Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse >>

Forkortelser

Lovforkortelser Følgende love er forkortet i Ligningsvejledningen:

 • AL (afskrivningsloven) = Afskrivningsloven
 • AAL = Arveafgiftsloven
 • ABL (aktieavancebeskatningsloven) = Aktieavancebeskatningsloven
 • AMFL = Arbejdsmarkedsfondsloven
 • APSL = Anpartsselskabsloven
 • ASL = Aktieselskabsloven
 • BAL (boafgiftsloven) = Boafgiftsloven
 • DBSL (dødsboskatteloven) = Dødsboskatteloven
 • DSL (dødsboskifteloven) = Dødsboskifteloven
 • EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) = Ejendomsavancebeskatningsloven
 • EFL = Erhvervsfondsloven
 • ELBL = Ejerlejlighedsbeskatningsloven
 • ETBL (etableringskontoloven) = Etableringskontoloven
 • EVSL (ejendomsværdiskatteloven) = Ejendomsværdiskatteloven
 • FBL (fondsbeskatningsloven) = Fondsbeskatningsloven
 • FL = Fondsloven
 • FUL (fusionsskatteloven) = Fusionsskatteloven
 • FVL = Forvaltningsloven
 • HUSDY = Husdyrbeskatningsloven
 • IFL = Investeringsfondsloven
 • KSL (kildeskatteloven) = Kildeskatteloven
 • KKSL (konkursskatteloven) = Konkursskatteloven
 • KGL (kursgevinstloven) = Kursgevinstloven
 • KULBR = Kulbrinteskatteloven
 • LOSI = Særlig indkomstskattelov
 • LL (ligningsloven) = Ligningsloven
 • OFL = Offentlighedsloven
 • PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) = Pensionsafkastsbeskatningsloven
 • PBL (pensionsbeskatningsloven) = Pensionsbeskatningsloven
 • PSL (personskatteloven) = Personskatteloven
 • RAL = Realrenteafgiftsloven
 • RFL = Renteforsikringsloven
 • RPL = Retsplejeloven
 • SEL (selskabsskatteloven) = Selskabsskatteloven
 • SFL (skatteforvaltningsloven) = Skatteforvaltningsloven
 • SKL (skattekontrolloven) = Skattekontrolloven
 • SSL = Skattestyrelsesloven
 • SL (statsskatteloven) = Statsskatteloven
 • VLL (varelagerloven) = Varelagerloven
 • VOL (virksomhedsomdannelsesloven) = Virksomhedsomdannelsesloven
 • VSL (virksomhedsskatteloven) = Virksomhedsskatteloven
 • VURDL = Vurderingsloven
Anden lovgivning, herunder bekendtgørelser og direktiver, der anvendes i teksten, er citeret med type, nr., dato og fulde navn første gang den nævnes i et afsnit, samt angivelse af den fremtidige forkortelse i parentes efter henvisningen.

Alm. forkortelser Følgende almindelige forkortelser anvendes i Ligningsvejledningen:

 • AM-bidrag = Arbejdsmarkedsbidrag
 • ATP-bidrag = Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • bl.a. = Blandt andet
 • ca. = Cirka
 • CFC = Controlled Financial Company
 • d. = Den
 • DBO = Dobbeltbeskatningsoverenskomst
 • DMP = Den midlertidige pensionsopsparing
 • DSB = Danske statsbaner
 • dvs. = Det vil sige
 • EF = Europæiske Fællesskab
 • etc. = Etcetera
 • EU = Europæiske Union
 • EØS = Europæiske Økonomiske Samarbejde
 • f.eks. = For eksempel
 • ff. = Fortsat følgende
 • FIBV = Federation Internationale de Bourses de Valeurs
 • inkl. = Inklusiv
 • jf. = Jævnfør
 • kap. = Kapitel
 • kr. = Kroner
 • lign. = Lignende
 • LO = Landsorganisationen
 • m.fl. = Med flere
 • m.h.t. = Med hensyn til
 • mio. = Million
 • m.m. = Med mere
 • m.v. = Med videre
 • nr. = Nummer
 • OECD = Organization for Economic Cooperation and Development/Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.
 • p.a. = Pro anno
 • pct. = Procent
 • pkt. = Punkt/punktum
 • pr. = Per
 • SP = Den særlige pensionsopsparing
 • stk. = Stykke
Metriske forkortelser - f.eks. km. , m.
Valutabetegnelser - f.eks. DKK, GBP, EUR, DEM

Selskabsformer Følgende forkortelser for selskabsformer anvendes i Ligningsvejledningen:
Henvisninger til tidsskrifter mv. Følgende er de tidsskrifter m.v. som forkortes i Ligningsvejledningen:
 • FOB = Folketingets Ombudsmands Beretning
 • LSRM = Landsskatteretsmeddelelser - f.eks. LSRM 1966, 107 LSR
 • SD-cirkulære = Statsskattedirektoratets cirkulære - f.eks. SD-cirkulære 1980-11
 • skd. = Meddelelser fra Skattedepartementet - skd. 1968.6.109
 • skd.cirkulære = Skattedepartementets cirkulære - skd.cirkulære nr. 24 af 8. januar 1999
 • TfS = Tidskrift for skatter og afgifter - f.eks. TfS 1999, 987 LSR
 • TSS-cirkulære = Told- og Skattestyrelsens cirkulære - f.eks. TSS-cirkulære 1999-14
 • UfR = Ugeskrift for retsvæsen - f.eks. UfR 1978, 556 HRD
 • SKM = Skatteministeriets nyhedsformidling - f.eks. SKM2002.637.HR
Henvisning til instans Bagved henvisningen er der indsat en forkortelse for den institution/instans, der har truffet afgørelsen - f.eks. TfS 1999, 987 LSR. Til dette formål anvendes følgende forkortelser i Ligningsvejledningen:
 • DEP = Skattedepartementet
 • HRD = Højesterets dom
 • HRK = Højesterets kendelse
 • LSR = Landsskatteretten
 • LR = Ligningsrådet
 • SD = Statsskattedirektoratet
 • TSS = Told- og skattestyrelsen
 • VLD = Vestre Landsrets dom
 • VLK = Vestre Landsrets kendelse
 • ØLD = Østre Landsrets dom
 • ØLK = Østre landsrets kendelse
Henvisning til Ligningsvejledningen Henvisninger til Ligningsvejledningen er foretaget således:


Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.