L 23, der blev fremsat af skatteministeren den 8. oktober 2008 og vedtaget som lov nr. 98 af 10. februar 2009, er der sket visse præciseringer af reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 11 B.

De fleste af disse præciseringer har virkning fra og med indkomståret 2008, mens enkelte ændringer først har virkning fra og med indkomståret 2009. Selskaber kan dog vælge at anvende SEL (selskabsskatteloven) § 11 B, stk. 5, 6.-8.pkt., som affattet efter ændringerne i L 23 fra og med den 1. juli 2007. SEL (selskabsskatteloven) § 11 B, stk. 6, nr. 2, 2. pkt., er indsat med virkning for anskaffelser, der foretages den 8. oktober 2008 eller senere. Det er nedenfor anført fra hvilket tidspunkt de enkelte ændringer har virkning.

Bemærk, at reglerne om beskæring af rentefradrag (renteloft) desuden er justeret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 14, nr. 16-19. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010. De nye regler er beskrevet nedenfor.

<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.