Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2009-2
<< indholdsfortegnelse >>

S.D 6.3.3 § 15 b, stk. 7. - Ingen succession i anskaffelsestid, hvis aktionæren er et selskab

Vederlagsaktier anses for erhvervet på spaltningstidspunktet, hvis selskabsdeltager er et selskab
Efter § 15 b, stk. 7, 3. pkt. gælderdet, at selskabsdeltagere, der er et selskab m.v., ved indkomstopgørelsen skal anse vederlagsaktierne i det eller de modtagende selskaber for at være erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Det gælder både ved grenspaltning og ved ophørsspaltning. Bestemmelsen skal forhindre, at selskabsdeltageren - som alternativ til en skattepligtig afståelse af enkeltaktiver - udspalter aktivet skattefrit for derefter at afstå vederlagsaktierne. Uden denne regel vil dette kunne ske skattefrit, hvis aktierne i det indskydende selskab har været ejet i mere end tre år. Efter de nye bestemmelser vil en skattefri afståelse af vederlagsaktierne imidlertid først kunne ske tre år efter spaltningstidspunktet.

Ved indgåelse af optionslignende aftaler om overdragelse af aktier er det en betingelse for at det skattemæssigt kan anerkendes, at overdragelsen først sker ved udnyttelse af optionen, at der foreligger en reel usikkerhed om, hvorvidt overdragelsen faktisk vil blive gennemført. Hvis der kun formelt er tale om en optionsaftale, vil aktierne blive anset for at være afstået på tidspunktet for indgåelsen af optionsaftalen. Det beror på en samlet bedømmelse, om der allerede ved udstedelsen af optionen foreligger en reel overdragelse, som parterne har indrettet sig efter. I den forbindelse vil det være af betydning, om parterne reelt er stillet som om handlen var gennemført - herunder om køberen allerede ved indgåelsen af optionsaftalen helt eller delvist får rådighed over salgssummen. Det kan ligeledes være af betydning, om den optionslignende aftale er indgået med henblik på at opnå skattefordele. Parterne kan således ikke udskyde overdragelsestidspunktet ved at benytte optionslignende aftaler, uden at måtte leve med risikoen for, at overdragelsen faktisk ikke bliver gennemført (jf. svar på spm. 22).

Grenspaltning
Efter § 15 b, stk. 7, 4. pkt. gælder det, at ved en grenspaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, skal selskabsdeltageren (som er et selskab) også behandle sine aktier i det indskydende selskab, som om de var erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Det betyder, at både vederlagsaktierne og aktierne i det indskydende selskab skal anses for at være anskaffet på spaltningstidspunktet. Bestemmelsen skal forhindre, at selskabsdeltageren - som alternativ til skattepligtig afståelse af enkeltaktiver - foretager en skattefri spaltning således, at de aktiver, som selskabsdeltageren (reelt) ønsker at afstå, bliver tilbage i det indskydende selskab, medens resten udspaltes. Hvis selskabsdeltageren har ejet det indskydende selskab i mere end tre år, ville et salg af aktierne i det indskydende selskab være skattefrit, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9, hvilket reelt ville sige, at selskabsdeltageren kunne afstå de tilbageblevne aktiver i det indskydende selskab skattefrit. Efter de nye bestemmelser vil en skattefri afståelse af aktierne i det indskydende selskab først kunne ske tre år efter spaltningstidspunktet.

Aktier der i forvejen ejes i det modtagende selskab
Efter § 15 b, stk. 7, 5. pkt. gælder det, at hvis selskabsdeltageren (som er et selskab) i det indskydende selskab i forvejen havde aktier i det eller de modtagende selskaber, skal selskabsdeltageren også behandle disse aktier, som om de var erhvervet på tidspunktet for spaltningen. Efter § 15 b, stk. 7, 6. pkt. gælder dette, uanset om der er tale om en grenspaltning eller en ophørsspaltning.

Bestemmelsen i 5. pkt. skal forhindre, at skattefri spaltning benyttes til at overføre værdier fra et selskab, der har været ejet i under tre år, til aktierne i et selskab, der har været ejet i mere end tre år, og hvor aktierne derfor kan afstås skattefrit, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 9. Bestemmelsen medfører, at alle selskabsdeltagerens aktier i det eller de modtagende selskaber skal anses for at være anskaffet på spaltningstidspunktet, og aktierne vil således først kunne afstås skattefrit tre år efter spaltningstidspunktet.

Ingen konsekvens for fysiske personer
De objektiverede regler medfører, at selskabsdeltagere, som er fysiske personer, kan spalte deres selskab skattefrit uden tilladelse fra SKAT, og behandle deres vederlagsaktier efter de gældende regler i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 4.

Selvangivelseskrav
Med henvisning til § 15 b, stk. 5, om selskabsdeltagernes selvangivelse gælder det jf. § 15 b, stk. 7, 1. pkt. også, hvor en spaltning er gennemført skattefrit uden tilladelse.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)

>Se afsnit S.D.6.1.2 om lovens virkningstidspunkt.<

> Reglerne i FUL (fusionsskatteloven) § 15 b, stk. 7-9, ophæves. Der er tale om værnsregler, som bygger på en forudsætning om, at vederlagsaktier vil være skattepligtige, hvis de afstås inden 3 år. Denne forudsætning er bortfaldet, idet udbytte og aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes.<

>Værnsreglerne er erstattet med en bestemmelse om, at skattefriheden for spaltningen ikke kan opretholdes, hvis selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Der henvises til afsnit S.D.6.3.1.<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.